Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Tiểu Bộ tập 10


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Tiểu Bộ tập 10
 • Tác giả : Kinh Nikaya
 • Dịch giả : Nguyen Tâm Trần Phương Lan
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 824
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : .
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Ðại Tạng Kinh Việt Nam

KINH TIỂU BỘ TẬP X

Khuddhaka Nikàya
Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt – Phật Lịch 2545- 2001

Chuyện Tiền Thân Đức Phật (VII) Jàtaka

Nguyên bản: Pàli
Anh dịch: H.T. Francis, E.B. Cowell & W.H. Rouse
(Pali Text Society – Hội Kinh Tạng Pali, Luân Ðôn, Anh Quốc)
Việt dịch: Nguyên Tâm Trần Phương Lan
(Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam)
Bản in 2004 

824 Trang

( Đọc trực tuyến) https://goo.gl/H8g9CN

 

 Mục Lục

Chương XXII - ĐẠI PHẨM (tiếp theo)

 1. CHUYỆN HIẾU TỬ SÀMA (Tiền thân Sàma)
 2. CHUYỆN ĐẠI VƯƠNG NIMI (Tiền thân Nimi)
 3. CHUYỆN TẾ SƯ KHANDAHÀLA (Tiền thân Khandahàda)
 4. CHUYỆN BẬC ĐẠI TRÍ BHÙRIDATTA (Tiền thân Bhùridatta)
 5. CHUYỆN BẬC ĐẠI TRÍ MAHANÀRADA-KASSAPA (Tiền thân Mahanàrada-Kassapa)
 6. CHUYỆN BẬC ĐẠI TRÍ VÔ SONG (Tiền thân Vidhurapandita)
 7. CHUYỆN ĐƯỜNG HẦM VĨ ĐẠI (Tiền thân Mahà-Ummagga)
 8. CHUYỆN ĐẠI VƯƠNG VESSANTARA (Tiền thân Vessantara)

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tam Bảo - Kinh Xưng Tụng Tam Bảo
Kinh Tam Bảo - Kinh Xưng Tụng Tam Bảo
Kinh Đại Nhật
Kinh Đại Nhật
Lăng Già Đại Thừa Kinh
Lăng Già Đại Thừa Kinh
Kinh Lăng Già Tâm Ấn
Kinh Lăng Già Tâm Ấn
Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương
Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương
Kinh Chuẩn Đề Đà La Ni
Kinh Chuẩn Đề Đà La Ni
Kinh Mạt Pháp Nhất Tự Đà La Ni
Kinh Mạt Pháp Nhất Tự Đà La Ni
Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La liễu nghĩa kinh
Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La liễu nghĩa kinh
Kinh Viên Giác
Kinh Viên Giác
Kinh Vô lượng nghĩa & Xuân Đạo lý
Kinh Vô lượng nghĩa & Xuân Đạo lý
Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba la Mật - tập 3
Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba la Mật - tập 3
Kinh Thiện Hữu Ác Hữu diễn nghĩa
Kinh Thiện Hữu Ác Hữu diễn nghĩa