Tìm Sách

Giảng Luận >> Đạo Phật của Tuổi Trẻ

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đạo Phật của Tuổi Trẻ
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 3,000
 • Nhà xuất bản : Lá Bối
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Chương 1: Xây dựng lại cấu trúc gia đình  ..................................................  4
Một niềm tin chung ....................................................................................  4
Trở về để khám phá  ....................................................................................  5
Nơi nuôi dưỡng và chữa trị  .......................................................................  6
Chỉnh đốn lại Gia Đình Phật Tử  ................................................................  8
Gia Đình Phật Tử là gia đình tâm linh......................................................  9
Chỉnh đốn lại gia đình huyết thống  ........................................................  10
Thiết lập thế liên minh giữa GĐPT và gia đình huyết thống  ...............  11
Giáo dục theo đường lối Phật giáo .........................................................  11
Một nguồn sinh lực mới  ...........................................................................  12
Món quà cho quê hương  ..........................................................................  13
Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử..........................................  14
Gia đình là tác phẩm của ta  .....................................................................  14
Một ngọn hải đăng  ....................................................................................  16
Một vị Bồ Tát  .............................................................................................  17
Đáp ứng nhu yếu của tuổi trẻ  ..................................................................  18
Thiết lập lại hòa điệu và hạnh phúc trong gia đình  ..............................  21
Tự độ trước khi làm công việc Bồ Tát  .....................................................  22
Dạy bằng sự sống của chính mình  ..........................................................  23
Nhắc nhở phụ huynh cùng thực tập với các em....................................  25
Cải thiện môi trường  ................................................................................  26
Sống đơn giản và lành mạnh là hướng đi  ..............................................  28
Lưu tâm đến các em  ..................................................................................  29
Vai trò bác sĩ, vai trò cố vấn  .....................................................................  29
Đừng để mất thì giờ vào chuyện hình thức  ...........................................  30
Nguyện vọng chính đáng ........................................................................  31
Chương 3: Sứ mạng phụ huynh  .................................................................  34
Bảo vệ nơi trú ẩn cuối cùng  .....................................................................  34
Tâm thư cho phụ huynh ..........................................................................  35
Thực tập với các em  ..................................................................................  37
Hợp tác với Huynh Trưởng  .....................................................................  37
Đừng phó mặc các em!  .............................................................................  40
Yểm trợ Gia Đình Phật Tử là yểm trợ con em mình  .............................  41 3 | M ụ c l ụ c
Phần giáo lý căn bản  ....................................................................................  45
Kinh Tam Di Đề  ........................................................................................  45
Bốn cách tinh tấn  .......................................................................................  47
Bốn Sự Thật Mầu Nhiệm  ..........................................................................  75
Năm nguồn năng lượng  ...........................................................................  89
Năm Giới quý báu  ....................................................................................  93
Phần thực tập căn bản  ...............................................................................  111
Tổ chức lại hình thức tu tập  ...................................................................  111
Điều phục tâm hành  ...............................................................................  120
Ái Ngữ và Đế Thính  ...............................................................................  139
Chỉ và quán  ..............................................................................................  164
Bẻ gãy thế tam giác  .................................................................................  197
Gốc rễ  .......................................................................................................  200
Hiện pháp lạc trú  ....................................................................................  208
Lãnh thổ của Bụt  .....................................................................................  221
Làm mới  ...................................................................................................  230
Soi Sáng  ....................................................................................................  243
Tính Bụt trong lòng.................................................................................  254
Pháp thoại cho người trẻ  ...........................................................................  259
Tú Uyên, Giáng Kiều  ..............................................................................  259
Thiếu phụ Nam Xương  ..........................................................................  267
Tụng Giới để được nhắc nhở về sự thực tập  ..........................................  270
Tư liệu mới  ..................................................................................................  288
Lời cuối  ........................................................................................................  300

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo