Tìm Sách

Giảng Luận >> Giáo trình Duyên Hệ - Patthana


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Giáo trình Duyên Hệ - Patthana
 • Tác giả : Bodhisila
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 310
 • Nhà xuất bản : Sách Photo
 • Năm xuất bản : 2013
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000011864
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Giáo  trình Duyên Hệ - Patthana


CHÚ GIẢI LUẬN TẠNG

Giáo trình DUYÊN HỆ

(PATTHANA)

Giáo thọ sư: BODHISILA

            Theo Chánh Tạng, duyên hệ được trình bày với 24 duyên là:

1. Nhân duyên.

2. Cảnh duyên.

3. Trưởng duyên.

4. Vô gián duyên.

5. Liên tiếp duyên.

6. Câu sanh duyên.

7. Hỗ tương duyên.

8. Y chỉ duyên.

10. Tiền sanh duyên

11. Hậu sanh duyên

12. Trùng dụng duyên.

13. Nghiệp duyên.

14. Quả duyên.

15. Vật thực duyên.

16. Quyền duyên.

17. Thiền na duyên.

18. Đồ đạo duyên.

19. Tương ưng duyên.

20. Bất tương ưng duyên.

21. Hiện hữu duyên.

22. Vô hữu duyên.

23. Ly duyên.

24. Bất ly duyên.

            Với 24 duyên đó, có những duyên mang ý nghĩa bao quát đa diện có thể khiến chúng sanh thời nay khó lãnh hội hiểu rõ và nhớ được, do đó các bậc trí giả Luận sư thời đại sau đã tách ra và phân định thành duyên chi tiết nữa.

MỤC LỤC

Bài 1

Duyên Hệ

Bài 2

Nhân Duyên.

Bài 3

Cảnh Duyên.

Bài 4

Cảnh Trưởng Duyên.

Bài 5

Câu Sanh Trưởng Duyên

Bài 6

Vật Cảnh Tiền Sanh Trưởng Duyên

Bài 7

Vô Gián Duyên.

Bài 8

Câu Sanh Duyên.

Bài 9

Tương Duyên.

Bài 10

Vật Tiền Sanh Y Duyên

Bài 11

Vật Cảnh Tiền Sanh Y Duyên

Bài 12

Thường Cận Y Duyên

Bài 13

Cảnh Tiền Sanh Duyên.

Bài 14

Hậu Sanh Duyên.

Bài 15

Trùng Dụng Duyên.

Bài 16

Câu Sanh Nghiệp Duyên.

Bài 17

Dị Thời Nghiệp Duyên.

Bài18

Vô Gián Nghiệp Duyên.

Bài 19

Dị Thục Quả Duyên.

Bài 20

Sắc Vật Thực Duyên.

Bài 21

Danh Vật Thực Duyên.

Bài 22

Tiền Sanh Quyền Duyên.

Bài 23

Sắc Mạng Quyền Duyên.

Bài 24

Cầu Sanh Quyền Duyên

Bài 25

Thiền Na Duyên

Bài 26

Đồ Đạo Duyên

Bài 27

Tương Ưng Duyên

Bài 28

Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn