Tìm Sách

Giảng Luận >> Luận về nhân quả


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Luận về nhân quả
 • Tác giả : Thích Chân Quang
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 367
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000007658
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THÍCH CHÂN QUANG

LUẬN VỀ NHÂN QUẢ

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

Lời giới thiệu

          Sau khi đọc tập Luận về Nhân Quả của Chơn Quang, chúng tôi có gợi ý và nhuận lại chính xác để đúng với Luật Nhân Quả mà chúng tôi đã nhận ra trong lúc vượt qua các ấm.

          Kinh nghiệm thấy biết Nhân Quả như thế nào chúng tôi đều góp ý như thế ấy để làm sáng tỏ đường đi lối về của nó, để giúp mọi người không còn mơ hồ, mê tín trong cuộc sống để giải thoát khỏi nanh vuốt của quỷ thần mà từ lâu đã tạo sợ hãi, khổ đau cho loài người.

Nhân Quả là một định luật rất công bằng cho xã hội, một lợi ích lớn lao cho thế gian, một Đạo Đức sâu sắc, mầu nhiệm... Mọi người chúng ta cần thấu hiểu rõ ràng, lấy đó làm kim chỉ nam để rèn luyện cho mình tạo một đời sống đầy đủ chơn hạnh phúc.

          Đọc Luận về Nhân Quả quý vị sẽ thấy rõ ràng đời sống của mình có hạnh phúc hay đau khổ đều do ở chính mình tạo nên.

          Đọc Luận về Nhân Quả chúng ta sẽ thấy nhân đâu quả đó, do vậy chúng ta sẽ hướng tâm mình đến chân thiện mỹ.

          Đọc Luận về Nhân Quả chúng ta sẽ thấy lợi ích thiết thực bằng cách vượt qua tất cả khổ đau, phiền não thường xảy ra trong cuộc đời.

          Đọc Luận về Nhân Quả quý vị sẽ không làm những điều ác, luôn luôn tăng trưởng những điều lành, nhờ thế cuộc đời của quý vị sẽ đạt được an vui và hạnh phúc.

          Đọc Luận về Nhân Quả quý vị sẽ không còn sợ hãi, lo ngại về thế giới quỷ thần, vì thế giới này là do tưởng ấm của quý vị lưu xuất, thậm chí đến các cõi trời, Atula, địa ngục,... cũng đều do tưởng ấm mà có.

          Đọc Luận về Nhân Quả quý vị sẽ không còn sợ hải trước bùa chú, thần linh, pháp thuật và sẽ tự tin hơn ở chính mình để không còn bị mê mờ tâm trí, bị gạt gẫm mất của mất tiền một cách vô ích.

          Đọc Luận về Nhân Quả quý vị sẽ không bị lường gạt bằng các trò xem quẻ coi tay, nhìn tướng, đoán vận mạng, chọn ngày tốt xấu, xem sao giải hạn, cúng bái quỷ thần, cầu an, cầu siêu,... vì Nhân Quả là định luật công bằng nhất của muôn loài cho nên những việc làm trên là phi Nhân Quả, phi lý và không công bằng.

          Rõ lý Nhân Quả, quý vị cẩn thận giữ gìn mọi hành động về thân, khẩu, ý bởi vì một hành vi dù vô tình cũng không thoát khỏi quả báo, vì bay lên trời hay chui xuống đất hay dẫu cho thành Phật thì cũng không thoát khỏi bị đền trả.

          Quyển sách này có giá trị thực tế cho đời lẫn đạo, giúp quý vị nghiên cứu về lý Nhân Quả Nghiệp báo một cách cơ bản  hơn đồng thời phân tích một cách sâu sắc hơn về các giáo điều ngoại đạo, kể cả Bà La Môn giáo, Tiên đạo, Khổng đạo và các triết thuyết khác đã tấn công và xâm nhập Phật giáo Đại thừa về mọi phía.

          Đây không phải là quyển sách đọc một lần, càng đọc quý vị càng thấm thía sâu sắc hơn và nhìn lại cuộc đời mình, càng đọc quý vị càng thấy cần tạo cho mình một lối sống an vui và hạnh phúc chân thật, càng đọc quý vị càng thấy đường giải thoát của Đạo Phật không phải là khó đi.

Chơn Như, ngày 20 tháng 10 năm 1988

            Tỳ kheo Thích Thông Lạc

                                                                                                 Kính ghi

 

MỤC LỤC

 

Lời giới thiệu

Lời tựa

Luận về nhân quả

Chứng kiến và chứng minh

Môi trường và nhân quả

Một số trường hợp điển hình về nhân quả

        A- Nhân quả thế gian

1. Thiên nhãn của Alahán

2. Đẹp và giàu

3. Sống khắc khổ hà tiện

5. Bố thí trân trọng

6. Làm tròn bổn phận

7. Dụng tâm khi bố thí

8. Bình đẳng

9. Ảnh hưởng của văn hóa

10. Quả báo rất nhẹ

11. Đối xử với Tăng

12. Giả dạng

13. Phỉ báng bậc Thánh

14. Tu tập từ tâm

15. Khinh bỉ

16. Vũ kịch

17. Muối và nước

18. Vua và đất nước

       B- Nhân quả xuất thế gian

1. Nguyên nhân của đau khổ

2. Giới định tuệ

3. Cúng hoa tháp Phật

4. Thoái thất đạo quả

5. Quả vị dự lưu

6. Hai hạng người sai khác

7. Xuất gia

8. Hòa hợp Tăng

9. Dễ ngộ

10. Sử dụng không đúng

11. Đủ công đức chứng ngộ

12. Bảy năm trong bụng mẹ

13. Khoe khoang

14. Pháp môn thích hợp

15. Trưởng lão Losaka

        C- Nhân Quả Bồ Tát Đạo

1. Đồng sự Nhiếp

2. Tạo cơ hội cho chúng sanh tác phước

3. Nhẫn nhục

4. Tự trang nghiêm bằng công đức

5. Nghịch hạnh

6. Các vị Bồ Tát trong kinh Đại Thừa

7. Phật quả

Suy luận nhân quả

Kết luận

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Bụt
Trái Tim Của Bụt
Tố
Tố
Tình Người
Tình Người
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thả Một Bè Lau
Thả Một Bè Lau
Sống chung An Lạc
Sống chung An Lạc
Sen Nở Trời Phương Ngoại
Sen Nở Trời Phương Ngoại