Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Thập Độ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thập Độ
 • Tác giả : Vansarakkhita
 • Dịch giả : Hộ Tông tỳ Khưu
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 237
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1995
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000003490
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THẬP ĐỘ

(TRỌN BỘ)

VANSARAKKHITA

MAHA THERA

HỘ TÔNG TỲ KHƯU

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HỒ CHÍ MINH

ẤN HÀNH - PL:2539 - 1995

TỰA

 

          Thập độ là chính đạo yếu điểm của đức Thế Tôn, mà hàng học Phật cần phải hiểu biết cho tinh tường, là điều quan trọng nhất.

          Chúng ta, người mong được thành Phật, lẽ cố nhiên, phải học và hành pháp Ba la mật theo Bồ Tát, nên đọc truyện Bồ Tát. Vì tiếng "Pháp Ba la mật" là giáo lý chính thức của Phật, mà người sẽ thành Phật, trước tiên, phải tu hạnh Bồ Tát, hành pháp Ba la Mật.

          Bồ Tát có nghĩa là bậc sẽ giác ngộ pháp tối cao, không cho sanh, già, bệnh, chết, thoát ly thống khổ luân hồi. Hơn nữa, sự thông hiểu cổ tích Bồ Tát là một phương pháp phát sanh trí tuệ, đem đến nhiều hạnh phúc và cho ta trở nên bậc thượng lưu quân tử (trước khi chưa thành Phật), vì Bồ Tát có đủ tài đức đặc biệt phi thường.

          Mong cho chư Phật tử nhận được và thấu rõ pháp Thập độ cứu cánh giải thoát, chúng tôi, không nệ tài hèn học kém, tìm phiên dịch mười tích Bồ tát. (Các tiền kiếp của đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni) tu đầy đủ phạm hạnh Ba la mật. Trong mỗi truyện đều có nêu gương chí thiện của Bồ Tát.

          Chúng tôi, chỉ hy vọng cho tất cả muôn loài được lãnh hội Chánh pháp, ngõ hầu mau đoạt đến Niết bàn vô sinh bất diệt.

 

 Mong thay!

 

 

MỤC LỤC

 

THẬP ĐỘ - QUYỂN I

·        TỰA

·        PHÁP THẬP ĐỘ

·        TRUYỆN ĐỨC BỒ TÁT

·        TRUYỆN ĐỨC TEMIYA

          (Bồ Tát tu hạnh Xuất gia Ba la mật)

·        TRUYỆN ĐỨC MAHAJANAKA

(Bồ Tát tu hạnh tinh tấn Ba la mật)

·        TRUYỆN ĐỨC SUVANNASAMA

(Bồ Tát tu hạnh Bác ái Ba la mật)

·        TRUYỆN ĐỨC NEMIRAJA

(Bồ tát tu hạnh Quyết định Ba la mật)

·        TRUYỆN ĐỨC MAHOSATHA

(Bồ Tát tu hạnh Trí tuệ Ba la mật)

THẬP ĐỘ - QUYỂN II

·        TỰA

·        TRUYỆN ĐỨC BHURIDATA

(Bồ Tát tu hạnh Trì giới Ba la mật)

·        TRUYỆN ĐỨC CANDAKUMARA

(Bồ Tát tu hạnh Nhẫn nhục Ba la mật)

·        TRUYỆN ĐỨC NARADA

(Bồ Tát tu hạnh Xả Ba la mật)

·        TRUYỆN ĐỨC VESSANTARA

(Bồ Tát tu hạnh Bố thí Ba la mật)

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Satipatthàna-Trái tim của Thiền định Phật Giáo
Satipatthàna-Trái tim của Thiền định Phật Giáo
Vô Tỷ Pháp ABHIDHAMMA
Vô Tỷ Pháp ABHIDHAMMA
Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Tuệ
Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Tuệ
Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Giới
Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Giới
Yamaka Khandhayamaka Căn - Song
Yamaka Khandhayamaka Căn - Song
Chú giải Chuyện Chư Thiên
Chú giải Chuyện Chư Thiên
Yamaka Khandhayamaka Uẫn - Song
Yamaka Khandhayamaka Uẫn - Song
Tứ Niệm Xứ Giảng Giải
Tứ Niệm Xứ Giảng Giải
Chánh kiến và Nghiệp
Chánh kiến và Nghiệp
Bố thí độ
Bố thí độ
Ngôi Bảo Tháp GOTAMA CETIYA
Ngôi Bảo Tháp GOTAMA CETIYA
Trì giới độ
Trì giới độ