Tìm Sách

Giảng Luận >> Hạnh phúc mộng và thực

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hạnh phúc mộng và thực
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 168
 • Nhà xuất bản : NXB Văn Hóa Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Dẫn nhập - Tu Học Thế Nào Để Có Tuệ Giác ................................................ 4
Tu tập là cày bừa và vun bón đất tâm............................................................ 4
Tu học là điều phục tâm .................................................................................. 4
Tâm cũng như đất, chứa đầy hạt giống ......................................................... 6
Tu hành cũng như làm ruộng ......................................................................... 8
Ba tâm sở mới trong đạo bụt Nam tông ...................................................... 10
Chương 1: Tên Và Nguồn Gốc Kinh Tam Di Đề ......................................... 14
1.1 Nguồn gốc tên kinh .................................................................................. 14
Sư chú Samiddhi và Ma vương ................................................................ 15
1.2 Trường hợp Bụt nói kinh ......................................................................... 17
Phi thời: Một chủ đề lớn của kinh Tam Di Đề. ....................................... 24
1.3 Chủ đề hạnh phúc trong vài kinh khác ................................................. 27
Chương 2: Kinh Tam Di Đề ............................................................................. 33
2.1 Kinh văn ..................................................................................................... 33
Chương 3: Nội Dung Kinh Tam Di Đề .......................................................... 37
3.1 Pháp thoại ngày 4 tháng 9 năm 1994 ...................................................... 37
Tu tập là trồng tỉa trên đất tâm ................................................................. 37
Hiện pháp lạc trú là sống hạnh phúc trong khi tu tập .......................... 38
Bảy đặc tính của chánh pháp .................................................................... 43
Quê hương đích thực và thiên đường trong giấc mơ ............................ 46
Những nuối tiếc âm thầm trong tàng thức ............................................. 49
Chuyển hóa tàng thức mới đạt được giác ngộ ....................................... 55
3.2 Pháp thoại ngày 8 tháng 9 năm 1994 ...................................................... 56
Ngũ Dục tạo nên những cơn sốt ............................................................... 56
Ý niệm về hạnh phúc là những chướng ngại của hạnh phúc ............... 60
Ý niệm về hạnh phúc hay dục tưởng là đối tượng cần quán chiếu ..... 61
Những hình ảnh Bụt dùng để tượng trưng cho bản chất của dục lạc ...... 66
Có thể có hạnh phúc ngoài năm thứ dục lạc không?............................. 70
3.3 Pháp thoại ngày 11 tháng 9 năm 1994 .................................................... 75
Thần chú để diệt trừ tri giác sai lầm ........................................................ 75
Cái tưởng tạo nên bóng dáng của hạnh phúc ......................................... 79
Quán chiếu về Vô ngã sẽ diệt được ba mặc cảm .................................... 83
Nương tựa hải đảo tự thân ........................................................................ 86
3 | M ụ c l ụ c
Quán chiếu về Tương quan sẽ dẫn tới cái thấy Vô ngã......................... 90
3.4 Pháp thoại ngày 14 tháng 9 năm 1994 .................................................... 93
Thiên đường của tuổi thơ .......................................................................... 93
Ngũ căn và Ngũ lực ................................................................................... 95
Tính tương tức mầu nhiệm của các Chủng tử ........................................ 98
Các hạt giống vô giá trong Tàng thức .................................................... 100
Tiếp xúc với hiện tại là tiếp xúc với hạnh phúc.................................... 106
Ngồi cho yên, đứng cho vững ................................................................ 108
Đi cho thảnh thơi ...................................................................................... 110
Bốn lãnh vực của Chánh niệm ................................................................ 111
Bốn ý nghĩa của Niệm .............................................................................. 114
Ba loại năng lượng của Chánh niệm ...................................................... 118
Hai bước của thiền tập ............................................................................. 122
3.5 Pháp thoại ngày tháng 9 năm 1994 ....................................................... 123
Diệt Tam mạn là giải thoát tử sinh ......................................................... 123
Bảy loại Mạn .............................................................................................. 126
Phải thôi hy vọng mới có hạnh phúc chân thật .................................... 131
3.6 Pháp thoại ngày 02 tháng 10 năm 1994 ................................................ 136
Hạnh phúc và khổ đau có tính chất tương tức ..................................... 136
Hành trì Giới luật sẽ không vướng vào bẫy sập .................................. 139
Tăng thân đồng hoàn cảnh mới giúp ta thoát được bẫy sập .............. 140
Tuệ giác giúp chúng ta giải thoát kiến thức làm ta tự hào ................. 143
Bốn đặc tính của pháp.............................................................................. 146
Chỉ nương tựa vào hải đảo tự thân là có đủ năm nguồn năng lượng .... 147
Khi Năm Uẩn không hòa hợp ta sẽ khai chiến với bên ngoài ............ 150
Dày công tu tập mới chuyển hóa được Tàng thức ............................... 154
Chương 4: Những Chủ Đề Lớn Trong Kinh Tam Di Đề .......................... 157
4.1 Pháp thoại ngày 06 tháng 10 năm 1994 ................................................ 157
Phụ Lục .............................................................................................................. 160
A1. Giới luật trong Đạo Bụt ......................................................................... 160
A2. Cách nghe và nói pháp thoại ................................................................ 165

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Từng Bước Nở Hoa Sen
Từng Bước Nở Hoa Sen
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Bụt
Trái Tim Của Bụt
Tố
Tố
Tình Người
Tình Người
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thả Một Bè Lau
Thả Một Bè Lau
Sống chung An Lạc
Sống chung An Lạc