Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 摩訶般若波羅宓經


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

  • Tên sách : 摩訶般若波羅宓經
  • Tác giả : 鳩摩羅什
  • Dịch giả :
  • Ngôn ngữ : Chinese
  • Số trang : 834
  • Nhà xuất bản : 鳩摩羅什 台北
  • Năm xuất bản : 1997
  • Phân loại : Kinh sách 經 册
  • MCB : 1210000000817
  • OPAC :
  • Tóm tắt :

摩訶般若波羅宓經 

Ma Ha bát Nhã ba la mật kinh

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

百 喻 經
百 喻 經
佛說四十二章經新疏
佛說四十二章經新疏
大乘本生心地觀經講記
大乘本生心地觀經講記
四十二章講記佛學淺釋合刊
四十二章講記佛學淺釋合刊
雜阿含經論會編
雜阿含經論會編
佛光大藏經
佛光大藏經
法句譬喻經今譯淺說
法句譬喻經今譯淺說
淵鑑類函
淵鑑類函
佛教各宗大意
佛教各宗大意