Tìm Sách

Giảng Luận >> Trái Tim Của Bụt

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Trái Tim Của Bụt
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 385
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Bài 01: Tu Phật học Phật ...................................................................................... 7
Phải học kinh điển một cách khôn ngoan...................................................... 7
Hai cách nhìn sự thật: Sự thật phân biệt tục đế và chân đế ........................ 10
Tứ tất đàn: Bốn tiêu chuẩn về sự thật .......................................................... 15
Bốn điều y cứ ................................................................................................... 17
Cây đuốc duyên khởi ..................................................................................... 19
Thiền hành ....................................................................................................... 20
Nhận diện ........................................................................................................ 21
Tiếp xúc ............................................................................................................ 22
Bài 02: Học Phật phải thấy lòng nhẹ nhàng................................................... 25
Học Phật phải thấy lòng nhẹ nhàng ............................................................. 25
Không cần chất chứa kiến thức ..................................................................... 27
Khế lý cũng là khế cơ ..................................................................................... 30
Duyên khởi ...................................................................................................... 32
Tương tức và tương nhập .............................................................................. 37
Bài 03: Pháp thoại đầu ....................................................................................... 39
Pháp thoại đầu ................................................................................................ 39
Bốn sự thật ....................................................................................................... 41
Bốn sự thật tương tức ..................................................................................... 41
Trung đạo ......................................................................................................... 43
Tính cách nền tảng .......................................................................................... 43
Tính cách nhập thế .......................................................................................... 44
Nghệ thuật nghe pháp thoại ......................................................................... 45
Khổ và lạc ......................................................................................................... 46
Tam chuyển ..................................................................................................... 49
Tứ diệu đế là phép thực tập .......................................................................... 52
Nhị đế ............................................................................................................... 54
Tịch diệt ............................................................................................................ 55
Bài 04: Niềm vui tương đối ............................................................................... 59
Niềm vui tương đối ........................................................................................ 59
Khổ thọ ............................................................................................................. 61
Năm thủ uẩn .................................................................................................... 65
Hành trì thị chuyển ......................................................................................... 67
3 | M ụ c l ụ c
Rác và hoa ........................................................................................................ 69
Niềm vui xuất thế ........................................................................................... 71
Bài 05: Đạo đế, Bát chánh đạo .......................................................................... 75
Chánh kiến ....................................................................................................... 76
Chánh kiến về Tứ diệu đế.............................................................................. 78
Hạ thủ công phu ............................................................................................. 84
Bài 06: Quá trình văn tư tu ............................................................................... 89
Quá trình văn tư tu ......................................................................................... 90
Đạo vượt ngoài ngôn ngữ .............................................................................. 91
Kinh chánh kiến .............................................................................................. 93
Bốn loại thức ăn ............................................................................................... 94
Tưới tẩm hạt giống chánh kiến ..................................................................... 98
Bài 07: Bát chánh đạo tương sinh tương tức ................................................ 104
Bát chánh đạo tương sinh tương tức .......................................................... 104
Chánh tư duy về vô thường vô ngã ........................................................... 107
Tư duy ở trình độ xuất thế gian .................................................................. 110
Bài 08: Ái ngữ .................................................................................................... 118
Ái ngữ ............................................................................................................. 118
Hạt giống của chánh ngữ ............................................................................. 122
Bài thực tập chánh ngữ ................................................................................ 125
Hạnh lắng nghe ............................................................................................. 130
Bài 09: Chánh niệm và 51 tâm hành .............................................................. 133
Chánh niệm và 51 tâm hành ........................................................................ 133
Thực tập chánh niệm và chánh ngữ ........................................................... 135
Phép tu im lặng ............................................................................................. 139
Chánh niệm làm cơ bản ............................................................................... 141
Như lý tác ý ................................................................................................... 143
Bài 10: Sống giây phút hiện tại ...................................................................... 147
Sống giây phút hiện tại ................................................................................ 147
Chánh niệm làm sự sống có mặt ................................................................. 150
Chánh niệm là nuôi dưỡng .......................................................................... 154
Chánh niệm làm vơi đau khổ ...................................................................... 157
Chánh niệm để quán chiếu .......................................................................... 158
Bài 11: Chánh niệm là tự làm chủ ................................................................. 162
Chánh niệm là tự làm chủ ........................................................................... 162
4 | M ụ c l ụ c
Nhận diện đơn thuần ................................................................................... 164
Chánh niệm là trở về .................................................................................... 166
