Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Lịch sử Triết học Tây phương Tập 2


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lịch sử Triết học Tây phương Tập 2
 • Tác giả : Lê Tôn Nghiêm
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 611
 • Nhà xuất bản : NXB TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2001
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 1201000009412
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG TẬP 2

Triết học thời thượng cổ

LÊ TÔN NGHIÊM

NXB TP HCM

 

MỤC LỤC

Chương I : TRIẾT HỌC HI LẠP

PLATON VỚI TRUYỀN THỐNG

PLATON

A.   Tri thức luận

B.   Học thuyết nhửng lý tưởng hay biện chứng pháp

C.   Thiên nhiên hay Vật lý học

D.   Luận lý và Chính trị học

ARISTOTE

A.   Tri thức và Khoa học

B.   Thiên nhiên hay Vật lý học

C.   Sinh vật học

D.   Tâm lý học

E.   Siêu hình học hay Đệ nhất triết học

F.    Luân lý và Chính trị học

 

Chương II: TRIẾT HỌC THƯỢNG CỔ SAU ARISTOTE

TRƯỜNG PHÁI KHOÁI CẢM

EPICURE

Tiều sử

Các trước tác

A.   Tri thức luận

B.   Thiên nhiên học

C.   Luân lý học

TRƯỜNG PHÁI KHẮC KỶ

Tiều sử

Các trước tác

A.   Luận lý học

B.   Thiên nhiên học

C.   Luân lý học

TRƯỜNG PHÁI HOÀI NGHI

A.   Hàn lâm viện trung cổ

B.   Hoài nghi thuyết của Pyrrhon d’Elis

TRƯỜNG PHÁI PLATON MỚI

A.   Giai đoạn chuẩn bị cho trường phái Platon mới

B.   Các triết gia trường phái Platon mới

PLOTIN

Tiểu sử

Các trước tác

Những ảnh hưởng Plotin

C.   Học thuyết Plotin

D.   Những triết gia trường phái Platon mới

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)