Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 大乘本生心地觀經講記

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 大乘本生心地觀經講記
 • Tác giả : 太 虛大師講
 • Dịch giả : 三藏般若譯
 • Ngôn ngữ : Hoa văn
 • Số trang : 521
 • Nhà xuất bản : 大乘精舍印經會台北
 • Năm xuất bản : 1980
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12010000000409
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

大乘本生心地觀經講記

Đại thừa bổn sinh tâm địa quán kinh giảng ký

太 虛

太 虛大師講; 三藏般若譯

台北

大乘精舍印經會

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

佛 教 研究法
佛 教 研究法
百 喻 經
百 喻 經
佛說四十二章經新疏
佛說四十二章經新疏
四十二章講記佛學淺釋合刊
四十二章講記佛學淺釋合刊
雜阿含經論會編
雜阿含經論會編
佛光大藏經
佛光大藏經
法句譬喻經今譯淺說
法句譬喻經今譯淺說
淵鑑類函
淵鑑類函
佛教各宗大意
佛教各宗大意