Kinh người biết sống một mình .................................................................. 171
Quán niệm thân trong thân ......................................................................... 173
Rửa chén hay chép kinh trong chánh niệm ............................................... 176
Hiện pháp lạc trú .......................................................................................... 178
Đâu chẳng phải là nhà.................................................................................. 181
Bài 12: Tiếp xúc với sự sống nhiệm mầu ...................................................... 184
Tiếp xúc với sự sống nhiệm mầu ................................................................ 184
Chuyển hóa xả thọ thành lạc thọ ................................................................ 186
Chánh niệm nuôi dưỡng các phần khác của thánh đạo .......................... 190
Năm giới......................................................................................................... 194
Bài 13: Như lý tác ý .......................................................................................... 199
Như lý tác ý ................................................................................................... 200
Một bài thực tập quán hơi thở .................................................................... 202
Tịnh độ là ở đây ............................................................................................ 206
Học đời sống của Bụt ................................................................................... 208
Hạnh phúc ở trong ta ................................................................................... 211
Bài 14: Quán chiếu cảm thọ ............................................................................ 214
Nhận diện các tâm hành .............................................................................. 215
Quán chiếu về tưởng để vượt thoát mê lầm ............................................. 219
Niềm tin phải vững mạnh ........................................................................... 222
Bài 15: Quán pháp trong pháp ....................................................................... 226
Quán pháp trong pháp ................................................................................. 227
Chánh tinh tấn ............................................................................................... 232
Bài 16: Chánh định ........................................................................................... 238
Chánh định .................................................................................................... 241
Thảnh thơi ...................................................................................................... 243
Bụt đang có mặt ............................................................................................ 245
Chín loại định ................................................................................................ 247
Diệt tận định .................................................................................................. 250
Bài 17: Pháp ấn .................................................................................................. 254
Pháp ấn ........................................................................................................... 254
Vô thường là vô ngã ..................................................................................... 261
Không, giả và trung ...................................................................................... 264
5 | M ụ c l ụ c
Niết bàn và vô tác ......................................................................................... 265
Tám chữ tháo tung ........................................................................................ 269
Bài 18: Chuyển hóa tập khí ............................................................................. 272
Chuyển hóa tập khí ...................................................................................... 275
Thực tập năm lễ ............................................................................................. 278
Lễ thứ nhất ........................................................................................................ 279
Lễ thứ hai ........................................................................................................... 280
Lễ thứ ba ............................................................................................................ 281
Lễ thứ tư ............................................................................................................ 282
Lễ thứ năm ........................................................................................................ 284
Bài 19: Quán không trong năm lễ .................................................................. 289
Quán không trong năm lễ ............................................................................ 289
Quán không trong khi ăn ............................................................................. 293
Quán vô tướng .............................................................................................. 295
Áp dụng quán vô tướng trong cuộc sống ................................................. 297
Bài 20: Quán vô tác vô nguyện ....................................................................... 302
Quán vô tác vô nguyện ................................................................................ 303
Áp dụng ba cửa giải thoát ........................................................................... 306
Các cách trình bày khác về pháp ấn ........................................................... 309
Bài 21: Bốn duyên và sáu nhân ...................................................................... 313
Bốn duyên và sáu nhân ................................................................................ 313
Mười hai nhân duyên ................................................................................... 318
Liên hệ giữa 12 nhân duyên ........................................................................ 321
Mặt tích cực của mười hai nhân duyên ..................................................... 325
Thân thị hiện .................................................................................................. 328
Bài 22: Hộ trì sáu căn bằng chánh niệm ....................................................... 334
Hộ trì sáu căn bằng chánh niệm ................................................................. 334
Tứ vô lượng tâm ........................................................................................... 338
Bài 23: Tu tập từ quán...................................................................................... 351
Tu tập từ quán ............................................................................................... 351
Quán chiếu để tự chuyển hóa ..................................................................... 353
Từ bi là hành động ........................................................................................ 356
Quán chiếu để tự chuyển hóa ..................................................................... 360
Bài 24: Niềm tin thể hiện trong đời sống ..................................................... 363
Niềm tin thể hiện trong đời sống ................................................................ 364
6 | M ụ c l ụ c
Tăng thân và pháp thân ............................................................................... 368
Tam bảo là đối tượng tu học ....................................................................... 371
Tu tập trong tích môn thấy được bản môn ............................................... 374
Bài 25: Bài kết thúc ........................................................................................... 377

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo