Tìm Sách

Giảng Luận >> Luận Đại Thừa Khởi Tín


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Luận Đại Thừa Khởi Tín
 • Tác giả : Bồ Tát Mã Minh
 • Dịch giả : HT. Thích Thanh Từ
 • Ngôn ngữ : Hán - Việt
 • Số trang : 274
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2011
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 120100000010111
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN

Bồ Tát Mã Minh

HT. THÍCH THANH TỪ Giảng giải

NXB TỔNG HỢP TP.HCM

 

LỜI ĐẦU SÁCH

Giáo pháp của Đức Thích Tôn được truyền thừa qua các thời kỳ. Thời Nguyên thủy Phật giáo là thời đức Thích Tôn còn tại thế, cho đến khoảng 200 năm sau khi đức Phật nhập Niết-bàn. Kế tiếp là thời kỳ Bộ phái Phật giáo, phân kỳ này giáo nghĩa Phật dạy được chư Thánh đệ tử bàn thảo tận nguồn cao thâm.

Sau Phật Niết-bàn 800 năm khoảng thế kỷ thứ III, các Bộ phái Phật giáo phân lập đầy đủ và ý nghĩa Đại Thừa Phật giáo cũng được tuyên bày. Chư Tổ truyền thừa, chư Đại Bồ-tát xuất thế. Bấy giờ những bậc tư tưởng lớn ra đời như Mã Minh, Long Thọ, Đề Bà, Vô Trước, Thế Thân…lần lượt phát huy giáo nghĩa Tâm học Đại thừa.

Tổ Mã Minh tạo Luận Đại Thừa Khởi Tín, nhằm chỉ ra thể đại, tướng đại, dụng đại của tâm. Luận dẫn “Tất cả pháp chân như bình đẳng không thêm không bớt. Như Lai Tạng tánh đầy đủ vô lượng công đức, hay sinh nhân quả thiện của thế và xuất thế gian…Chư Phật xưa nương đây, chư Đại Bồ tát cũng nương pháp này mà đến được đất Như Lai”.

Hòa thượng Trúc Lâm đã nói đây là chỗ chí yếu. Tổ Mã Minh cốt chỉ cho chúng ta nhận ra tâm thể rộng lớn trùm khắp của mình, vững tin tu hành chắc chắn thành Phật. từ chỗ lập cước này, HT. Ân sư đã nhiều  lần đem quyển Luận Đại Thừa Khởi Tín ra giảng dạy cho Tăng Ni tứ chúng trong các thiền viện. Lời giảng này được các học chúng và biên tập thành sách. Tất cả đều chung một tấm lòng mong muốn cống hiến cho các thiện hữu trí thức học Phật,từ lời giảng dạy rạch ròi này mà có chỗ vào.

Thay mặt toàn thể chư huynh đệ trong Ban Biên Tập, tôi kính cẩn ghi đôi dòng giới thiệu. Nguyện đem công đức này hồi hướng về Hòa thượng Ân Sư được an tường, sống lâu nơi đời, giáo hóa chúng sanh viên mãn. Đồng nguyện khắp pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

 

Thường Chiếu, ngày 08 – 12 – 2011

TM. BAN VĂN HÓA THƯỜNG CHIẾU

THÍCH NHẬT QUANG

 

MỤC LỤC

 

Lời đầu sách

Sơ lược tiểu sử Bồ Tát Mã Minh

LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN ( GIỚI THIỆU )

A.   Lược khảo phiên dịch

B.   Phần sớ giải và viết lại những đại ý

C.    

     LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN ( GIẢNG GIẢI )

 

I-                  PHẦN NHÂN DUYÊN

II-               PHẦN LẬP NGHĨA

III-            PHẦN GIẢI THÍCH

 

A.     HIỀN BẢY CHÍNH NGHĨA

1.     Chân như môn

2.     Sanh diệt môn

 

B.     ĐỐI TRỊ TÀ PHÁP

1.     Nhân ngã kiến

2.     Pháp ngã kiến

3.     Cứu cánh lìa tất cả vọng chấp

 

C.     PHÂN BIỆT PHÁT TÂM TIẾN ĐẾN HẬU QUẢ

1.     Tín thành tựu phát tâm

2.     Giải hạnh phát tâm

3.     Chứng phát tâm

4.     Sự hoàn tất của Chứng phát tâm

 

        IV. TU HÀNH TÍN TÂM

A.   NĂM CỬA ĐỂ THÀNH TỰU TÍN TÂM

1.     cửa bố thí

2.     Cửa nhẫn nhục

3.     Cửa tinh tấn

4.     Cửa trì giới

5.     Cửa chỉ quán

 

B.   PHƯƠNG TIỆN CỨU VỚT

 

      V- KHUYẾN TU LỢI ÍCH

 

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo