Tìm Sách

Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu >> Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo
 • Tác giả : GS,TS Lê Hữu Nghĩa và TS Nguyễn Đức Lễ đồng chủ biên
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 326
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2003
 • Phân loại : Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu
 • MCB : 1201000007033
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÔN GIÁO VÀ

CÔNG TÁC TÔN GIÁO

GS-TS LÊ HỮU NGHĨA VÀ PGS.TS NGUYỄN ĐỨC LỮ

(đồng chủ biên) ( 326 trang)

NXB TÔN GIÁO

 

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho các thế hệ sau những di sản tư tưởng vô cùng quý giá, trong đó có vấn đề tôn giáo. Người đã vận dụng sáng tạo những  quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lê nin về tôn giáo trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể của VN. Chính sách “Tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết” do người đề ra đã góp phần to lớn vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, kháng chiến thắng lợi, giành độc lập, thống nhất, đưa cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Nhân kỷ nịêm 112 năm ngày sinh của Người, Học Viện Chính trị Quốc gia có tổ chức cuộc hội thảo “Nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo”. Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều  nhà khoa học, lãnh đạo quản lý và hoạt động thực tiễn. Các bài viết tham gia hội thảo này được nhà xuất bản Tôn giáo ấn hành thành cuốn sách Kỷ yếu “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo” do  GS,TS Lê Hữu Nghĩa và TS Nguyễn Đức Lễ đồng chủ biên.

Do tính chất à một cuộc hội thảo quan trọng nên nộidung còn một số ý kiến cần được tiếp tục nghiên cứu, trao đổi. Song, kết quả của hội thảo đã góp phần tạo ra sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và phương pháp giải quyết vấn đề tôn giáo trong tình hình mới, phục vụ trực tiếp cho việc chuẩn bị, nghiên cứu, triển khai Nghị quyết  Hội ngị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng kháo IX về công tác tôn giáo.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

                                          Tháng 10 năm 2003

                                            NXB TÔN GIÁO

 

MỤC LỤC

Lời nhà xuất bản

Mở đầu

1.       GS.TS Lê Hữu Nghĩa: Chủ trì Hội thảo và đọc đề dẫn: Tư tưởng HCM  về tôn giáo và công tác tôn giáo.

 

Phẩn thứ nhất

HCM VỀ TÔN GIÁO

 

2.       TS. Lê Đức Lữ: HCM về mối quan hệ giữa tôn giáo với một số lĩnh vực  của đời sống xã hội.

3.       GS. Phạm Như Cương: C. Mác Ph. Anghen, V Lenin , HCM về tôn giáo  - một số vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận và quan điểm.

4.       TS. Phạm Duy Đức: HCM với việc khai thác của giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo.

5.       TS. Trịnh Xuân Giới: HCM với tôn giáo - Những chỉ dẫn về tư tưởng và nhân văn trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, của Đàng ta.

6.       TS. Hồ Trọng Hoài: HCM về đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc.

7.       GS. Vũ Khiêu: Bác Hồ và tôn giáo

8.       TS. Nguyễn Văn Oánh: HCM về mối quan hệ giữa tôn giáo với chủ nghĩa xã hội.

9.       TS. Bùi Đình Phong: HCM và mối quan hệ  giữa tôn giáo với dân tộc.

10.  TS. Ngô Hữu Thảo: Những vấn đề lý luận và thực tiễn rút ra từ tư tưởng HCM về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.

11.  GS Đặng Nguyên Vạn: Hồ chủ tịch với đặc trưng tôn giáo VN

 

Phần thứ hai

HCM VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO

 

12.  Lê Quang Vịnh- Trưỏng ban Tôn giáo Chính phủ:Tư Tưởng HCM về quản lý nhà nước .

13.  GSTS Đỗ Quang Hưng: HCM và nền tảng luật pháp tôn giáo ở nước ta.

14.  Nguyễn Văn Lành- Trưỏng ban tôn giáo dân tộc: HCM và các tổ chức tôn giáo ở VN.

15.  TS Trần Ngọc Linh: HCM bàn về vấn đề xây dựng Đảng tại những vùng đa số quần chúng là tín đồ tôn giáo.

16.  Nguyễn Văn Ngọc- Phó trưỏng ban tôn giáo của Chính phủ: HCM và việc vận động giáo sĩ, giáo dân Công giáo.

17.  Thạc sĩ Nguyễn Công Nguyên: Tư tưỏng HCM về Tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tôn giáo VN

Các sách khác thuộc Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 1
Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 1
Kỷ yếu Tưởng Niệm HT Thích Mãn Giác
Kỷ yếu Tưởng Niệm HT Thích Mãn Giác
Tạp Chí Đạo Phật Ngày Nay số 18
Tạp Chí Đạo Phật Ngày Nay số 18
Tạp chí Viên Âm
Tạp chí Viên Âm
Tạp chí Từ Quang
Tạp chí Từ Quang
Tạp chí Tư Tưởng
Tạp chí Tư Tưởng
Tạp chí An Lạc
Tạp chí An Lạc
Tạp chí Đuốc Tuệ
Tạp chí Đuốc Tuệ
Tạp chí Vạn Hạnh
Tạp chí Vạn Hạnh
Tạp chí Liên Hoa
Tạp chí Liên Hoa
Kỷ yếu ngày về cội 1996
Kỷ yếu ngày về cội 1996
Tạp chí Phật học Từ Quang
Tạp chí Phật học Từ Quang