Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Trung A Hàm tập 1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Trung A Hàm tập 1
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Viện Cao Đẳng Phật Học Hải Đức Nha Trang
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 682
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2002
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000000000
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Kinh Trung A Hàm

Kinh Trung A Hàm là một trong 4 bộ A hàm (Àgamma)Phật giáo Bắc truyền: “Kinh Trường A hàm”(《長阿含經》), “Kinh Trung A hàm”(《中阿含經》), “Kinh Tạp A hàm” (《雜阿含經》), “Kinh Tăng Nhất A hàm” (《增一阿含經》), tương đương với Kinh điển Nam truyền Pàli là “Kinh Trường Bộ” (Dighanik?ya), “Kinh Trung Bộ” (Majjhimanik?ya), “Kinh Tương Ưng Bộ” (Sa×yuttanik?ya), “Kinh Tăng Chi Bộ” (Aºguttaranikaya). Ngoài ra, Nam truyền còn có một bộ nữa là “Kinh Tiểu Bộ” (Khuddakanikàya) tương đương với Hán Tạng “Bổn Sanh” (《本生》) và “Bổn Sự” (《本事》).

Bản dịch từ Phạn ra Hán: Đời Đông tấn Ngài Tam Tạng Cù Đàm  Tăng-già-đề-bà nước Kế tân

三藏瞿曇僧伽提婆

ĐẠO TỔ chấp bút

道祖筆受

 Bản dịch từ Hán ra Việt: Viện Cao Đẳng Phật Học Hải Đức Nha Trang

Hiệu Đính: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Kinh Lăng Nghiêm
Kinh Lăng Nghiêm
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn