Tìm Sách

Giới Luật >> Sa di giới và Sa Di Ni giới (Tập2)


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Sa di giới và Sa Di Ni giới (Tập2)
 • Tác giả : Không
 • Dịch giả : Trí Quang
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 567
 • Nhà xuất bản : NXB TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2002
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 12010000010050
 • OPAC : 10050
 • Tóm tắt :

12010000010050 SA DI GIỚI VÀ SA DI NI GIỚI TẬP 2

Trí quang dịch

NXB TP. HCM

2546-2002

MỤC LỤC

Một, loại phù trì của Sa Di giới và Sa Di Ni giới:

1.      Dịch giải kinh Giáo Huấn để lại của Phật

2.      Dịch giải kinh Tám điều thượng nhân giác ngộ

3.      Dịch giải văn Khuyến phát tâm bồ đề

4.      Lược dịch “Phát bồ đề tâm”

5.      Dịch giải văn Cảnh sách của ngài Qui Sơn

6.      Dịch giải Những điều nhật dụng thiết yếu của giới luật

Hai, loại chủ yếu  của Sa Di giới và Sa Di Ni giới:

7.      Dịch giải Bản yếu lược về giới luật và uy nghi của Sa di

8.      Dịch giải Bản yếu lược về giới luật và uy nghi của Sa di ni

9.      Dịch nghĩa Bản trích lục những điều cốt  yếu về mười giới lu65t và các uy nghi của cấp bậc Sa di

Các sách khác thuộc Giới Luật

Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 2
Tiểu Phẩm Tập 2
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 2
Tập Yếu - Tập 2
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 2
Đại Phẩm Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Trình bày khái quát về tông Luật
Trình bày khái quát về tông Luật
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Sự Tích Giới Luật
Sự Tích Giới Luật