Tìm Sách

Giảng Luận >> Bụt là hình hài - Bụt là tâm thức

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bụt là hình hài - Bụt là tâm thức
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 155
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Lời tựa  ..............................................................................................................  5
Hàng muôn hàng vạn  ....................................................................................  6
Chương 01: Đi thong dong và thảnh thơi  .................................................  11
Đi như Bụt  ..................................................................................................  11
Chương 02: Tâm vận hành như thế nào?  ..................................................  15
Bốn thức tương tác như thế nào?  .............................................................  20
Tâm hành  ...................................................................................................  24
Chương 03: Tìm tâm  ....................................................................................  27
Biểu biệt  ......................................................................................................  29
Sóng và nước  .............................................................................................  29
Cái tâm hệ lụy của chúng ta  .....................................................................  32
Ba tự tánh  ...................................................................................................  34
Dùng tâm quán tâm  ..................................................................................  37
Ngồi để mà ngồi  ........................................................................................  41
Chương 04: Dòng sông tâm thức  ...............................................................  42
Tự tướng và cộng tướng  ...........................................................................  46
Năm tâm sở biến hành  ..............................................................................  47
Xúc  ..........................................................................................................  47
Tác ý........................................................................................................  48
Thọ  ..........................................................................................................  51
Tưởng  .....................................................................................................  51
Tư  ............................................................................................................  52
Năm tâm sở biệt cảnh  ...............................................................................  53
Dục  ..........................................................................................................  53
Thắng giải  ..............................................................................................  54
Định  ........................................................................................................  55
Niệm  .......................................................................................................  56
Tuệ  ..........................................................................................................  56
Chương 05: Tri giác và thực tại  ..................................................................  58
Kiến thức là một chướng ngại cho sự hiểu biết  .....................................  60
Ba cảnh giới của tri giác  ............................................................................  60 3 | M ụ c l ụ c
Mẹ của đức Bụt  ..........................................................................................  63
Các cảnh giới của tri giác trong mơ và trong khi sáng tạo ...................  65
Bốn phép quán tầm tư  ..............................................................................  67
Phép quán thứ nhất: Tầm tư danh  ......................................................  68
Phép quán thứ hai: Tầm tư nghĩa  ........................................................  69
Phép quán thứ ba: Tầm tư tự tính giả lập ..........................................  70
Phép quán thứ tư: Tầm tư sai biệt giả lập  ..........................................  73
Bất nhị đưa đến bất bạo động  ..................................................................  74
Hai đóa hoa tím  .........................................................................................  76
Chương 06: Cơ hội tự do  .............................................................................  79
Ba nghiệp: Thân, khẩu, ý  ..........................................................................  79
Không sinh không diệt  .............................................................................  84
Sát na vô thường và nhất kỳ vô thường  .................................................  87
Ý thức và tự do ý chí  .................................................................................  90
Khôi phục chủ quyền  ................................................................................  93
Cộng nghiệp và biệt nghiệp  .....................................................................  95
Chương 07: Tập khí hạnh phúc  .................................................................  99
Phương pháp nuôi dưỡng tập khí hạnh phúc  .....................................  102
Ba định  .................................................................................................  102
Lục độ  ...................................................................................................  106
Tìm bạn lành  ........................................................................................  113
Bốn yếu tố thương yêu  .......................................................................  115
Chương 08: Đi bằng chân của Bụt  ...........................................................  118
Năng lượng chánh niệm  .........................................................................  121
Tuệ giác vô thường, vô ngã  ....................................................................  122
Đi trong Tịnh Độ  .....................................................................................  124
Thức của con người.................................................................................  125
Bảy bước mầu nhiệm  ..............................................................................  125
Chân của Bụt  ............................................................................................  128
Địa xúc  ......................................................................................................  130
Một thân và nhiều thân  ..........................................................................  132
Mang tăng thân theo mình  .....................................................................  134
Chương 09: Những bài tập nuôi dưỡng thân Bụt và tâm Bụt  .............  136
Thiền hành  ...............................................................................................  136
Thiền lạy  ...................................................................................................  139 4 | M ụ c l ụ c
Năm cái lạy  ..............................................................................................  140
Lạy thứ nhất.........................................................................................  140
Lạy thứ hai  ...........................................................................................  141
Lạy thứ ba  ............................................................................................  142
Lạy thứ tư ............................................................................................  142
Lạy thứ năm  .........................................................................................  143
Ba cái lạy  ..................................................................................................  144
Lạy thứ nhất.........................................................................................  144
Lạy thứ hai  ...........................................................................................  145
Lạy thứ ba  ............................................................................................  146
Buông thư ................................................................................................  147
Bài tập buông thư  ................................................................................  148
Bát thức quy củ tụng  ...............................................................................  151
Bài tụng về năm thức đầu  ..................................................................  151
Bài tụng về thức thứ sáu  .....................................................................  151
Bài tụng về thức thứ bảy  ....................................................................  151
Bài tụng về thức thứ tám  ....................................................................  152
Năm mươi mốt tâm hành  .......................................................................  153

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo