Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Bái vọng Ân sư


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bái vọng Ân sư
 • Tác giả : Chùa Đông Phước Q.8
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 182
 • Nhà xuất bản : Văn Nghệ
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 1210000009810
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 BÁI VỌNG ÂN SƯ

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP.HCM

CHÙA ĐÔNG PHUỚC- Q.8

KỶ YẾU 2009

NXB VĂN NGHỆ

LỜI NÓI ĐẦU

Đức Phật dạy: Phật xuất hiện quí như hoa Đàm, gặp Phật sanh lòng tin là rất khó; Phật lâm Niết-bàn, cúng dưòng đầy đủ pháp bố thí lại càng khó hơn.

Bài kệ rằng:

Tất cả các thế gian , vật sống đều phải chết, thọ mạng tuy rất nhiều, rốt cuộc quyết phải hết. Lúc thịnh dần đến suy; hội họp quyết biệt ly, hoa niêm được bao lâu, thinh sắc bị bệnh cướp. Các khổ chạy vòng tròn, trôi lăn không chút nghỉ, ba cõi đều vô thưòng. Các cõi đâu có vui!(Kinh Niết Bàn).

Riêng cõi Thầy về - cõi Phật – là nơi  chúng sanh luôn tưỏng vọng, nơi chúng đệ tử hằng tâm nguyện, sẽ tu tập mỗi ngày để đuợc tiến bước  theo dấu chân Ngưòi.

với tâm nguỵên và lòng tín ngưõng về vị tôn sư đức cao trọng vọng, ngày nào đã dìu dắt chúng đệ tử vào con đưòng chánh pháp, chúng con thực hiện kỷ yếu này như một đóa hoa tâm thức  để kính dâng lên Ngưòi nhân ngày lễ tuiêủ tưòng của Ngưòi.

Xin kính dâng ngưòi câu kinh Trưong A Hàm: “Phật khi còn tại thế, như hoa sen sanh trong bùn mà chẳng dính bùn, ở đời mà chẳng nhiểm đời, phá tất cả phiền não, rốt ráo ngăn mé sanh tử mới đựoc gọi là Phật vậy”.

Ngưòi chính là vị Phật từ bi sống mãi trong lòng đệ tử chúng con

Thành kính

Phật tử- Đệ tử

CHIẾU QUANG

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)