Tìm Sách

Giảng Luận >> Đạo Bụt Nguyên Chất

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đạo Bụt Nguyên Chất
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 242
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục Lục
Kinh Nhiếp Phục Tham Dục  .......................................................................  5
Bối Cảnh  .......................................................................................................  5
Đại ý  ..............................................................................................................  6
Kinh Hang Động Ái Dục...............................................................................  8
Bối Cảnh  .......................................................................................................  8
Đại ý  ..............................................................................................................  9
Kinh Buông Bỏ Sở Tri và Ngôn Từ  ...........................................................  12
Bối Cảnh  ......................................................................................................  12
Đại ý  .............................................................................................................  13
Kinh Buông Bỏ Khổ Lạc và Nhiễm Tịnh  ................................................. 16
Bối Cảnh  ..................................................................................................... 16
Đại ý  .............................................................................................................  17
Kinh Sự Thật Đích Thực  .............................................................................  21
Bối Cảnh  ......................................................................................................  21
Đại ý  ............................................................................................................  22
Kinh Buông Bỏ Ân Ái  ..................................................................................  28
Bối Cảnh  .....................................................................................................  28
Đại ý  ............................................................................................................  29
Kinh Xa Lìa Ái Dục  ......................................................................................  33
Bối Cảnh  .....................................................................................................  33
Đại ý  ............................................................................................................  35
Kinh Buông Bỏ Ý Muốn Hơn Thua  ..........................................................  38
Bối cảnh  ......................................................................................................  38
Đại ý  ............................................................................................................  40
Kinh Nhân Cách Của Một Vị Mâu Ni  .......................................................  44
Bối Cảnh  .....................................................................................................  44
Đại ý  ............................................................................................................  46
Kinh Đạo Lý Duyên Khởi  ..........................................................................  50
Bối Cảnh  .....................................................................................................  50
Đại ý  ............................................................................................................  52
Kinh Chấm Dứt Tranh Cãi  ........................................................................  58
Bối Cảnh  .....................................................................................................  58 3 | M ụ c L ụ c
Đại ý  ............................................................................................................ 61
Kinh Buông Bỏ Nắm Bắt  ............................................................................  66
Bối cảnh  ......................................................................................................  66
Đại ý  ............................................................................................................  69
Kinh Công Phu Thực Tập Căn Bản  ..........................................................  75
Bối Cảnh  .....................................................................................................  75
Đại ý  ............................................................................................................  78
Kinh Phòng Hộ  ............................................................................................  84
Bối Cảnh  .....................................................................................................  84
Đại ý  ............................................................................................................  87
Kinh Vị Mâu Ni Thành Đạt  ........................................................................  93
Bối Cảnh  .....................................................................................................  93
Đại ý  ............................................................................................................  95
Kinh Chuyển Hóa Bạo Động và Sợ Hãi  ................................................. 100
Bối Cảnh  ................................................................................................... 100
Đại ý  .......................................................................................................... 104
Giảng Kinh Vị Mâu Ni Thành Đạt  ...........................................................  110
Phần 1  .........................................................................................................  110
Bài kệ 1  ...........................................................................................................  115
Bài kệ 2  ..........................................................................................................  116
Bài kệ 3  ..........................................................................................................  118
Bài kệ 4  ..........................................................................................................  121
Phần 2  ........................................................................................................  122
Bài kệ 5  .........................................................................................................  124
Bài kệ 6  .........................................................................................................  128
Bài kệ 7  ..........................................................................................................  131
Phần 3  ........................................................................................................  137
Bài kệ 8  ..........................................................................................................  137
Bài kệ 9  .........................................................................................................  138
Bài kệ 10  ........................................................................................................  139
Bài kệ 11 ........................................................................................................  140
Bài kệ 12  ........................................................................................................  142
Bài kệ 13  ........................................................................................................  143
Bài kệ 14  ........................................................................................................  145
Giảng Kinh Xa Lìa Ái Dục  .........................................................................  152
Phần 1  .........................................................................................................  152
Bài kệ 1  ...........................................................................................................155 4 | M ụ c L ụ c
Bài kệ 2  .........................................................................................................  156
Bài kệ 3  ......................................................................................................... 157
Bài kệ 4  .........................................................................................................  159
Bài kệ 5  .........................................................................................................  160
Phần 2  ........................................................................................................  163
Bài kệ 6  .........................................................................................................  169
Bài kệ 7  ..........................................................................................................  171
Bài kệ 8  .........................................................................................................  174
Phần cuối  ...................................................................................................  176
Bài kệ 9  .........................................................................................................  176
Bài kệ 10  ........................................................................................................  176
Giảng Kinh Chuyển Hóa Bạo Động và Sợ Hãi  ......................................  182
Phần 1  .........................................................................................................  182
Bài kệ 1  ..........................................................................................................  183
Bài kệ 2  .........................................................................................................  184
Bài kệ 3  .........................................................................................................  186
Bài kệ 4  .........................................................................................................  187
Bài kệ 5  .........................................................................................................  188
Phần 2  .......................................................................................................  196
Bài kệ 6  .........................................................................................................  196
Bài kệ 7  .........................................................................................................  197
Phần 3  ........................................................................................................  212
Bài kệ 8  .........................................................................................................  219
Bài kệ 9  .........................................................................................................  222
Bài kệ 10  ........................................................................................................  223
Bài kệ 11 ........................................................................................................  223
Phần 4  .......................................................................................................  225
Bài kệ 12  ........................................................................................................  225
Bài kệ 13  ........................................................................................................  227
Bài kệ 14  ........................................................................................................  228
Bài kệ 15  ........................................................................................................  229
Bài kệ 16  .........................................................................................................231
Phần cuối  ..................................................................................................  234
Bài kệ 17  ........................................................................................................  234
Bài kệ 18  ........................................................................................................  238
Bài kệ 19  ........................................................................................................  239
Bài kệ 20  .......................................................................................................  241

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Từng Bước Nở Hoa Sen
Từng Bước Nở Hoa Sen
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Bụt
Trái Tim Của Bụt
Tố
Tố
Tình Người
Tình Người
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thả Một Bè Lau
Thả Một Bè Lau
Sống chung An Lạc
Sống chung An Lạc