Tìm Sách

Giới Luật >> Giáo Trình Luật Học Cơ Bản Tập II

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Giáo Trình Luật Học Cơ Bản Tập II
 • Tác giả : Thich Minh Thành
 • Dịch giả : Thích Minh Thành
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 140
 • Nhà xuất bản : Nxb Báo Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 1993
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 12010000010007
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỜI NÓI ĐẦU

Trong phần Luật nghi trước đã học 10 giới Sa Di, tiếp theo đây là học về các phép tăc uy nghi của Sa Di.

Phật quy định, Sa Di tuổi đầy hai mươi, khi muốn lành thọ Cụ Túc giới, Hòa thượng, yết ma và Giáo thọ nếu chất vấn mà người nào không thể phúc đáp đầy đủ về việc Sa Di, thì không nên truyền thọ Cụ Túc giới cho người ấy. Nên các Ngài bảo, Ông làm Sa Di mà không biết việc Sa Di phải thi hành, huống chi việc Sa Môn rất khó làm. Ông hãy đi học lại cho thuộc, phải nghe và biết tất cả, mới nên lãnh thọ Cụ Túc giới. Bây giờ, nếu truyền thọ Cụ túc giới cho Ông, thì người ta bảo Phật pháp dễ tu, Sa môn dễ làm. Vì vậy nên phải chất vấn trước.

Những điều tắc dưới đây là trích ra từ các bản kinh nói về uy nghi Sa di, từ bản Thanh Quy đời xưa và sách Sa di Thành Phạm đời này. Tác phẩm Hành hộ Luật nghi của Tuyên Luật sư tuy để răn bảo các vị Tỷ kheo mới học, nhưng điều nào có thể thông dụng thì cũng trích ra. Vì lòng người thời đại mạt pháp lắm điều biếng nhác, nghe nhiều thì chán, do đó chúng tôi lọc bỏ những điều phiền toái mà chỗ khác đã có, chỉ trích lấy những phép tắc chính yếu, hợp với thời đại chúng ta, chớ không dẫn giải đủ hai mươi bốn oai nghi như những bản xưa. Chỗ nào cần lưu ý, thì chúng tôi chủ thích và dẫn giải thêm cho đầy đủ. Ai thích xem cho đủ 24 phép oai nghi hay muốn nghiên cứu rộng hơn thì tự nên xét xem trong toàn thơ.

Sau đây mỗi bài oai nghi gồm có: phần nghĩa chánh văn, phần phụ hay lược giải, phần thơ kết, phần chú thích và phần câu hỏi để kiểm khảo Tăng Ni sinh.

Nội dung những bài này đều dựa theo tài liệu “Sa di Oai nghi Yếu lược” mà chúng tôi đã học với giáo sư Thích Tịnh Đức, đồng thời cũng nương theo quyển “Sa di Luật giải” của Hòa thượng Thích Hành Trụ dịch và quyển “Luật Sa di” của Thượng tọa Thích Trí Quang dịch giải để biên soạn thành giáo án “Oai nghi Yếu giải” này.

Sa môn

THÍCH MINH THÀNH

Các sách khác thuộc Giới Luật

Cương Yếu Giới Luật
Cương Yếu Giới Luật
Bước Tới Thảnh Thơi
Bước Tới Thảnh Thơi
Luật Tứ Phần - tập 6
Luật Tứ Phần - tập 6
Luật Tứ Phần - tập 5
Luật Tứ Phần - tập 5
Luật Tứ Phần - tập 4
Luật Tứ Phần - tập 4
Luật Tứ Phần - tập 3
Luật Tứ Phần - tập 3
Luật tứ phần - tập 2
Luật tứ phần - tập 2
Luật Nghi Tổng Quát
Luật Nghi Tổng Quát
Tứ Phần Luật Hàm Chú giới bổn
Tứ Phần Luật Hàm Chú giới bổn
Một số vấn đề về giới luật - tập 1
Một số vấn đề về giới luật - tập 1
Luật Tỳ Kheo Giới Bổn Sớ Nghĩa
Luật Tỳ Kheo Giới Bổn Sớ Nghĩa
Luật bách nhất yết ma
Luật bách nhất yết ma