Tìm Sách

Giảng Luận >> Giới Tiếp Hiện Chú Giải

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Giới Tiếp Hiện Chú Giải
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 103
 • Nhà xuất bản : Lá Bối
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Chương Một: Dòng Tiếp Hiện ..................................................................... 4
1. Ý nghĩa của hai chữ Tiếp Hiện .............................................................. 4
2. Mười bốn giới .......................................................................................... 8
3. Bối cảnh xã hội ........................................................................................ 8
4. Giáo chế của dòng Tiếp Hiện ............................................................... 10
5. Cộng đồng của người Tiếp Hiện ......................................................... 13
6. Sự thực tập chánh niệm của dòng tu Tiếp Hiện ................................ 13
7. Cách thức tụng giới ............................................................................... 14
Chương Hai: Giới Tướng ............................................................................ 17
Giới thứ nhất: Tinh thần cởi mở và bao dung........................................ 17
Giới thứ hai: Cởi bỏ kiến chấp ................................................................. 19
Giới thứ ba: Tự do tư tưởng ..................................................................... 22
Giới thứ tư: Ý thức về sự có mặt của khổ đau ....................................... 23
Giới thứ năm: Sống đơn giản, lành mạnh .............................................. 26
Giới thứ sáu: Đối trị cơn giận .................................................................. 27
Giới thứ bảy: Hiện pháp lạc trú ............................................................... 29
Giới thứ tám: Ái ngữ và hòa giải ............................................................. 32
Giới thứ chín: Thực tập chánh ngữ ......................................................... 34
Giới thứ mười: Phòng hộ giáo đoàn ....................................................... 36
Giới thứ mười một: Thực tập chánh mệnh ............................................ 37
Giới thứ mười hai: Tôn trọng và bảo vệ sự sống ................................... 40
Giới thứ mười ba: Chí nguyện lợi tha ..................................................... 42
Giới thứ mười bốn: Bảo hộ thân tâm ...................................................... 43
Chương Ba: Nghi Thức Tụng Giới và Truyền Giới ................................ 51
1. Ba sự quay về và hai lời hứa dành cho thiếu nhi ............................... 51
2. Tụng năm giới ....................................................................................... 59
3. Tụng mười bốn giới Tiếp Hiện ............................................................ 66
4. Truyền thọ mười bốn giới Tiếp Hiện .................................................. 81
Chương Bốn: Giáo Chế Dòng Tu Tiếp Hiện ........................................... 96
Chương I: Danh xưng, Tôn chỉ, Cơ sở truyền thừa ............................... 96
Chương II: Kinh điển y cứ, Giáo lý căn bản, Quan điểm hành đạo .... 96
Chương III: Giáo quyền, Đoàn viên, Cơ cấu và hệ thống tổ chức ....... 98
3 | M ụ c l ụ c
Chương IV: Giới luật Tiếp Hiện, Điều kiện thọ giới ............................. 99
Chương V: Điều hành, Tài sản giáo đoàn, Đại Hội Tiếp Hiện ........... 101
Chương VI: Tu chỉnh giáo chế ............................................................... 103

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo