Tìm Sách

Giảng Luận >> Duy Biểu Học

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Duy Biểu Học
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 208
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Lời nói đầu ...................................................................................................... 5
Nguồn gốc 50 bài tụng Duy Biểu .............................................................. 5
Ước mong của tác giả ................................................................................. 8
50 Bài tụng Duy Biểu ................................................................................... 10
Tàng thức ................................................................................................... 10
Mạc Na thức .............................................................................................. 11
Ý thức ......................................................................................................... 12
Các thức cảm giác ..................................................................................... 12
Bản chất thực tại ........................................................................................ 12
Con đường tu tập ...................................................................................... 13
Chương 01: Thức thứ tám (Tàng Thức) .................................................... 15
Bài tụng 1: Đất tâm ................................................................................... 18
Bài tụng 2: Các loại hạt giống .................................................................. 21
Bài tụng 3: Thân tâm và thế gian ............................................................. 27
Bài tụng 4: Các loại hạt giống .................................................................. 31
Bài tụng 5: Hạt giống riêng và chung ..................................................... 36
Bài tụng 6: Phẩm chất của hạt giống ....................................................... 40
Bài tụng 7: Tập khí .................................................................................... 44
Bài tụng 8: Ba cảnh, mười tám giới ......................................................... 47
Bài tụng 9: Dị thục và luật đồng thanh tương ứng ................................ 53
Bài tụng 10: Các tâm sở biến hành .......................................................... 61
Bài tụng 11: A-lại-gia gồm thu mọi pháp ............................................... 64
Bài tụng 12: Vận hành của hạt giống ...................................................... 67
Bài tụng 13: Tương tức tương nhập ........................................................ 70
Bài tụng 14: Vượt thoát ý niệm ................................................................ 73
Bài tụng 15: Gương trí tuệ ........................................................................ 75
Chương 02: Thức thứ bảy (Mạt-na thức) .................................................. 79
Bài tụng 16: Vọng thức ............................................................................. 81
Bài tụng 17: Tư lượng ............................................................................... 83
Bài tụng 18 : Ngã tướng............................................................................ 86
Bài tụng 19: Nhiễm tịnh y ........................................................................ 89
3 | M ụ c l ụ c
Bài tụng 20: Các tâm sở tương ưng ......................................................... 93
Bài tụng 21: Mạt-na bám theo tàng thức. ................................................ 96
Bài tụng 22: Phiền não đoạn .................................................................... 98
Chương 03: Thức thứ sáu (Ý thức) ........................................................... 101
Bài tụng 23: Căn và trần ......................................................................... 102
Bài tụng 24: Phạm vi nhận thức của Ý thức ......................................... 104
Bài tụng 25: Ý thức - kẻ gieo trồng ........................................................ 113
Bài tụng 26: Ý thức vắng mặt ................................................................. 115
Bài tụng 27: Năm hình thái hoạt động của ý thức ............................... 117
Chương 04: Năm thức cảm giác ............................................................... 120
Bài tụng 28: Sóng trên nước ................................................................... 121
Bài tụng 29: Đặc tính của tri giác ........................................................... 123
Bài tụng 30: Tâm sở trong các thức cảm giác ....................................... 128
Chương 05: Bản chất của thực tại ............................................................. 129
Bài tụng 31: Chủ thể và đối tượng của nhận thức ............................... 130
Bài tụng 32: Các thành phần trong nhận thức ..................................... 136
Bài tụng 33: Thức là biểu biệt ................................................................ 139
Bài tụng 34: Tự và cộng biểu, ngã và vô ngã........................................ 141
Bài tụng 35: Tương tức, tương nhập ..................................................... 148
Bài tụng 36: Không có cũng không không ........................................... 150
Bài tụng 37: Nhân duyên ........................................................................ 153
Bài tụng 38: Các duyên khác .................................................................. 155
Bài tụng 39: Vọng thức và chân tâm ..................................................... 157
Bài tụng 40: Luân hồi và chân như ........................................................ 161
Chương 06: Con đường tu tập .................................................................. 162
Bài tụng 41: Chìa khóa của sự tu tập .................................................... 163
Bài tụng 42: Hoa và rác ........................................................................... 172
Bài tụng 43: Chứng nhập tương tức ...................................................... 175
Bài tụng 44: Đoá hoa chánh kiến ........................................................... 177
Bài tụng 45: Mặt trời chánh niệm .......................................................... 180
Bài tụng 46: Nhận diện đơn thuần ........................................................ 185
Bài tụng 47: Hiện Pháp Lạc Trú [10] ........................................................ 191
Bài tụng 48: Nương tựa Tăng Đoàn ...................................................... 194
4 | M ụ c l ụ c
Bài tụng 49: Vượt thoát sinh tử .............................................................. 200
Bài tụng 50: Vô úy ................................................................................... 202
Ghi Chú ....................................................................................................... 203

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo