Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Yamaka Khandhayamaka Căn - Song


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Yamaka Khandhayamaka Căn - Song
 • Tác giả : Santakicco Bhikkhu
 • Dịch giả : NS. Tịnh Sự & Thích Huệ Lực
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 213
 • Nhà xuất bản : In Vi Tính
 • Năm xuất bản : 1999
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 1201000002282
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Yamaka Khandhayamaka Căn - Song

Siêu Minh Diệu Pháp Căn Song

Santakicco Bhikkhu

Soạn dịch Ns. Tịnh Sự

Thích Huệ Lực

Giảng đường Siêu Lý

211B/44/37 Phú Định Chợ Lớn

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Đến bờ kia -pāramitā (pāramī)
Đến bờ kia -pāramitā (pāramī)
Nhựt hành của người tại gia tu Phật
Nhựt hành của người tại gia tu Phật
Lý thuyết và thực tế
Lý thuyết và thực tế
Phật nói Luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới
Phật nói Luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
A Tỳ Đàm Yếu Luận
A Tỳ Đàm Yếu Luận
Mười Hai Nhân Duyên
Mười Hai Nhân Duyên
Vi Diệu Pháp sơ cấp
Vi Diệu Pháp sơ cấp
Lời vàng Bậc Thánh Sớ giải Trưởng Lão Tăng Ni kệ
Lời vàng Bậc Thánh Sớ giải Trưởng Lão Tăng Ni kệ
Chú giải Ngạ Quỷ Sự
Chú giải Ngạ Quỷ Sự
Khái Lược Duyên Hệ
Khái Lược Duyên Hệ
Thanh Tịnh đạo luận toản yếu
Thanh Tịnh đạo luận toản yếu