Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Trung Bộ tập 2


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Trung Bộ tập 2
 • Tác giả : Nikaya Pali
 • Dịch giả : HT.Thích Minh Châu
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 829
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 0
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TRUNG BỘ

TẬP II

(Số thứ tự 6)

Việt dịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO –Hà Nội 2005

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM THỰC HIỆN

 

HỘI ĐNG CHỨNG MINH, CHỈ ĐẠO, PHIÊN DỊCH VÀ N HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

 

CHỨNG MINH: Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

Chủ tịch:                              Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

Phó Chủ tịch:                      Hòa thượng THÍCH THANH TỪ

Phó Chủ tịch:                      Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP

Phó Chủ tịch:                      Hòa thượng THÍCH ĐỔNG MINH

Phó Chủ tịch:                      Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG

Phó Chủ tịch:                      Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN (kiêm TB, in ấn)

Phó Chủ tịch:                      Giáo sư MINH CHI

Phó Chủ tịch:                      Giáo sư LÊ MẠNH THÁT (kiêm TB, Thư ký)

TB Tài Chánh:                     Thượng tọa THÍCH TỪ GIANG

Phó thư ký:                          Đại đức THÍCH TÂM ĐỨC

Phó thư ký:                          Đại đức THÍCH NHẬT TỪ

Thủ quỹ:                               Sư cô TN HUỆ HẠNH

 

Nguyên bản: PALI

Việt dịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHẲƯ

MỤC LỤC KINH TRUNG BỘ TẬP II

Xem trực tuyến từ kinh 51-58

51. KINH KANDARAKA (Kandarakasuttam)
52. KINH BÁT THÀNH (Atthakanagarasuttam)
53. KINH HỮU HỌC (Sekhasuttam)
54. KINH POTALIYA (Potaliyasuttam)
55. KINH JIVAKA (Jivakasuttam)
56. KINH ƯU-BA-LY (Upaỉỉsuttam)
57. KINH HẠNH CON CHÓ (Kukkuravati kasuttam)
58. KINH VƯƠNG TỬ ABHAYA (VÔ ÚY) (Abhayarajakumarasuttam)

Xem trực tuyến từ kinh 59-66

59. KINH NHIỂƯ CẢM THỌ (Bahuvedaniyạsuttam)
60. KINH KHÔNG GÌ CHUYỂN HƯỚNG (Ápannakasuttam)
61. KINH GIÁO GIỚI LA-HẨU-LA ở RỪNG AM-BÀ-LA (Ambaỉatthika Rahulovadasuttam)
62. ĐẠI KINH GIÁO GIỚI LA-HẨƯ-LA (Maha-Rahulovadasuttam)
63. TIỂU KINH MALUNKYA (Malunkyasuttam)
64. ĐẠI KINH MAHAMALƯNKYAPUTTA (Mahamaỉunkyaputtasuttam)
65. KINH BHADDALI (Bhaddalỉsuttam)
66. KINH VÍ DỤ CON CHIM CÁY (Latukikopamasuttam)

Xem trực tuyến từ kinh 67-75

67. KINH CATUMA (Catumasuttam)
68. KINH NAIAKAPANA (Nalakapanasuttam)
69. KINH GULISSANI
70. KINH KITAGIRI (Kitagirisuttam)
71. KINH BA MINH VACCHAGOTA (Tevijja - vacchagotasuttam)
72. KINH AGGIVACCHAGOTTA (Aggi vacchagottasuttam)
73. ĐẠI KINH VACCHAGOTTA(Mahavacchagotasutta)
74. KINH TRƯỜNG TRẢO (Dighanakhasuttam)
75. KINH MAGANDIYA (Magandiyasuttam)

Xem trực tuyến từ kinh 76-81

76. KINH SANDAKA (Sandakasuttam)
77. KINH MAHA SAKULUDAYI
78. KINH SAMANAMANDIKA
79. TIỂU KINH THIỆN SANH ƯU-ĐÀ-DI (Cuỉasakuludayisuttam)
80. KINH VEKHANASSA
81. KINH GHATIKARA

Xem trực tuyến từ kinh 82-87

82. KINH RATTHAPALA
83. KINH MAKHADEVA (Makhadevasuttam)
84. KINH MADHURA
85. KINH BỒ ĐỀ VƯƠNG TỬ(Bodhirajakumarasuttam)
86. KINH ANGULIMALA
87. KINH ÁI SANH (Piyajakasuttam)

Xem trực tuyến từ kinh 88-93

88. KINH BAHITIKA
89. KINH PHÁP TRANG NGHIÊM (Dhammacetiyasuttam)
90. KINH KANNAKATTHALA
91. KINH BRAHMAYU (Brahmayusuttam)
92. KINHSELA (Selasuttam)
93. KINH ASSALAYANA (Assaỉayanasuttam)

Xem trực tuyến từ kinh 94-100

94. KINH GHOTAMUKHA
95. KINH CANKI (Cankisuttam)
96. KINH ESUKARI (Esukarisuttam)
97. KINH DHANANJANI (Dhananjanisuttam)
98. KINH VASETTHA (Vasetthasutta)
99. KINH SUBHA (Subhasuttam)
100. KINH SANGARAVA (Sangaravasuttam)

HẾT TẬP II

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Pháp Hoa Quốc Ngữ Kinh
Pháp Hoa Quốc Ngữ Kinh
Địa Tạng sám
Địa Tạng sám
Kinh Nhân Quả Sám Pháp
Kinh Nhân Quả Sám Pháp
Phật Giáo Thánh Điển
Phật Giáo Thánh Điển
Thanh Tịnh Đạo
Thanh Tịnh Đạo
Chuẩn Đề Phật Mẫu Đà La Ni Kinh
Chuẩn Đề Phật Mẫu Đà La Ni Kinh
Quán Tự Tại Bồ Tát Đà La Ni kinh
Quán Tự Tại Bồ Tát Đà La Ni kinh
Kim Cang chư gia
Kim Cang chư gia
kinh Tam Bảo Thông Dụng
kinh Tam Bảo Thông Dụng
Kinh Tứ Thập Nhị Chương
Kinh Tứ Thập Nhị Chương
DHAMMAPADA Kinh Pháp Cú (Phân tích từ ngữ Pāli)
DHAMMAPADA Kinh Pháp Cú (Phân tích từ ngữ Pāli)
Kinh Đà La Ni Xuất Tượng
Kinh Đà La Ni Xuất Tượng