Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 觀無量壽經疏鈔


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 觀無量壽經疏鈔
 • Tác giả : 智顗大師
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Chinese
 • Số trang : 802
 • Nhà xuất bản : 台北
 • Năm xuất bản : 1998
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 1210000001459
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

觀無量壽經疏鈔

Quán vô lượng thọ sớ diệu tông sao

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

百 喻 經
百 喻 經
佛說四十二章經新疏
佛說四十二章經新疏
大乘本生心地觀經講記
大乘本生心地觀經講記
四十二章講記佛學淺釋合刊
四十二章講記佛學淺釋合刊
雜阿含經論會編
雜阿含經論會編
佛光大藏經
佛光大藏經
法句譬喻經今譯淺說
法句譬喻經今譯淺說
淵鑑類函
淵鑑類函
佛教各宗大意
佛教各宗大意