Tìm Sách

Giảng Luận >> Bàn tay cũng là hoa

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bàn tay cũng là hoa
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 139
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Thế Lữ – Giây phút chạnh lòng  .....................................................................  3
Giây phút chạnh lòng  ...................................................................................  25
Thế Lữ (1907 – 1989)  .....................................................................................  27
Nguyễn Bính – Hành phương nam  ............................................................  28
Hành phương nam........................................................................................  58
Nguyễn Bính (1918 – 1966)  ..........................................................................  59
Tống biệt hành  ...............................................................................................  60
Nguyễn Bính – Hoa với rượu  .....................................................................  62
Hoa với rượu..................................................................................................  80
Xuân tha hương  .............................................................................................  84
Tản Đà – Thề non nước................................................................................  88
Thề non nước  .................................................................................................  97
Tản Đà (1888 – 1939)  .....................................................................................  98
Lưu Trọng Lư – Lẽ nào anh chết  ...............................................................  100
Nắng mới  ......................................................................................................  101
Sầu Rụng  .......................................................................................................  102
Tiếng Thu .....................................................................................................  102
Lẽ nào anh chết  ............................................................................................  118
Bài thơ cuối cùng  .........................................................................................  120
Lệnh truyền  – Xuân Diệu  và  Thoát hình  –  Vũ Hoàng Chương  .................  121
Lệnh truyền  ..................................................................................................  123
Thoát hình  ....................................................................................................  137
Xuân Diệu (1916 – 1985)  .............................................................................  138
Vũ Hoàng Chương (1916 – 1976)..............................................................  138

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo