Tìm Sách

Giảng Luận >> Duy Biểu Học

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Duy Biểu Học
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 208
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Lời nói đầu ...................................................................................................... 5
Nguồn gốc 50 bài tụng Duy Biểu .............................................................. 5
Ước mong của tác giả ................................................................................. 8
50 Bài tụng Duy Biểu ................................................................................... 10
Tàng thức ................................................................................................... 10
Mạc Na thức .............................................................................................. 11
Ý thức ......................................................................................................... 12
Các thức cảm giác ..................................................................................... 12
Bản chất thực tại ........................................................................................ 12
Con đường tu tập ...................................................................................... 13
Chương 01: Thức thứ tám (Tàng Thức) .................................................... 15
Bài tụng 1: Đất tâm ................................................................................... 18
Bài tụng 2: Các loại hạt giống .................................................................. 21
Bài tụng 3: Thân tâm và thế gian ............................................................. 27
Bài tụng 4: Các loại hạt giống .................................................................. 31
Bài tụng 5: Hạt giống riêng và chung ..................................................... 36
Bài tụng 6: Phẩm chất của hạt giống ....................................................... 40
Bài tụng 7: Tập khí .................................................................................... 44
Bài tụng 8: Ba cảnh, mười tám giới ......................................................... 47
Bài tụng 9: Dị thục và luật đồng thanh tương ứng ................................ 53
Bài tụng 10: Các tâm sở biến hành .......................................................... 61
Bài tụng 11: A-lại-gia gồm thu mọi pháp ............................................... 64
Bài tụng 12: Vận hành của hạt giống ...................................................... 67
Bài tụng 13: Tương tức tương nhập ........................................................ 70
Bài tụng 14: Vượt thoát ý niệm ................................................................ 73
Bài tụng 15: Gương trí tuệ ........................................................................ 75
Chương 02: Thức thứ bảy (Mạt-na thức) .................................................. 79
Bài tụng 16: Vọng thức ............................................................................. 81
Bài tụng 17: Tư lượng ............................................................................... 83
Bài tụng 18 : Ngã tướng............................................................................ 86
Bài tụng 19: Nhiễm tịnh y ........................................................................ 89
3 | M ụ c l ụ c
Bài tụng 20: Các tâm sở tương ưng ......................................................... 93
Bài tụng 21: Mạt-na bám theo tàng thức. ................................................ 96
Bài tụng 22: Phiền não đoạn .................................................................... 98
Chương 03: Thức thứ sáu (Ý thức) ........................................................... 101
Bài tụng 23: Căn và trần ......................................................................... 102
Bài tụng 24: Phạm vi nhận thức của Ý thức ......................................... 104
Bài tụng 25: Ý thức - kẻ gieo trồng ........................................................ 113
Bài tụng 26: Ý thức vắng mặt ................................................................. 115
Bài tụng 27: Năm hình thái hoạt động của ý thức ............................... 117
Chương 04: Năm thức cảm giác ............................................................... 120
Bài tụng 28: Sóng trên nước ................................................................... 121
Bài tụng 29: Đặc tính của tri giác ........................................................... 123
Bài tụng 30: Tâm sở trong các thức cảm giác ....................................... 128
Chương 05: Bản chất của thực tại ............................................................. 129
Bài tụng 31: Chủ thể và đối tượng của nhận thức ............................... 130
Bài tụng 32: Các thành phần trong nhận thức ..................................... 136
Bài tụng 33: Thức là biểu biệt ................................................................ 139
Bài tụng 34: Tự và cộng biểu, ngã và vô ngã........................................ 141
Bài tụng 35: Tương tức, tương nhập ..................................................... 148
Bài tụng 36: Không có cũng không không ........................................... 150
Bài tụng 37: Nhân duyên ........................................................................ 153
Bài tụng 38: Các duyên khác .................................................................. 155
Bài tụng 39: Vọng thức và chân tâm ..................................................... 157
Bài tụng 40: Luân hồi và chân như ........................................................ 161
Chương 06: Con đường tu tập .................................................................. 162
Bài tụng 41: Chìa khóa của sự tu tập .................................................... 163
Bài tụng 42: Hoa và rác ........................................................................... 172
Bài tụng 43: Chứng nhập tương tức ...................................................... 175
Bài tụng 44: Đoá hoa chánh kiến ........................................................... 177
Bài tụng 45: Mặt trời chánh niệm .......................................................... 180
Bài tụng 46: Nhận diện đơn thuần ........................................................ 185
Bài tụng 47: Hiện Pháp Lạc Trú [10] ........................................................ 191
Bài tụng 48: Nương tựa Tăng Đoàn ...................................................... 194
4 | M ụ c l ụ c
Bài tụng 49: Vượt thoát sinh tử .............................................................. 200
Bài tụng 50: Vô úy ................................................................................... 202
Ghi Chú ....................................................................................................... 203

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Từng Bước Nở Hoa Sen
Từng Bước Nở Hoa Sen
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Bụt
Trái Tim Của Bụt
Tố
Tố
Tình Người
Tình Người
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thả Một Bè Lau
Thả Một Bè Lau
Sống chung An Lạc
Sống chung An Lạc