Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 舍 利 弗 啊 毘 曇 論 的 研 究


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 舍 利 弗 啊 毘 曇 論 的 研 究
 • Tác giả : 阮清珠
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Chinese
 • Số trang : 183
 • Nhà xuất bản : 台灣 正聞出版社
 • Năm xuất bản : 民國90
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 1210000000721
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

舍 利 弗 啊 毘 曇 論 的 研 究    

Xá lợi phất a tỳ đàm luận đích nghiên cứu

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

百 喻 經
百 喻 經
佛說四十二章經新疏
佛說四十二章經新疏
大乘本生心地觀經講記
大乘本生心地觀經講記
四十二章講記佛學淺釋合刊
四十二章講記佛學淺釋合刊
雜阿含經論會編
雜阿含經論會編
佛光大藏經
佛光大藏經
法句譬喻經今譯淺說
法句譬喻經今譯淺說
淵鑑類函
淵鑑類函
佛教各宗大意
佛教各宗大意