Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 戒殺的宣言


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 戒殺的宣言
 • Tác giả : 高雄淨宗學會
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Chinese
 • Số trang : 33
 • Nhà xuất bản : 高雄 高雄淨宗學會
 • Năm xuất bản : 民國82
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 12100000000494
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

戒殺的宣言    

Giới sát đích tuyên ngôn

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

百 喻 經
百 喻 經
佛說四十二章經新疏
佛說四十二章經新疏
大乘本生心地觀經講記
大乘本生心地觀經講記
四十二章講記佛學淺釋合刊
四十二章講記佛學淺釋合刊
雜阿含經論會編
雜阿含經論會編
佛光大藏經
佛光大藏經
法句譬喻經今譯淺說
法句譬喻經今譯淺說
淵鑑類函
淵鑑類函
佛教各宗大意
佛教各宗大意