Tìm Sách

Kinh Tạng >> Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm
 • Tác giả : Hán dịch: Đường Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chí
 • Dịch giả : Thích Trí Tịnh
 • Ngôn ngữ : Việt - Hoa
 • Số trang : 493
 • Nhà xuất bản : Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2013
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 120100000011397
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHÁP HỘI VÔ BIÊN TRANG NGHIÊM

Hán dịch: Đường Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chí

Việt dịch: Tỳ kheo  Thích TríTịnh

LỜI GHI CHÚ

 

          Kinh nầy Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm là phẩm thứ nhì trong bộ kinh đồ sộ Đại Bảo Tích mang số 310, Đại chánh tân tu Đại Tạng Kinh, còn có tên Đà la ni vương và Đà la ni ấn. Đà la ni thường được dịch là tổng trì hay nhiếp trì, nên hiểu như là bài toát yếu tóm lược, còn được dịch là minh chú.

          Bản kinh nầy rất quan trọng cho hành trình tu chứng vì chính đức Phật Thích Ca thuyết ba vấn đề quan yếu, là thế nào:

          1. Tổng trì vô thượng.

          2. Tổng trì xuất ly giải thoát.

          3. Tổng trì thanh tịnh.

          Chúng ta hãy lắng nghe những lời dạy của Đức Phật:

          - "Nếu người nào mong cầu tuệ giác vô thượng, cầu giải thoát sinh tử, cần phải hiểu rõ những giáo pháp của Như Lai diễn thuyết".

          - "Các Bồ tát vun trồng căn lành thì được nghe và thọ trì pháp bảo thậm thâm nầy, do đây Bồ tát được Nhất thiết chủng trí".

          - "Kinh nầy có thể tùy thuận chứng nhập pháp trí vô thượng, vì muốn khai thị pháp tạng đà la ni của Như Lai nên lưu bố như vậy".

          Bộ Kinh Đại Bảo Tích đã được Hòa thượng Trí Tịnh dịch và Ban Văn hóa Thành hội TP Hồ Chí Minh xuất bản năm 1999. Thành kính xin Hòa thượng hoan hỉ cho phép tái bản phẩm Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm nầy để Tăng Ni Phật tử có tài liệu tu học.

          Nguyện đem công đức ấn tống kinh nầy hồi hường khắp tất cả chúng sinh đều qui hướng Phật đạo và phát khởi Tâm Bồ Đề, đồng thành Chánh Giác Vô Thượng.

 

MỤC LỤC

Lời ghi chú

Nghi Thức Trì Tụng

Phẩm Thứ Nhất Vô Thượng Đà La Ni

Phẩm Thứ Hai Xuất Ly Đà La Ni

Phẩm Thứ Ba Thanh Tịnh Đà La Ni

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Hồi Hướng

Tam Quy Y

Phụ Lục Hán Văn

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2