Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Hướng dẫn chú giải Tam Tạng Pāli


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hướng dẫn chú giải Tam Tạng Pāli
 • Tác giả : Bhikkhu Nanamoli
 • Dịch giả : Tỳ Khưu Siêu Minh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 462
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000009972
 • OPAC : 9972
 • Tóm tắt :

HƯỚNG DẪN CHÚ GIẢI TAM TẠNG Pāli

Nguyên tác Pāli : Mahakaccayana Thera

Bản Anh ngữ     : Bhikkhu Nanamoli

 Bản Việt ngữ    : Tỳ Khưu Siêu Minh

                             

 LỜI NÓI ĐẦU

Khóa học mùa xuân năm 2006 , chúng tôi được chỉ định giảng dạy cho sinh viên ở Học Viện Phật Giáo Việt Nam khóa VI về hai bộ kinh Petakopadesa và Nettippakaranam, ngày chỉ định và giảng dạy khoảng cách thời gian chỉ có 1 tuần lễ. Nhận lời chúng tôi vô cùng băn  khoăn vì không có tài liệu này bằng tiếng Việt Nam, lại càng khó khăn khi giảng dạy. Chúng tôi cố gắng tìm tài liệu thì được biết hai bộ kinh này và quyển Thanh Tịnh Đạo ( Visuddhimagga ) được Đại Hội kết tập Tam Tạng lần thứ 6 tại Miến Điện được liệt kê trong Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka nikaya ), như vậy Tiểu Bộ Kinh có tồng cộng là 18 bộ. Càng nghiên cứu hai bộ kinh này chúng tôi thấy ban Học vụ chọn để cho sinh viên nghiên cứu quá tuyệt vời, đầy ý nghĩa và rất cao kiến.

Về niên đại và tác giả hai bộ kinh này chưa được nhất quán là thời điểm nào và của ai? Tuy nhiên theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy đã hình thành trong thời kỳ của đức Phật còn sinh tiền, tác giả chính là đệ tử ưu tú của Phật Thích Ca đệ nhất về biện tài tên là Mahā Kaccāyana. Trong Trung Bộ Kinh có khoảng 2 bài kinh đức Phật cho phép Trưởng lão Maha Kaccāyana tiếp tục giải thích rộng thêm.

Nội dung của hai bộ kinh này quá cao siêu về mặt nội dung tư tưởng Phật giáo. Hình thành một hệ thống giáo lý quá tuyệt tác, lý luận siêu việt, trình bày rõ ràng. Có thể nói hai bộ kinh này là chìa khóa cho các nhà chú giải Tam Tạng Pali sau này.

Hai bộ kinh này hoàn thành và được cống hiến cho giới Phật giáo là phải cám ớn Học Viện Phật Giáo Việt Nam đã mời chúng tôi giảng dạy 2 bộ kinh này nên bắt buộc chúng tôi phải nghiên cứu một cách nghiêm túc để giảng dạy. Càng nghiên cứu thì mới hay là 2 bộ kinh này rất quan trọng đối với người nghiên cứu Tam Tạng Pali, nên chúng tôi cố gắng biên dịch để cống hiến cho sinh viên Phật học và giới Phật giáo để có thêm tư liệu quí báu, đồng tời góp phần cho văn hóa Phật giáo Viêt Nam thêm phong phú.

Bộ kinh Nettippakaranam là tên tiếng pali, tên Anh ngữ The Guide; khi dịch xong chúng tôi quyết định đặt tựa đề cho bản tiếng Việt là Hướng Dẫn Chú giải Tam Tạng Pali, tên kinhbản tiếng Việt hơi bị đi xa với bản tiếng Pali va Anh ngữ, nhưng theo chúng tôi rất phù hợp với nội dung của bản kinh và rất thân quen với tâm lý độc giả. Nếu có điều sai sót trong tac phẩm, rất mong quý vị tri thức, thân hữu chỉ giáo thêm để kỳ tái bản được đầy đủ.

Thủ Đức ngày 6 tháng 3 năm 2009

Tỳ Khưu Siêu Minh

Gs. Cao Đẳng và Học Viện Phật Giáo Việt Nam

 

 MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

LỜI GIỚI THIỆU

1.  Các ấn bản kinh văn

2.  Lịch sử và quyền tác giả

3.  Ngày tháng

4.  So sánh Nettippakarana với Petakopadesa

5.  Xem lại quyền tác giả và các niên đại

6.  Hình thức hướng dẫn và các yếu tố hướng dẫn đó

7.  Cách giải thích các thuật ngữ

8.   Cách sử dụng thực tiễn các phương pháp này

9.   Các tập chú giải Pāli

10.  Các trích đoạn trong hướng dẫn

11.  Một vài nhân tố đặc thù nhỏ

12.  Tác phẩm Guide và phương pháp chú giải Ấn Độ

13.  Giải thích các thuật ngữ Kinh Phật và các thuật ngữ khác

14.  Phần Kết luận

 

HƯỚNG DẪN

A . Đoạn Tồng hợp

B . Đoạn chi tiết

1.   Phần 1. Tiểu đoạn trình bày

2.   Phần 2. Tiểu đoạn chứng minh

3.    Phần 3. