Tìm Sách

Giảng Luận >> Hướng Đi Của Đạo Bụt Cho Hòa Bình Và Môi Sinh

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hướng Đi Của Đạo Bụt Cho Hòa Bình Và Môi Sinh
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 94
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Phần 1:
Ý thức cộng đồng
Lời giới thiệu .................................................................................................. 4
Chương 1: Tiếng chuông chánh niệm ...................................................... 13
Chương 2: Nền đạo đức toàn cầu ............................................................. 17
Năm giới quý báu ..................................................................................... 19
Giới thứ nhất: Bảo vệ sự sống .............................................................. 20
Giới thứ hai: Hạnh phúc chân thực ..................................................... 21
Giới thứ ba: Tình thương đích thực .................................................... 21
Giới thứ tư: Lắng nghe và ái ngữ ........................................................ 22
Giới thứ năm: Nuôi dưỡng và trị liệu ................................................. 22
Chương ba: Sống biết tiết chế là giữ gìn cho đất Mẹ ............................. 24
Chương bốn: Thiên nhiên và tình thương bất bạo động ....................... 33
Chương năm: Vượt thoát sợ hãi ................................................................ 40
Năm phép quán tưởng ............................................................................. 46
Phần 2:
Tình thương bằng hành động
Chương sáu: Sự tiếp nối đẹp đẽ ................................................................ 51
Chương bảy: Biết chăm sóc chính ta, người muốn bảo vệ môi trường
........................................................................................................................ 55
Chương tám: Thành phố vắng bóng cây xanh ........................................ 62
Chương chín: Chuyển hóa tâm thức cộng đồng ..................................... 67
Chương mười: Đôi mắt của voi chúa ....................................................... 72
Phần 3:
Sống chánh niệm
Thi kệ - Thiền tập trong đời sống hằng ngày .......................................... 77
Quơ dép ...................................................................................................... 77
Vặn nước .................................................................................................... 78
Rửa tay ....................................................................................................... 78
3 | Mục lục
Nâng bát không ......................................................................................... 79
Nâng bát đầy ............................................................................................. 79
Làm vườn ................................................................................................... 80
Tưới cây ...................................................................................................... 80
Đổ rác ......................................................................................................... 81
Thiền buông thư ........................................................................................ 81
Bài tập buông thư ...................................................................................... 83
Thiền lạy ..................................................................................................... 85
Lạy thứ nhất........................................................................................... 86
Lạy thứ hai ............................................................................................. 86
Lạy thứ ba .............................................................................................. 87
Lạy thứ tư .............................................................................................. 88
Lạy thứ năm ........................................................................................... 89
Hiệp ước sống chung an lạc với đất Mẹ ................................................... 91

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo