Tìm Sách

Luận Tạng >> Siêu lý cao học


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Siêu lý cao học
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Sư cả Tịnh Sự
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 311
 • Nhà xuất bản : Sách Photo
 • Năm xuất bản : 1974
 • Phân loại : Luận Tạng
 • MCB : 120100000011889
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TRƯỞNG LÃO BỘ THERAVÃDA

TẠNG VÔ TỶ PHÁP

ABHIDHAMMAPIT AKA

SIÊU LÝ CAO HỌC

DUYÊN HIỆP LỰC

(GHATANÃPACCAYA)

LIÊN QUAN TƯƠNG SINH

(PATICCASAMUPPADA)

Sư cả Tịnh Sự - Mahathero Santakicco

Chuyển ngữ từ bản tiếng Thái Lan sang tiếng Việt

Phật lịch 2518 - tức năm Quý Sửu - 1974

SIÊU LÝ CAO HỌC

          Duyên (Pacacaya hay Paccayo) có nghĩa là trợ giúp làm cho các pháp khác sanh ra và đặng còn hoặc thêm vững mạnh. Có những câu Pali chú giải như sau:

- Paticca phalam ayati etasmati = paccayo:Đặng thành tựu do nhờ pháp này, nên pháp này mới gọi là duyên (Pháp trợ giúp sanh ra là duyên).

-Và nữa: Paticca phalam eti gacchati pavattati etasmati = paccayo: Kết quả đặng vững còn do nhờ pháp này thì pháp này mới gọi là duyên).

   Trước kể duyên, sau sẽ định nghĩa...

24 DUYÊN(PACCAYO)

  1. Hetupaccayo                      Nhân duyên

  2. Arammanapaccayo             Cảnh duyên

  3. Adhipatipaccayo                Trường duyên

  4. Anantarapaccayo                Vô gián duyên

  5. Samanantarapaccayo          Đẳng vô gián duyên

  6. Sahajatapaccayo                 Câu sanh duyên

  7. Annamannapaccayo           Hỗ tương duyên

  8. Nissayapaccayo                  Y chỉ duyên

  9. Upanissayapaccayo             Cận y duyên

10. Purejatapaccayo                  Tiền sanh duyên

11. Pacchajatapaccayo              Hậu sanh duyên

12. Asevanapaccayo                 Trùng dụng duyên

13. Kammapaccayo                  Nghiệp duyên

14. Vipakapaccayo                            Dị thục quả duyên

15. Aharapaccayo                     Vật thực duyên

16. Indriyapaccayo                             Quyền dyên

17. Jhanapaccayo                     Thiền na duyên

18. Maggapaccayo                    Đồ đạo duyên

19. Sampayuttapaccayo            Tương ưng duyên

20. Vippayuttapacayo               Bất tương ưng duyên

21.Atthipaccayo                       Hiện hữu duyên

22. Natthipaccayo                    Vô hữu duyên

23. Vikhatapaccayo                  Ly khứ duyên

24. Avikhatapaccayo                Bất ly duyên

 

LIÊN QUAN TƯƠNG SINH

          Vô Minh duyên Hành; Hành duyên Thức; Thức duyên Danh sắc; Danh sắc duyên Lục nhập; Lục nhập duyên Xúc; Xúc duyên Thọ; Thọ duyên Ái; Ái duyên Thủ; Thủ duyên Hữu; Hữu duyên Sanh; Sanh duyên Lão Tử... Lảo Tử duyên Vô Minh!!!

          Dịch đại ý theo sách Xiêm có chú giải: Lão tử duyên vô minh là chúng sanh già sắp chết, thường hay muốn trẻ lại hưởng thêm. Nếu xét ra nhiều rồi thì chẳng một ai khỏi như thế, đó là Dục lậu, Hữu lậu, Tà Kiến lậu vẫn có vô minh lậu !!!

          Mới có câu:

                             Chúng sanh già, chết, khổ sầu

                         Bởi do pháp lậu khởi đầu Vô minh

 

 

Mục lục

 

24 DUYÊN (PACCAYO)

ĐỊNG NGHĨA 24 DUYÊN

Định Nghĩa Những Duyên Chia Ra Theo Rộng không trùng trước

24 duyên chia thành 47 duyên

Kể 12 duyên trùng như sau:

16 DUYÊN KHÔNG TRÙNG

DUYÊN CHIA THEO ĐÔI

DUYÊN CHIA THEO GIỐNG

DUYÊN CHIA THEO CÕI

DUYÊN CHIA THEO THỜI

DUYÊN CHIA THEO DANH SẮC

DUYÊN CHIA THEO MÃNH LỰC

PHÂN DUYÊN HỢP TRỢ

PHẦN HIỆP TRỢ

   NHÂN DUYÊN HIỆP LỰC

   CẢNH DUYÊN HIỆP LỰC

   CẢNH TRƯỜNG DUYÊN HIỆP LỰC

   CÂU SANH TRƯỞNG DUYÊN HIỆP LỰC

   VÔ GIÁN DUYÊN HIỆP LỰC

   HỖ TƯƠNG DUYÊN HIỆP LỰC

   VẬT TIỀN SINH Y DUYÊN HIỆP LỰC

   CÂU SANH Y DUYÊN VÀ VẬT TIỀN SANH Y DUYÊN HIỆP LỰC

   VẬT CẢNH TIÊN SANH Y DUYÊN HIỆP LỰC

   THƯỜNG CẬN Y DUYÊN HIỆP LỰC

   CẢNH TIỀN SANH DUYÊN HIỆP LỰC

   HẬU SANH DUYÊN HIỆP LỰC

   TRÙNG DỤNG DUYÊN HIỆP LỰC

   CÂU SANH NGHIỆP DUYÊN HIỆP LỰC

   DỊ THỜI NGHIỆP DUYÊN HIỆP LỰC

   DỊ THỤC QUẢ DUYÊN HIỆP LỰC

   SẮC VẬT THỰC DUYÊN HIỆP LỰC

   DANH VẬT THỰC DUYÊN HIỆP LỰC

   CÂU SANH QUYỀN DUYÊN HIỆP LỰC

   TIỀN SANH QUYỀN DUYÊN HIỆP LỰC

   THIỀN NA DUYÊN HIỆP LỰC

   ĐỒ ĐẠO DUYÊN HIỆP LỰC

   TƯƠNG ƯNG DUYÊN HIỆP LỰC

   CÂU SANH BÁT TƯƠNG ƯNG DUYÊN HIỆP LỰC

BÀNG ĐỒ PHÂN TÁCH NHIỀU CÁCH DUYÊN HỢP TRỢ

 

LIÊN QUAN TƯƠNG SINH

   VÔ MINH DUYÊN HÀNH

        28 ÂN ĐỨC THIỀN

   HÀNH DUYÊN THỨC

       19 TÂM TÁI TỤC PHÂN THEO CÁC CÁCH

   THỨC DUYÊN DANH SẮC

   DANH SẮC DUYÊN LỤC NHẬP

   LỤC NHẬP (NỘI) DUYÊN XÚC

   XÚC DUYÊN THỌ

   THỌ DUYÊN ÁI

   ÁI DUYÊN THỦ

DỤC THỦ(Kamupadana) có 6

TÀ KIẾN THỦ (Ditthupadana)

GIỚI CẤM THỦ(Silabbattupadana)

NGÃ CHẤP THỦ(attavadupadana)

   THỦ DUYÊN HỮU

   HỮU DUYÊN SANH

   SANH DUYÊN LÃO, TỬ, SẦU, KHÓC, KHỔ, ƯU, AI

      32 cách làm cho thân khổ

   LÃO, TỬ DUYÊN VÔ MINH

v  Bốn cách thuyết Liên Quan Tương Sinh

v  Lợi ích 4 cách thuyết Liên Quan Tương Sinh

v  Thẩm xét 4 cách Liên Quan Tương Sinh trừ đặng 7 điều tà kiến

v  Sáu cách trừ lậu

v  Giải Thất Đề Liên Quan Tương Sinh

            Có 3 sự luân hồi

            Bánh xe trước xoay tròn Vô minh đến thọ

            Bánh xe sau xoay tròn từ ái đến lão tử

Các sách khác thuộc Luận Tạng

Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải
Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải
Kinh Kim Cang giảng giải
Kinh Kim Cang giảng giải
Luận Thành Duy Thức
Luận Thành Duy Thức
Những điểm dị biệt - Kathavatthu
Những điểm dị biệt - Kathavatthu
Luận Đại Thừa Khởi Tín
Luận Đại Thừa Khởi Tín
Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ
Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ
Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1
Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1
Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải
Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải
Luận Thành Duy Thức
Luận Thành Duy Thức
Luận tạng - Chú giải bộ phân tích
Luận tạng - Chú giải bộ phân tích
Tạng Diệu Pháp - Bộ Song Đối
Tạng Diệu Pháp - Bộ Song Đối
Tạng Diệu Pháp - Bộ Phân tích
Tạng Diệu Pháp - Bộ Phân tích