Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Hoa Thủ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Hoa Thủ
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Thích Bảo Lạc
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 376
 • Nhà xuất bản : Pháp Bảo ấn tống
 • Năm xuất bản : 1990
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000001591
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH HOA THỦ

THÍCH BẢO LẠC dịch

PHÁP BẢO Ấn tống -1990

 

Lời cẩn khải

Năm 1958, lúc đó tôi còn là một chú tiểu đầu để chỏm, ngây thơ như trang giấy trắng học trò, tập sự sống đời xuất gia thoát tục, miệt mài kinh kệ trong nếp sống khắc khổ của tăng viện.

Nhờ được huấn luyện kỹ trong khuôn khổ Phật Học Viện, tăng sinh phải học kinh, luật, luận hầu hết đều bằng chữ Hán. Sau khi tốt nghiệp ra trường lưu lạc đó đây như một hành giả, tôi mới nhận thấy Thầy Tổ là những bậc đại ân sư, có nhồi nhét vào đầu óc non nớt của chúng tôi mớ kiến thức bao la về Phật giáo qua kinh điển Hán tự. Phương pháp giáo dục cổ hữu ấy, có thể nói lỗi thời, nhưng giúp người đọc nhớ lâu và dễ dàng đem ứng dụng vào mọi môi trường, hoàn cảnh.

Ngày nay, đọc hiều được Hán tạng, một phần lớn phải nói nhờ lối học từ chương ấy giúp cho tôi tư lương rất nhiều trong việc phiên dịch và viết về Phật giáo. Năm 1988, lần đầu tiên tôi dịch bộ “Luận Đại Thừa Bảo Yếu”, hẳn đã có nhiều người đọc. Năm nay, 1990, tôi dành dọn mấy tháng tịnh tu mùa hạ dịch bộ kinh Hoa thủ này từ Đại Tạng kinh Đại Chánh Tân Tu, số 657, quyển thứ 16, cống hiến độc giả xa gần để một phẩn nào báo đáp thâm ân Tam Bảo mà người dịch đã được thừa hưởng từ những ngày thơ ấu.

Vốn biết sức học có hạn, tôi tin chắc trong lúc dịch không tránh khỏi những thiếu sót, sai lầm làm cho cả lời và ý không lột tả được hết chân nghĩa văn kinh. Ngưỡng nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ, cẩn cầu sám hối:

Khấn nguyện bằng nén tâm hương

Dịch Kinh Hoa Thủ cúng dường Như Lai

Ba đời quá hiện, vị lai

Chưphật Bồ tát hoẳng khai đạo màu

Con nay thành khẩn cúi đầu

Tỏ bày sám hối cầu cầu  hồng ân

Nguyện xi sám hối lỗi lầm

Ý, khẩu ba nghiệp thân tâm nhẹ nhàng

Tiêu trừ tội chướng nghiệp khiên

Tẩy khô ái nhiễm được phiền tịnh thanh

Cầu cho hết thảy chúng sanh

Nguyện đem công đức ấn kinh lưu truyền

Nguồn từ rưới khắp nhân thiên

Xây tòa an lạc mãn viên đạo vàng

Vô dư thế nhập Niết Bàn

Chứng nên Phật quả thiện toàn Chân Như

Cũng như tôi xin có lời trì ân tất cả quý Phật Tử xa gần đã góp phần tịnh tài ấn tống dịch phẩm khiêm tốn  này, để tạo phước điền tối thắng. nhờ sự trợ duyên quý báu của quý vị mà công việc hoằng pháp của quý thầy trở nên hữu hiệu, nhanh chóng.

Nguyện chư Phật thường gia hộ cho quý Phật tử cùng thân bằng quyến thuộc kẻ còn người mất đều được nhuần ân pháp vũ. Và chính quý vị tịnh ba nghiệp, thoát khỏi sáu nẻo luân hồi, chứng thành Phật quả.

Pháp Bảo Tự, Sydney

Ngày 12 tháng 12 năm 1990

Dịch giả cẩn đề

Thích Bảo Lạc

 

MỤC LỤC

*Kinh văn gồm 10 phẩm và 35 phẩm như sau:

Quyền I . có 5 phẩm

1.     Phẩm tựa

2.     Phầm Thần lực

3.     Phẩm Võng Minh

4.     Phẩm như tướng

5.     Phẩm bất tín

Quyền II . có 6 phẩm

1.     Phẩm niệm xứ

2.     Phẩm Phát Tâm tức Chuyển Pháp Luân

3.     Phẩm hiện biến

4.     Phẩm Như lai lực

5.     Phẩm công đức

6.     Phẩm phát tâm

Quyển III có 3 phẩm

1.     Phẩm vô ưu

2.     Phẩm trung thuyết

3.     Phẩm tổng tướng

Quyển IV  2 phảm

1.     phẩn thượng thanh tịnh

2.     Phẩm tán hoa

Quyển V. 2 phẩm

1.     Phẩm chúng tướng

2.     phẩm các phương

Quyển VI  4 phẩm

1.     Phẩm Tam muội

2.     Phẩm cầu pháp

3.     Phẩm tán thán đức

4.     Phẩm nghịch hạnh

Quyển VII 4 phẩm

1.     Phẩm Đắc Niệm

2.     Phẩm chánh kiến

3.     Phẩm tán thán giáo hóa

4.     Phẩm hủy hoại

Quyển VIII, 3 Phẩm

1.     Phẩm tạp

2.     Phẩm thần diệu

3.     Phẩm thuận nghịch

Quyển IX, 4 Phẩm

1.     Phẩm bất thối chuyển

2.     Phẩm vị pháp

3.     Phẩm ca ngợi gặp gỡ

4.     Phẩm Kiên Đức

Quyển X. 2 phẩm

1.     Phẩm pháp môn

2.     Phẩm phó chúc

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2