Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Yamaka Khandhayamaka Căn - Song


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Yamaka Khandhayamaka Căn - Song
 • Tác giả : Santakicco Bhikkhu
 • Dịch giả : NS. Tịnh Sự & Thích Huệ Lực
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 213
 • Nhà xuất bản : In Vi Tính
 • Năm xuất bản : 1999
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 1201000002282
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Yamaka Khandhayamaka Căn - Song

Siêu Minh Diệu Pháp Căn Song

Santakicco Bhikkhu

Soạn dịch Ns. Tịnh Sự

Thích Huệ Lực

Giảng đường Siêu Lý

211B/44/37 Phú Định Chợ Lớn

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Pháp - Thừa (Dhamma Yana) tập 1
Pháp - Thừa (Dhamma Yana) tập 1
Satipatthàna-Trái tim của Thiền định Phật Giáo
Satipatthàna-Trái tim của Thiền định Phật Giáo
Vô Tỷ Pháp ABHIDHAMMA
Vô Tỷ Pháp ABHIDHAMMA
Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Tuệ
Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Tuệ
Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Giới
Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Giới
Chú giải Chuyện Chư Thiên
Chú giải Chuyện Chư Thiên
Yamaka Khandhayamaka Uẫn - Song
Yamaka Khandhayamaka Uẫn - Song
Tứ Niệm Xứ Giảng Giải
Tứ Niệm Xứ Giảng Giải
Chánh kiến và Nghiệp
Chánh kiến và Nghiệp
Bố thí độ
Bố thí độ
Ngôi Bảo Tháp GOTAMA CETIYA
Ngôi Bảo Tháp GOTAMA CETIYA
Trì giới độ
Trì giới độ