Tìm Sách

Giảng Luận >> Hiệu Lực Cầu Nguyện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hiệu Lực Cầu Nguyện
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 90
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Đối tượng siêu hình .................................................................................................... 3
Những nghi vấn khi cầu nguyện ........................................................................... 3
Ông chỉ nói có chừng đó! ........................................................................................ 5
Tự lực và Tha lực trong Cầu nguyện .................................................................... 8
Ta nên tự hỏi tụng kinh để làm gì? ....................................................................... 8
Cầu nguyện cho mình ............................................................................................ 13
Cầu nguyện cho người .......................................................................................... 14
Thiết lập sự giao cảm ............................................................................................. 15
Năng lượng tu tập .................................................................................................. 17
Nghiệp báo và sự cầu nguyện .............................................................................. 19
Ba điều cầu nguyện thông thường ...................................................................... 21
Chúng ta phải biết rằng cái bệnh và cái chết là một phần của sự sống ........ 24
Điều cầu nguyện của người tu ............................................................................. 25
Cầu đối tượng hiện hữu ........................................................................................... 31
Cầu nguyện trong đạo Ki-tô ................................................................................. 45
Vai trò của cầu nguyện trong y khoa ..................................................................... 53
Tiến trình của y khoa ............................................................................................. 55
Y Khoa Cơ giới ........................................................................................................ 56
Y khoa Thân tâm ..................................................................................................... 57
Y khoa Cộng nghiệp ............................................................................................... 57
Thiền và trị liệu .......................................................................................................... 66
Vài hiểu biết căn bản về thiền và trị liệu - Niệm ............................................... 66
Niệm, Định và Tuệ - những năng lượng chế tác ra do sự thực tập thiền ..... 71
Kết sử ........................................................................................................................ 72
Mạn ........................................................................................................................... 73
Tàng thức ................................................................................................................. 73
Sự lưu thông của tâm hành ................................................................................... 74
Mũi tên thứ hai........................................................................................................ 75
Tai họa của dục ....................................................................................................... 76
Vài bài tập có công năng nuôi dưỡng và trị liệu ............................................... 77
Bài tập thứ nhất: An Tịnh Tâm Hành ............................................................. 77
Bài tập thứ hai: An Tịnh Thân Hành .............................................................. 78
Bài tập thứ ba: Nuôi Dưỡng ............................................................................. 81
Bài tập thứ tư: Trị Liệu ...................................................................................... 85
Lời kết ........................................................................................................................... 89

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo