Tìm Sách

Giảng Luận >> Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 119
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Lời đầu sách ........................................................................................................... 5
Ta từ đâu tới? Ta đi về đâu? ............................................................................... 8
Trở thành Không ............................................................................................... 9
Tìm lại người thân đã mất ............................................................................... 9
Không có gì sinh ra, không có gì mất đi ...................................................... 10
Không trên không dưới .................................................................................. 11
Bị trói vào một ý niệm .................................................................................... 12
Không đến không đi ....................................................................................... 13
Buồn phiền vì vô minh ................................................................................... 15
Kính trọng biểu hiện của mình ..................................................................... 15
Không có gì bằng kinh nghiệm ..................................................................... 16
Cái sợ đích thực .................................................................................................. 17
Đốt cháy các ý niệm ........................................................................................ 18
Niết bàn ở đâu? ............................................................................................... 18
Tích môn và bản môn ..................................................................................... 19
Sóng là nước .................................................................................................... 19
Bạn ở đâu trước khi ra đời? ........................................................................... 21
Tôi có phải là tôi ngày trước? ........................................................................ 22
Hoa hướng dương tháng tư .......................................................................... 23
“Có” không trái ngược với “Không” ........................................................... 24
Giải đáp nằm bên trong ................................................................................. 24
Sáng tạo ............................................................................................................ 25
Tìm sự cứu rỗi ................................................................................................. 26
Nhân duyên ..................................................................................................... 26
Không có một nguyên nhân thuần túy ........................................................ 27
Thực tập nhìn sâu .............................................................................................. 29
Vô thường ........................................................................................................ 29
Vô thường làm cho mọi sự đều có cơ hội. ................................................... 30
Thực tập vô thường ........................................................................................ 31
Nhìn các cảm xúc với con mắt vô thường ................................................... 31
Hãy để vô thường nuôi dưỡng tình thương ............................................... 33
Vô ngã ............................................................................................................... 34
Chúng ta là ai? ................................................................................................. 35
3 | M ụ c l ụ c
Sinh sản vô tính và vô ngã ............................................................................. 36
Niết bàn ............................................................................................................ 37
Ngừng bặt ý niệm ........................................................................................... 38
Chấm dứt ý niệm về hạnh phúc ................................................................... 38
Chuyển hóa khổ đau và sợ hãi ......................................................................... 40
Đám mây .......................................................................................................... 40
Chuyển hóa ...................................................................................................... 41
Vô úy ................................................................................................................ 42
Biểu hiện và ẩn tàng ....................................................................................... 43
Hiện ra trong hình tướng mới? ..................................................................... 44
Câu chuyện giòng sông và đám mây ........................................................... 44
Cùng một thân hình? ...................................................................................... 47
Nhân duyên ..................................................................................................... 48
Biểu hiện từ cái gì đó ...................................................................................... 48
Lửa từ đâu tới? ................................................................................................ 49
Cảm quan ......................................................................................................... 50
Thánh Francis và cây hạnh đào .................................................................... 52
Chân Như......................................................................................................... 52
Tờ Giấy ............................................................................................................. 54
Hãy ráng làm thành hư không ...................................................................... 56
Không có gì mất đi .......................................................................................... 57
Bạn luôn luôn có đó ........................................................................................ 57
Không sáng tạo ................................................................................................ 58
Bắt đầu lại ............................................................................................................ 60
Qua đời không có nghĩa là mất đi ................................................................ 61
Tái biểu hiện .................................................................................................... 62
Thời khắc duy nhất để sống .......................................................................... 64
Nhà của ta ........................................................................................................ 65
Bạn chờ đợi gì nữa? ........................................................................................ 65
Thưởng thức mặt đất ...................................................................................... 65
Địa chỉ của hạnh phúc ....................................................................................... 67
An trú trong bản môn .................................................................................... 67
Buông bỏ buồn phiền ..................................................................................... 69
Tập khí chạy đuổi ........................................................................................... 70
Buông bỏ hành lý ............................................................................................ 72
Chúng ta chạy theo cái gì? ............................................................................. 73
4 | M ụ c l ụ c
Bắt đầu lại ........................................................................................................ 74
Tiếp tục biểu hiện .............................................................................................. 76
Ba bình diện ..................................................................................................... 77
Tặng hơi ấm và ánh sáng ............................................................................... 78
Vượt qua sinh tử ............................................................................................. 79
Pháo bông ........................................................................................................ 81
Sợ hãi, chấp nhận và tha thứ ............................................................................ 84
Tiếp xúc với cả hai bình diện ........................................................................ 84
Tiếp xúc với đất trong tích môn .................................................................... 85
Hạt và cây ........................................................................................................ 86
Chấp nhận ........................................................................................................ 86
Tiếp xúc với tương lai .................................................................................... 89
Chánh định ...................................................................................................... 90
Thiền quán trong tích môn ............................................................................ 91
Bài thực tập để nhìn sâu và hết sợ ................................................................ 92
Tiếp xúc với đất qua không gian .................................................................. 93
Thiên thần ở mọi nơi ...................................................................................... 95
Trở thành hải tặc ............................................................................................. 98
Đừng chìm lỉm vì tuyệt vọng ........................................................................ 99
Lợi lạc cho tất cả mọi người ........................................................................ 100
Tự hướng dẫn mình ..................................................................................... 101
Nhìn sâu vào sự không sinh không diệt .................................................... 102
Tôi không phải là cái thân này .................................................................... 103
Không chia cách ............................................................................................ 105
Sống cạnh người hấp hối ................................................................................ 107
Câu chuyện về cái chết thời nay ................................................................. 116

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều