Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Việt Nam Phật Giáo Sử Luận

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Việt Nam Phật Giáo Sử Luận
 • Tác giả : Nguyễn Lang
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 863
 • Nhà xuất bản : ...
 • Năm xuất bản : 1998
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục Lục
 
Mục Lục........................................................................................................................... 2
Cùng Bạn Đọc .............................................................................................................. 12
Lời Giới Thiệu ............................................................................................................. 14
Tập I - Chương 01: Trung Tâm Phật Giáo Luy Lâu................................................... 21
Ba Trung Tâm Phật Giáo Ðời Hán ......................................................................... 21
Nguồn Gốc Trung Tâm Luy Lâu ........................................................................... 22
Trung Tâm Luy Lâu Thành Lập Sớm Hơn Các Trung Tâm Lạc Dương và Bành
Thành ........................................................................................................................ 23
Trung Tâm Lạc Dương ............................................................................................ 25
Trung Tâm Lạc Dương Ðược Thành Lập Do Từ Trung Tâm Bành Thành ....... 26
Nguồn Gốc Trung Tâm Bành Thành ..................................................................... 28
Tập I - Chương 02 : Hai Thế Kỷ Đầu ........................................................................ 37
Ðạo Phật Giao Châu Trong Thế Kỷ Ðầu Tây Lịch ............................................... 37
Lý Hoặc Luận Của Mâu Tử .................................................................................... 42
Kinh Tứ Thập Nhị Chương .................................................................................... 44
Học Thuật Giao Chỉ ................................................................................................. 48
Những Quan Niệm Căn Bản Về Giáo Lý .............................................................. 51
Tinh Thần Hòa Đồng Tôn Giáo .............................................................................. 54
Phá Mặc Cảm Tự Tôn Về "Trung Quốc" ............................................................... 56
Lão Tử Thành Phật Ở Ðất Hồ................................................................................. 57
Tập I - Chương 03: Khởi Nguyên Của Thiền Học Việt Nam ................................ 59
Khương Tăng Hội .................................................................................................... 59
Tư Tưởng Thiền Của Tăng Hội .............................................................................. 63
Chi Cương Lương Tiếp ........................................................................................... 67
Ðạt Ma Ðề Bà Và Huệ Thắng ................................................................................. 68
Vai Trò Quan Trọng Của Tăng Hội Tại Kiến Nghiệp .......................................... 72
Tựa Kinh An Ban Thủ Ý .......................................................................................... 73
Tập I - Chương 04: Sách Thiền Uyển Tập Anh & Các tài liệu ĐPVN Đời Đường
........................................................................................................................................ 78
Sách Thiền Uyển Tập Anh Ngữ Lục ...................................................................... 78
Về Tác Giả Thiền Uyển Tập Anh ........................................................................... 80
Một Số Các Vị Tăng Sĩ Không Ðược Thiền Uyển Tập Anh Nhắc Tới ............... 83
Tập I - Chương 05: Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ................................................. 91
Hành Trạng Và Truyền Thừa ................................................................................. 91
Bối Cảnh Tư Tưởng Của Tỳ Ni Ða Lưu Chi ......................................................... 94
3 | Mục Lục
Siêu Việt Ngôn Ngữ Văn Tự .................................................................................. 97
Siêu Việt Hữu Vô ..................................................................................................... 99
Yếu Tố Mật Giáo .................................................................................................... 102
Sấm Vĩ Học, Phong Thủy Học Và Ý Thức Ðộc Lập Quốc Gia .......................... 110
Tóm Lược Những Ðặc Tính Của Thiền Phái Tỳ Ni Ða Lưu Chi ......................... 119
Tập I - Chương 06: Thiền Phái Vô Ngôn Thông .................................................. 122
Vô Ngôn Thông Và Truyền Thừa ........................................................................ 122
Bối Cảnh Thiền Học Vô Ngôn Thông .................................................................. 126
Truyền Thuyết Nam Tông Về Lịch Sử Thiền ..................................................... 127
Ðốn Ngộ Và Tâm Ðịa ............................................................................................ 128
Nguyên Tắc Vô Ðắc ............................................................................................... 130
Sự Sử Dụng Thoại Ðầu ......................................................................................... 132
Thiền Ngữ Và Hình Ảnh Thi Ca .......................................................................... 135
Ảnh Hưởng Mật Giáo ........................................................................................... 143
Ảnh Hưởng Tịnh Ðộ Giáo .................................................................................... 145
Tóm Lược Những Ðặc Tính Của Thiền Phái Vô Ngôn Thông ......................... 146
Tập I - Chương 07: Thiền Phái Thảo Đường ......................................................... 149
Nguồn Gốc Thảo Ðường ....................................................................................... 149
Ảnh Hưởng Của Phái Thảo Ðường ..................................................................... 151
Tập I - Chương 08: Tổng quan về Phật giáo đời nhà Lý (1010-1225) ................. 153
Chân Ðứng ............................................................................................................. 153
Ðạo Phật Và Chính Trị .......................................................................................... 154
Ðạo Phật Và Văn Hóa ........................................................................................... 157
Ðạo Phật Và Mỹ Thuật .......................................................................................... 163
Ðạo Phật Và Phong Hóa ....................................................................................... 165
Tăng Sĩ, Tự Viện Và Kinh Ðiển ............................................................................ 167
Vấn Ðề Mê Tín ....................................................................................................... 169
Tập I - Chương 09: Nền tảng của Phật Giáo đời Trần.......................................... 171
Thiền Phái Yên Tử Nền Phật Giáo Thống Nhất ................................................. 171
Thiền Sư Thường Chiếu ........................................................................................ 172
Sự Quan Trọng Của Tâm Học .............................................................................. 173
Ðối Tượng Chứng Ðắc .......................................................................................... 174
Tùy Tục ................................................................................................................... 175
Vị Tổ Khai Sơn Phái Yên Tử: Hiện Quang Thiền Sư (mất 1220) ...................... 176
Trúc Lâm Quốc Sư ................................................................................................. 178
Ðại Ðăng Quốc Sư ................................................................................................. 179
Tiêu Diêu Thiền Sư ................................................................................................ 180
Tập I - Chương 10: Trần Thái Tông (1218-1277) ................................................... 182
4 | Mục Lục
Tuổi Trẻ Và Chí Nguyện Học Ðạo ....................................................................... 182
Học Hỏi, Tu Tập Sáng Tác .................................................................................... 185
Thánh Ðăng Lục..................................................................................................... 194
Trần Triều Thiền Tông Bản Hạnh ........................................................................ 194
Nhu Yếu Tỉnh Thức ............................................................................................... 195
Nhu Yếu Tinh Chuyên .......................................................................................... 197
Tư Tưởng Thiền Học ............................................................................................. 201
Thoại Ðầu Thiền .................................................................................................... 202
Ảnh Hưởng Thiền Phái Lâm Tế ........................................................................... 206
Bốn Mươi Ba Bài Tụng Cổ .................................................................................... 207
Tập I - Chương 11: Tuệ Trung Thượng Sĩ ............................................................. 211
Diện Mục Tuệ Trung ............................................................................................. 211
Hòa Quang Ðồng Trần .......................................................................................... 214
Ðập Vỡ Thái Ðộ Bám Víu Vào Khái Niệm.......................................................... 218
Ðập Phá Quan Niệm Lưỡng Nguyên .................................................................. 223
Diện Mục Tuệ Trung ............................................................................................. 226
Diệu Khúc Bản Lai Tu Cử Xướng ........................................................................ 229
Tập I - Chương 12: Trần Nhân Tông và Thiền Phái Trúc Lâm........................... 232
Một Ông Vua Xuất Gia .......................................................................................... 232
Ý Nguyện Xây Dựng Một Nền Hòa Bình Chiêm - Việt Lâu Dài ......................... 235
Xây Dựng Một Giáo Hội Mới ............................................................................... 237
Tư Tưởng Thiền Học ............................................................................................. 240
Những Ngày Cuối ................................................................................................. 257
Tập I - Chương 13: Thiền Sư Pháp Loa (1248-1330) ............................................. 261
Cuộc Đời Tu Học Của Pháp Loa .......................................................................... 261
Đại Tạng Kinh Triều Trần ..................................................................................... 262
Những Tác Phẩm Của Pháp Loa .......................................................................... 264
Phát Triển Giáo Hội ............................................................................................... 265
Yếu Tố Mật Giáo Trở Thành Quan Trọng ........................................................... 268
Anh Tông Và Pháp Loa ......................................................................................... 269
Tư Tưởng Thiền Học Của Pháp Loa .................................................................... 270
Tập I - Chương 14: Thiền Sư Huyền Quang (1254-1334) ..................................... 276
Về Sách Tổ Gia Thực Lục ...................................................................................... 276
Cuộc Đời Của Huyền Quang ............................................................................... 277
Câu Chuyện Thị Bích ............................................................................................ 280
Những Năm Cuối Của Huyền Quang ................................................................ 281
Huyền Quang Và Pháp Loa .................................................................................. 283
Nhà Thi Sĩ ............................................................................................................... 287
Tư Tưởng Của Huyền Quang .............................................................................. 291
5 | Mục Lục
Văn Nôm Của Huyền Quang ............................................................................... 292
Thời Hưng Thịnh Chấm Dứt ................................................................................ 294
Tập I - Chương 15: Những khuôn mặt Phật Tử khác trong đời Trần ............... 295
Trí Viễn Thiền Sư ................................................................................................... 295
Thuần Nhất Pháp Sư ............................................................................................. 296
Tăng Ðiền Ðại Sư ................................................................................................... 296
Bảo Phác Quốc Sư .................................................................................................. 297
Tông Cảnh Quốc Sư............................................................................................... 297
Pháp Cổ Thiền Sư .................................................................................................. 299
Huệ Nghiêm Thiền Sư .......................................................................................... 299
Bảo Sát Thiền Sư .................................................................................................... 300
Viên Thiền Sư ......................................................................................................... 301
Trí Thông Thiền Sư ................................................................................................ 302
Vô Sơn Ông............................................................................................................. 302
Minh Ðức Chân Nhân ........................................................................................... 305
Ðức Sơn Thiền Sư .................................................................................................. 305
Vương Như Pháp ................................................................................................... 305
Trần Thánh Tông ................................................................................................... 306
Trần Minh Tông ..................................................................................................... 306
Bích Phong Trưởng Lão ........................................................................................ 308
Sa Môn Thu Tử ....................................................................................................... 308
Lãm Sơn Quốc Sư .................................................................................................. 308
Thạch Ðầu Và Mật Tạng ....................................................................................... 310
Tuyên Chân Công Chúa Và Lệ Bảo Công Chúa ................................................ 310
Những Vị Ðệ Tử .................................................................................................... 310
Truyền Thống Yên Tử ........................................................................................... 311
Tập I - Chương 16: Tổng luận về Phật Giáo đời Trần.......................................... 313
Chủ Lực Của Văn Hóa Ðời Trần .......................................................................... 313
Những Vị Tăng Sĩ Ngoại Quốc Có Mặt Trong Ðời Trần................................... 314
Các Khuynh Hướng Tư Tưởng Trong Phật Giáo Ðời Trần .............................. 315
Tổ Chức Giáo Hội .................................................................................................. 322
Vai Trò Văn Hóa Và Chính Trị Của Phật Giáo Ðời Trần .................................. 325
Tập II - Chương 17: Sinh hoạt của Tăng đồ và cư sĩ ............................................ 331
Tăng Sĩ, Tự Viện Và Sinh Hoạt Kinh Tế .............................................................. 331
Sinh Hoạt Trong Tự Viện ...................................................................................... 335
Giới Pháp ................................................................................................................ 337
An Cư Kiết Hạ ........................................................................................................ 344
Tọa Thiền, Du Phương, Ứng Phú ........................................................................ 347
Sinh Hoạt Của Giới Tại Gia .................................................................................. 349
6 | Mục Lục
Tập II - Chương 18: Đạo Phật trong đời Nho học độc tôn .................................. 356
Sự Suy Yếu Của Đạo Phật Về Phương Diện Lãnh Đạo Trí Thức ....................... 356
Thịnh Quá Hóa Suy ............................................................................................... 356
Chiến Tranh Chiêm Việt ....................................................................................... 359
Tinh Thần Độc Tôn Thay Thế Tinh Thần Dung Hợp ........................................ 359
Cái Học Khoa Mục ................................................................................................. 362
Sự Biến Dạng Của Mật Giáo ................................................................................. 363
Thói Quen Ỷ Lại Vào Vua Chúa ........................................................................... 363
Lương Thế Vinh ..................................................................................................... 364
Thiền Môn Khoa Giáo ........................................................................................... 365
Nam Tông Tự Tháp Đồ ......................................................................................... 365
Thập Giới Cô Hồn Quốc Ngữ Văn ...................................................................... 366
Chân Nghiêm Và Sách Thánh Đăng Lục ............................................................ 370
Tập II - Chương 19: Sức sáng tạo của giới Phật tử đại chúng ............................. 374
Tín Ngưỡng Của Đại Chúng ................................................................................ 374
Văn Học Kể Hạnh Và Sự Thờ Tự Thánh Tăng ................................................... 376
Quan Âm Thị Kính ................................................................................................ 387
Quan Âm Nam Hải ............................................................................................... 391
Tính Cách Dân Tộc Của Quan Âm Thị Kính Và Quan Âm Nam Hải ............. 398
Tập II - Chương 20: Sự phục hưng môn phái Trúc Lâm ..................................... 401
Nguyên Do Của Sự Phục Hưng ........................................................................... 401
Thiền Sư Chuyết Chuyết ....................................................................................... 402
Thiền Sư Minh Hành ............................................................................................. 404
Chân Nguyên, Người Có Công Phục Hưng Môn Phái Trúc Lâm ................... 405
Tư Tưởng Thiền Của Chân Nguyên .................................................................... 409
Những Vị Đệ Tử Xuất Sắc Của Chân Nguyên ................................................... 414
Công Tác Trùng San Những Tác Phẩm Phật Học Lý Trần ............................... 416
Tập II - Chương 21: Thiền Sư Hương Hải ............................................................. 428
Từ Thiền Tính Viện Đến Đạo Tràng Nguyệt Đường ......................................... 428
Con Người Của Hương Hải ................................................................................. 431
Tư Tưởng Thiền Của Hương Hải ........................................................................ 434
Thơ Nôm Của Hương Hải .................................................................................... 441
Tập II - Chương 22: Thiền Phái Lâm Tế và Phật Giáo Đàng Trong .................. 444
Các Thiền Sư Từ Trung Hoa Sang Hoằng Hóa .................................................. 444
Môn Phái Liễu Quán ............................................................................................. 456
Dấu Chân Hoằng Hóa Tại Các Vùng Đất Mới ................................................... 461
Tập II - Chương 23: Thiền phái Tào Động tới Việt Nam .................................... 464
Chủ Trương Của Tào Động .................................................................................. 464
7 | Mục Lục
Tào Động Ở Đàng Ngoài ...................................................................................... 466
Thạch Liêm Và Tào Động Ở Đàng Trong ........................................................... 470
Con Người Của Thạch Liêm ................................................................................. 472
Tư Tưởng Thiền Của Thạch Liêm ........................................................................ 476
Hưng Long Nguyễn Phúc Chu ............................................................................ 482
Thiền Dương Hầu .................................................................................................. 484
Tập II - Chương 24: Lý học và Phật Giáo ............................................................... 488
Thái Cực Và Vô Cực, Lý Và Khí ........................................................................... 488
Thái Độ Tăng Sĩ Trước Sự Khích Bác Của Nho Gia ........................................... 492
Lê Quý Đôn Khuyên Nho Gia Nên Có Thái Độ Cởi Mở ................................... 497
Đại Chân Viên Giác Thanh ................................................................................... 500
Một Tổng Hợp Nho Phật Độc Đáo ...................................................................... 503
Một Số Chủ Đề Khác Của Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh ....................... 509
Quan Niệm Thiền Của Hải Lượng Và Các Bạn.................................................. 514
Con Người Của Hải Lượng .................................................................................. 515
Phan Huy Ích Và Phan Huy Chú ......................................................................... 518
Nguyễn Công Trứ .................................................................................................. 519
Nguyễn Du ............................................................................................................. 520
Tập II - Chương 25: Các Danh Tăng đời Nguyễn ................................................. 526
Thiền Sư Mật Hoằng ............................................................................................. 526
Thiền Sư Phổ Tịnh ................................................................................................. 527
Thiền Sư Thanh Đàm............................................................................................. 527
Thiền Sư Thanh Nguyên ....................................................................................... 536
Thiền Sư An Thiền ................................................................................................. 537
Thiền Sư Nhất Định ............................................................................................... 538
Thiền Sư Giác Diệu ................................................................................................ 539
Thiền Sư Tịch Truyền ............................................................................................ 539
Thiền Sư Chiếu Khoan .......................................................................................... 540
Thiền Sư Phúc Điền ............................................................................................... 540
Thiền Sư Phổ Tịnh ................................................................................................. 541
Thiền Sư Thông Vinh ............................................................................................ 541
Thiền Sư Liễu Thông ............................................................................................. 542
Thiền Sư Viên Quang ............................................................................................ 543
Thiền Sư Đạo Thông .............................................................................................. 544
Thiền Sư Giác Ngộ ................................................................................................. 545
Thiền Sư Cương Kỷ ............................................................................................... 545
Thiền Sư Chí Thành ............................................................................................... 545
Thiền Sư Diệu Nghiêm .......................................................................................... 546
Thiền Sư Viên Ngộ ................................................................................................ 546
Thiền Sư Phước An ................................................................................................ 546
8 | Mục Lục
Thiền Sư Liễu Triệt ................................................................................................ 546
Thiền Sư Huyền Khê ............................................................................................. 548
Tập III - Chương 26: Khái quát công cuộc chấn hưng Phật Giáo 1930-1945 .... 550
Bối Cảnh Chính Trị Và Văn Hóa .......................................................................... 550
Hai Nhà Chí Sĩ Họ Phan ....................................................................................... 552
Nhu Yếu Duy Tân .................................................................................................. 555
Vài Nét Sơ Lược Về Cuộc Vận Động Chấn Hưng ............................................. 557
Những Động Cơ Của Cuộc Chấn Hưng ............................................................. 561
Các Hội Phật Giáo Thực Hiện Được Những Gì Trong Thời Gian 1930-1945 . 567
Tập III - Chương 27: Thiền Sư Khánh Hòa & cuộc vận động ở Nam kỳ .......... 579
Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học .................................................................... 579
Các Thiền Sư Bích Liên Và Liên Tôn ................................................................... 581
Hội Lưỡng Xuyên Phật Học ................................................................................. 584
Thiền Sư Pháp Hải Và Thiền Sư Chí Thành ....................................................... 587
Hội Phật Học Kiêm Tế Và Tạp Chí Tiến Hóa ..................................................... 589
Thiền Sư Trí Thiền ................................................................................................. 593
Thiền Sư Thiện Chiếu ............................................................................................ 595
Tạp Chí Pháp Âm Và Hội Tịnh Độ Cư Sĩ ........................................................... 598
Phật Học Tùng Thư ............................................................................................... 601
Tập III - Chương 28: Hội An nam Phật học Trung kỳ ......................................... 604
Thiền Sư Giác Tiên ................................................................................................. 604
Cư Sĩ Tâm Minh ..................................................................................................... 606
Chỉnh Lý Tăng Chế và Đào Tạo Tăng Tài ........................................................... 608
Thiền Sư Mật Khế .................................................................................................. 616
Khởi Nguyên Của Phong Trào Thanh Thiếu Niên Phật Tử ............................. 618
Con Người Và Tư Tưởng Của Tâm Minh ........................................................... 621
Các Cao Tăng Làm Rường Cột Cho Phong Trào Chấn Hưng .......................... 626
Thiền Sư Tâm Tịnh ................................................................................................ 626
Thiền Sư Huệ Pháp ................................................................................................ 628
Quốc Sư Phước Huệ .............................................................................................. 631
Thiền Sư Phổ Huệ .................................................................................................. 632
Thiền sư Viên Thành và thi phẩm Lược Ước Tùng Sao .................................... 634
Thiền sư Đắc Ân .................................................................................................... 639
Thiền sư Phước Hậu .............................................................................................. 640
Thiền sư Tịnh Hạnh ............................................................................................... 641
Những Trung Tâm Chấn Hưng ........................................................................... 642
Ni Sư Diên Trường ................................................................................................ 643
Tập III - Chương 29: Công cuộc chấn hưng ở Bắc Kỳ .......................................... 650
Bắc Kỳ Phật Giáo Hội ............................................................................................ 650
9 | Mục Lục
Thiền Sư Thanh Hanh ........................................................................................... 651
Chương Trình Phật Học ........................................................................................ 654
Nguyễn Trọng Thuật và Chủ Trương 'Nhân Gian Phật Giáo' ......................... 656
Cư Sĩ Thiều Chửu .................................................................................................. 658
Công Tác Duy Trì và Phổ Biến Nền Văn Học Phật Giáo Cổ Điển ................... 659
Lệ Thần Trần Trọng Kim ...................................................................................... 661
Ưu Thiên Bùi Kỷ .................................................................................................... 665
Tăng Sĩ Và Công Tác Xã Hội ................................................................................ 666
Sơn Môn Linh Quang và Tạp Chí Tiếng Chuông Sớm ...................................... 668
Thiền Sư Thanh Tường ......................................................................................... 671
Truyền Thừa Tào Động Theo Bia Chùa Hồng Phúc .......................................... 672
Tập III - Chương 30: Sau Cách Mạng Tháng Tám ............................................... 677
Phật Tử Tham Gia Cách Mạng ............................................................................. 677
Thiền Sư Mật Thể ................................................................................................... 679
Thanh Niên Tăng Làm Cách Mạng...................................................................... 683
Phật Tử Kêu Gọi Một Tinh Thần Cởi Mở Và Dung Hợp .................................. 684
Tăng Sĩ Và Thanh Niên Phật Tử Hy Sinh ........................................................... 690
Tập III - Chương 31: Xây dựng lại các cơ sở hành đạo ........................................ 693
Khuynh Hướng Thân Kháng Chiến của Các Tổ Chức Phật Giáo .................... 693
Đạo Phật Xoa Dịu Đau Thương ........................................................................... 700
Phật Tử Đi Tìm Một Con Đường Mới ................................................................. 701
Tập III - Chương 32: Chùa Ấn Quang và Chùa Xá Lợi ở Nam Việt .................. 704
Phật Học Đường Nam Việt ................................................................................... 704
Giáo Hội Tăng Già Nam Việt ............................................................................... 705
Thiền Sư Thiện Hòa ............................................................................................... 706
Thiền Sư Hành Trụ ................................................................................................ 709
Phật Học Đường Huệ Nghiêm ............................................................................. 710
Các Ni Viện Miền Nam ......................................................................................... 710
Cư Sĩ Chánh Trí Và Hội Phật Học Nam Việt ...................................................... 714
Lễ Cung Nghinh Xá Lợi Phật Tổ .......................................................................... 716
Tư Tưởng Phật Học Của Chánh Trí..................................................................... 718
Tập III - Chương 33: Chùa Linh Quang và Chùa Từ Đàm ở Trung Việt .......... 723
Chùa Linh Quang và Sơn Môn Tăng Già ở Trung Việt ..................................... 723
Thiền Sư Mật Nguyện ........................................................................................... 724
Cư Sĩ Chơn An ....................................................................................................... 726
Giới Tăng Sĩ Đứng Ra Đảm Nhiệm Guồng Máy Lãnh Đạo .............................. 727
Phật Giáo Đường Báo Quốc .................................................................................. 729
Các Tư Thục Bồ Đề ................................................................................................ 729
Tổ Chức Gia Đình Phật Tử ................................................................................... 730
10 | Mục Lục
Các Cơ Sở Tăng Học .............................................................................................. 732
Ni Sư Diệu Hương và Ni Viện Diệu Đức ............................................................ 732
Những Tạp Chí Phật Học ..................................................................................... 734
Thiền Sư Đôn Hậu ................................................................................................. 735
Tập III - Chương 34: Chùa Quán Sứ ở Bắc Việt ................................................... 737
Hội Tăng Ni Chỉnh Lý Bắc Việt............................................................................ 737
Tổng Hội Phật Giáo Viêt Nam Và Giáo Hội Tăng Già Toàn Quốc .................. 738
Thiền Sư Tuệ Tạng ................................................................................................. 739
Hội Phật Tử Việt Nam ........................................................................................... 741
Thiền Sư Tố Liên .................................................................................................... 743
Thiền Sư Trí Độ ...................................................................................................... 744
Thiền Sư Trí Hải ..................................................................................................... 745
Các Ni Viện Miền Bắc ............................................................................................ 747
Ni Sư Đàm Soạn ..................................................................................................... 748
Tập III - Chương 35: Con đường thống nhất ........................................................ 750
Tổng Hội Phật Giáo ............................................................................................... 750
Vận Động Thống Nhất Thật Sự............................................................................ 752
Xây Dựng Một Nền Phật Giáo Dân Tộc .............................................................. 756
Con Đường Bất Bạo Động Đi Tới Hòa Bình, Độc Lập Và Thống Nhất ........... 759
Thiền Sư Huệ Quang ............................................................................................. 762
Thiền Sư Khánh Anh ............................................................................................. 765
Phật Sự Từ 1956 Đến 1960..................................................................................... 768
Tập III - Chương 36 : Thế đứng của Phật giáo Việt Nam .................................... 773
Thái Độ Bất Hợp Tác của Phật Giáo Và Đạo Dụ Số 10 ...................................... 773
Ông Ngô Đình Diệm Chấp Chính ....................................................................... 776
Con Đường Độc Lập Đối Với Các Thế Lực Chính Trị Tranh Chấp ................. 778
Tập III - Chương 37: Những nguyên do cuộc vận động chống chế độ NĐD .. 784
Một Cuộc Vận Động Được Toàn Dân Ủng Hộ ................................................... 784
Về Chế Độ Ngô Đình Diệm .................................................................................. 786
Phật Giáo Bị Chèn Ép ............................................................................................ 790
Tập III - Chương 38: Cuộc vận động chống chế độ Ngô Đình Diệm ................ 793
Phật Học và Phật Giáo .......................................................................................... 793
Bảo Vệ Lá Cờ Năm Sắc .......................................................................................... 794
Vụ Tàn Sát Trước Đài Phát Thanh Huế............................................................... 797
Hoạch Định Đường Hướng và Phương Pháp .................................................... 798
Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo .................................................................... 801
Phát Khởi Cuộc Vận Động .................................................................................... 802
Chiến Thuật của Chính Quyền............................................................................. 805
11 | Mục Lục
Ủy Ban Liên Bộ ....................................................................................................... 806
Ngọn Lửa Quảng Đức ........................................................................................... 806
Thông Cáo Chung .................................................................................................. 811
Thông Cáo Chung Không Được Thực Thi .......................................................... 813
Tập III - Chương 39: Phật tử đòi thực thi thông cáo chung ................................ 825
Cuộc Tuyệt Thực tại Chùa Xá Lợi ........................................................................ 825
Biểu Tình Diễn Hành ............................................................................................. 826
Tăng Ni Bị Giam Giữ ............................................................................................. 828
Dư Luận Quốc Tế Chấn Động .............................................................................. 829
Hệ Thống Thông Tin Của Ủy Ban Liên Phái ...................................................... 832
Những Thủ Đoạn của Chính Quyền ................................................................... 832
Ngọn Lửa Nguyên Hương ................................................................................... 834
Kế Hoạch "Nước Lũ" ............................................................................................. 837
Ngọn Lửa Thanh Tuệ ............................................................................................ 837
Ngọn Lửa Diệu Quang .......................................................................................... 838
Lệnh Tổng Đình Công Tại Huế ............................................................................ 839
Ngọn Lửa Tiêu Diêu .............................................................................................. 839
Giáo Chức Đại Học Từ Chức ................................................................................ 840
Lễ Cầu Siêu tại Chùa Xá Lợi ................................................................................. 841
Đòn Ác Liệt Cuối Cùng của Chính Quyền ......................................................... 842
Tập III - Chương 40: Chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ............................... 847
Sinh Viên và Học Sinh Đứng Dậy ........................................................................ 847
Phật Giáo Thuần Túy ............................................................................................ 850
Ngọn Lửa Quảng Hương ...................................................................................... 851
Phái Đoàn Điều Tra Liên Hiệp Quốc Tới Sài Gòn ............................................. 851
Ngọn Lửa Thiện Mỹ .............................................................................................. 852
Cuộc Đảo Chính Ngày 1.11.1963 .......................................................................... 853
Vai Trò của Những Cấp Chỉ Huy Trẻ trong Quân Đội ..................................... 854
Các Tướng Lãnh Ngờ Vực Hoa Kỳ ...................................................................... 855
Tiến Trình của Đảo Chính .................................................................................... 855
Chiếc Hầm Bí Mật Dưới Dinh Gia Long ............................................................. 858
Số Phận Không May của Ông Tổng Thống và Ông Cố Vấn ............................. 859
Niềm Vui của Quần Chúng Sau Ngày Đảo Chính ............................................ 860
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Được Thành Lập .......................... 862

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)