Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Hoa Vũ Hương Vân

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hoa Vũ Hương Vân
 • Tác giả : Đạo Sư Ấn Thuận
 • Dịch giả : Thích Nữ Diệu Huệ
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 212
 • Nhà xuất bản : Nxb Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000010040
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỜI GIỚI THIỆU

Thật là một thiện duyên vì tôi vừa được đọc qua tập sách Hoa Vũ Hương Vân, hồi ký về thân thế và sự nghiệp của Đạo sư Ấn Thuận, trong sứ mạng Hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc quần sanh của Ngài mà Ni Cô Thích Nữ Diệu Huệ đã phát tâm dịch thành chữ Việt, ở chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, nhằm ấn tống dịch phẩm này và đặc biệt, dâng lễ báo ân ngày húy kỵ Tôn sư.

Do vậy, tôi nhất tâm tùy hỷ và tán dương công đức của Ni Cô Thích Nữ Diệu Huệ, đồng thời tôi xin trân trọng giới thiệu dịch phẩm này tới chư tôn đức Tăng Ni, các hàng Phật tử và quý độc giả.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát tác đại chứng minh!

TP. Hồ Chí Minh

Tổ đình Vĩnh Nghiêm

Ngày 23-8-2008

Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)