Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Thiền Sư Tăng Hội

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiền Sư Tăng Hội
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 120
 • Nhà xuất bản : AN TIÊM
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục Lục
 
Lời Mở Đầu ..................................................................................................... 4
Trung Tâm Luy Lâu .................................................................................... 4
Trung Tâm Kiến Nghiệp ............................................................................ 7
Một Vị Thiền Sư Lớn .................................................................................. 8
Khởi nguyên Của Đạo Bụt Việt Nam ....................................................... 10
Đạo Bụt Đi Vào Việt Nam ........................................................................ 10
Giao Chỉ: Vùng Giao Lưu Của Hai Nền Văn Hóa ................................ 10
Ba Trung Tâm Phật Giáo Đời Hán .......................................................... 13
Đạo Bụt Có Cơ Sở Ở Giao Châu Trước................................................... 16
Sự Nghiệp Thiền Tổ Tăng Hội ................................................................ 18
Liên Hệ Giữa Thầy Tăng Hội Và Thầy Thế Cao .................................... 21
Thiền Học Của Thiền Sư Tăng Hội ........................................................... 24
Định Nghĩa Về Thiền ................................................................................ 24
Thiền Là Loại Trừ ..................................................................................... 27
Thực Tập Hơi Thở Chánh Niệm ............................................................. 30
Tâm Vốn Là Tấm Gương Sáng Chói: Sự Hình Thành Tư Tưởng Duy
Biểu Và Tư Tưởng Hoa Nghiêm ............................................................. 32
Nền Tảng Tâm Học Của Thầy Tăng Hội ................................................ 36
Tâm Là Đất Gieo Hạt ................................................................................ 40
Cái Tất Cả Nằm Trong Cái Một ............................................................... 44
Mười Sáu Hơi Thở .................................................................................... 46
Hình Thức Và Nội Dung Của Thiền ......................................................... 49
Hiện Pháp Lạc Trú .................................................................................... 49
A La Hán Là Một Vị Bồ Tát...................................................................... 53
Buông Bỏ Để Có Thảnh Thơi Và An Lạc ................................................ 55
Đạo Và Đạo Chí......................................................................................... 57
Nuôi Dưỡng Đạo Chí Bằng Cái Nhìn Sâu Sắc ....................................... 60
Niệm, Tưởng Và Công Án ....................................................................... 63
Quán Niệm Và Quán Tưởng ...................................................................... 67
Quán Niệm Và Quán Tưởng ................................................................... 67
Phiền Não Là Bồ Đề: Năm Phép Quán Chiếu Về Sự Biến Đổi............. 71
3 | M ụ c L ụ c
Tăng Hội Là Sơ Tổ Thiền Tông................................................................ 74
Phương Pháp Đạt Thiền ............................................................................. 78
Bài Tựa Kinh An Ban Thủ Ý....................................................................... 88
Thiền sư Tăng Hội (Cao Tăng Truyện)..................................................... 92
Bài Tựa Sách Mâu Tử Lý Hoặc Luận ...................................................... 100
Khởi Nguyên Của Thiền Học Việt Nam ................................................ 102
Khương Tăng Hội ................................................................................... 102
Tư Tưởng Thiền Của Tăng Hội ............................................................. 105
Chi Cương Lương Tiếp .......................................................................... 110
Đạt Ma Đề Bà và Huệ Thắng ................................................................. 111
Vai Trò Quan Trọng Của Tăng Hội Tại Kiến Nghiệp ......................... 114
Quốc sư Thông Biện .................................................................................. 116

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)