Tìm Sách

Tịnh Độ >> Phật thuyết A Di Đà Kinh yếu giải giảng ký


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật thuyết A Di Đà Kinh yếu giải giảng ký
 • Tác giả : Cưu Ma La Thập
 • Dịch giả : Pháp Sư Tịnh Không
 • Ngôn ngữ : Hán - Việt
 • Số trang : 433
 • Nhà xuất bản : Bửu Quang tự
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12100000010351
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI  GIẢNG KÝ

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG giảng thuật

CƯ SĨ LƯU THỪA ghi chép

BỬU QUANG  TỰ Đệ tử NHƯ HÒA chuyển ngữ

LỜI TỰA SÁCH

Bậc cao đức đương thời là pháp sư tịnh Không, họ ngoài đời là Từ, tên tự là Nghiệp Hồng, thuộc gia đình vọng tộc ở An Huy, Từ trẻ đã quảy tráp sang Nam Kinh, tuổi tráng niê vào lính, báo ân quốc gia. Thần Châu thay đổi màu cờ, Sư vượt biển đến Đài Loan. Sẵn có huệ căn, tâm Sư hướng đến Phật thừa, ngộ thế sự vô thường, chán lìa sanh tử. Trước và sau khi xuống tóc, Sư đã từng cầu pháp nơi các vị tôn túc như, Chương Gia Đại Sư, trưởng lão Bạch Thánh, cụ Lý Bỉnh Nam, rồi theo học tại Trung Quốc Tam Tạng Phật Giáo Học Viện tại Đài Bắc, dốc lòng nơi thánh điển, xem rộng khắp kinh luận, hạnh lẫn giải đều sâu, thành tựu trác việt.

Gặp thời Mạt pháp, các sự khổ chen nhau nung nấu, đời ác ngũ trược, tam độc hừng hực, sư ôm lòng bi mẫn tha thiết, dốc chí độ sanh, cân nhắc vận mạng của giáo pháp rồi chuyên tâm hoằng dương Tịnh Độ. Suốt ba mươi mấy năm, Sư qua lại các nơi như Đài Loan, Hương Cảng, Singapore , Mã Lai, Mỹ, Gia Nã Đại…hoằng Tông, diễn Giáo, xướng suất niệm Phật, vì pháp quên thân, nằm chẳng ấm chiếu,dốc sức tận tụy, lưởi bỏng, môi khô.

Hôm trước Hội trưởng Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội câm bản thảo cuốn Di Đà Yếu Giải GiảngKý của Sư tới đây, sai Vân viết lời tựa, Vân mở sách đọc qua, cảm nhận sâu xa [lời sư giảng giải] đã trần thuật tông chỉ, trình bày mạch lạc đáng ca ngợi, là một tác phẩm khế lý, khế cơ.

Xét ra phương pháp tu học trong Phật giao được mệnh danh là “tám vạn bốn ngàn pháp môn”, rộng rãi tinh vi sâu thẳm , ngàn muôn đầu vạn mối, hạng phàm phu lè tè sát đất quả thật chẳng thể nắm đuôc tông chỉ, yếu lãnh. Sách Di Đà Yếu Giải là bộ sách trọng yếu xiển dương, giải thích kinh A DI ĐÀ là kinh pháp khai thị “Trì danh niệm Phật, đới nghiệp vãng sanh, vượt thoát khỏi tam giới theo chiều ngang” Pháp môn này “thích hợp trọn  khắp ba căn, thâu tóm lợi căn lẫn độn căn”. Thực tiễn dễ, thành công cao. Chỉ cân đầy đủ ba món lư hương sẽ đạt được ba môn Bất Thoái. Quả thật là Pháp”thuận tiện nhất trong các pháp thuận tiện, là con đường tắt nhất tromg những con đường tắt”. Do vậy, Cổ đức đã từng bảo”Nhân thiên lộ thượng, tác phước vi tiên, sanh tử hải trung, niệm Phật đệ nhất”(trong nẻo trời người, làm phước đứng đầu, trong biển sanh tử, niệm Phật bậc nhất).

Nay Tịnh công Pháp sư vận dụng duệ trí,biện tài, tuyên thuyết chân nghĩa của sách Yếu Giải, lại đuộc trưởng giả Lưu Thừa Phù chép lại thành sách, in tặng, lưu truyền , lợi lạc khắp mọi căn cơ. Dụng tâm hết sức tốt đẹp, công đức vô lượng. Vân ăn bám Như Lai, chẳng làm được một điều gì, kinh sợ, viết bài van7 thừa thải này hòng tùy hỷ tán thán!

Cuối tháng Chạp, năm 1996, Thích Tường Vân viết lời tựa tại Đài Loan.

 

MỤC LỤC

I.                   Dãn nhập

II.                [Gỉang giải] lời tựa nêu nguyên do soạn sách Yếu Giải [của Ngẫu Ihc1 đại sư].

III.             Giải thích phần huyền nghĩa

1.     Thích danh (giải tích tên kinh)

2.     Biện Thế (Luận định Thế)

3.     Minh Tông (giảng về Tông, tức điều được đề cao, cương lãnh tu học của bản kinh này)

4.     Luận Dụng (luận định lực dụng, tức hiệu quả giáo hóa  của kinhn này)

5.     Minh Giáo tướng (phản định giáo tướng, tức luận định kinhn này thuộc về thời nào, giáo nào trong Ngũ Thơi Bát Giáo, căn cơ nào được hóa độ bởi bản kinh này)

IV.            Chính thức giảng vào nội dung bài kinh

1.     Phần Tự

2.     Phần Chánh Tông

3.     Phần Lưu Thông

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh