Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Trì giới độ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Trì giới độ
 • Tác giả : Tỳ Khưu Chánh Minh
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 159
 • Nhà xuất bản : Roneo
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000008160
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Mục Lục

Chương I: Ý Nghĩa về Luật và Giới

1. Ý nghĩa về Luật

2. Giới là gì

Chương II: Phân tích  Giới

1. Những phương tiện khác nhau của Giới

2. Giới lthu thúc

3. Trí thu thúc

4. Giới không vi phạm

5. Vì sao được gọi là Giới

6. Lợi ích của Giới

Chương III: Các học Giới

I. Giới hai chi

   1. Giới nên làm và Giới không nên làm

   2. Giới ngăn trừ và Giới không ngăn trừ

   3. Giới có nương tựa  và Giới không nương tựa

   4. Giới tạm thời và Giới chung thân

   4. Giới hữu han và Giới vô hạn

   5. Phàm giới và thánh giới

II. Giới ba chi

  1. Ba loại giới theo cách thọ trì

   2. Ba loại giới Uposatha

   3. Ba loại giới khác

   4. Ba loại giới khác

   4. Ba loại giới khác

   5. Ba loại giới khác

   6. Ba loại giới khác

III. Giới bốn chi

  1. Bốn loại giới

   2. Bốn loại giới khác

   3. Bốn loại giới khác

   4.Tứ thanh tịnh giới 

III. Giới bala mật

  1. Bồ Tát giữ kiêng tránh giới như thế nào

   2. Những đặc điểm do kiêng tránh giới mang lại

   3. Bồ Táttu tập hạnh giới như thế nào

   4. Giới bala mật

   5. Ba bậc của giới Bala Mật

   6. Về hình thức của trì giới độ

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Pháp - Thừa (Dhamma Yana) tập 1
Pháp - Thừa (Dhamma Yana) tập 1
Satipatthàna-Trái tim của Thiền định Phật Giáo
Satipatthàna-Trái tim của Thiền định Phật Giáo
Vô Tỷ Pháp ABHIDHAMMA
Vô Tỷ Pháp ABHIDHAMMA
Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Tuệ
Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Tuệ
Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Giới
Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Giới
Yamaka Khandhayamaka Căn - Song
Yamaka Khandhayamaka Căn - Song
Chú giải Chuyện Chư Thiên
Chú giải Chuyện Chư Thiên
Yamaka Khandhayamaka Uẫn - Song
Yamaka Khandhayamaka Uẫn - Song
Tứ Niệm Xứ Giảng Giải
Tứ Niệm Xứ Giảng Giải
Chánh kiến và Nghiệp
Chánh kiến và Nghiệp
Bố thí độ
Bố thí độ
Ngôi Bảo Tháp GOTAMA CETIYA
Ngôi Bảo Tháp GOTAMA CETIYA