Tìm Sách

Giảng Luận >> Để Có Một Tương Lai

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Để Có Một Tương Lai
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 171
 • Nhà xuất bản : NXB Văn Hóa Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Chương 01: Năm Giới Mầu Nhiệm  ...................................................................  4
Năm giới.............................................................................................................  4
Giới thứ nhất  .........................................................................................................  4
Giới thứ hai  ...........................................................................................................  4
Giới thứ ba  .............................................................................................................  4
Giới thứ tư  .............................................................................................................  5
Giới thứ năm  .........................................................................................................  5
Lời bạt  .................................................................................................................  6
Giới thứ nhất: Tôn trọng sự sống  .................................................................  11
Giới thứ hai: Mở rộng lòng  ............................................................................  17
Giới thứ ba: Bảo vệ tiết hạnh  .........................................................................  24
Giới thứ tư: Ái ngữ và Lắng nghe  ................................................................  36
Giới thứ năm: Gìn giữ thân tâm, lành mạnh xã hội  ...................................  50
Chương 02: Tam Bảo  ..........................................................................................  64
Chương 03: Giới và Sự Tu Tập Nghiêm Túc ................................................  88
Giới và Sự tu tập nghiêm túc ........................................................................  88
Hạnh phúc đến từ tâm  ...................................................................................  93
Dựng lại căn nhà  .............................................................................................  99
Năm Giới và sự thay đổi xã hội  ..................................................................  101
Những câu hỏi năm giới  ..............................................................................  105
Câu hỏi 1  ............................................................................................................  105
Câu hỏi 2  ............................................................................................................  106
Câu hỏi 3  ............................................................................................................  106
Câu hỏi 4  ............................................................................................................  108
Câu hỏi 5  ............................................................................................................  109
Câu hỏi 6  ............................................................................................................  110
Câu hỏi 7  ............................................................................................................  111
Câu hỏi 8  ............................................................................................................  113
Câu hỏi 9  ............................................................................................................  114
Câu hỏi 10  ..........................................................................................................  116
Câu hỏi 11  ..........................................................................................................  118
Câu hỏi 12  ..........................................................................................................  119
Câu hỏi 13  ..........................................................................................................  120
Câu hỏi 14  ..........................................................................................................  122
Câu hỏi 15  ..........................................................................................................  124 3 | N ă m G i ớ i
Xã hội có thể trì giới cách nào  .....................................................................  129
Giới .................................................................................................................  134
Lưới đế châu của chúng ta...........................................................................  139
Tương lai trong bàn tay................................................................................  147
Chương 04: Kinh Người Áo Trắng  ................................................................  154
Chương 05: Nghi Thức Truyền Thọ Ba Quy và Năm Giới  .......................  160
1. Thiền Hành ...................................................................................................  160
2. Thiền Toạ  .......................................................................................................  160
3. Dâng Hương  .................................................................................................  160
4. Tán Dương  ....................................................................................................  160
5. Lạy Bụt  ...........................................................................................................  161
6. Trì Tụng  .........................................................................................................  162
7. Tác Pháp Yết Ma ..........................................................................................  164
8. Khai Thị  .........................................................................................................  165
9. Lạy Báo Ân  ....................................................................................................  165
10. Truyền Thọ Tam Quy  ................................................................................  165
11. Khai Thị  .......................................................................................................  166
12. Truyền Thọ Năm Giới  ...............................................................................  167
13. Tuyên Đọc Phái Quy Y..............................................................................  170
14. Hộ Niệm  ......................................................................................................  170
15. Quay Về Nương Tựa  .................................................................................  170
16. Hồi Hướng  ..................................................................................................  171

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo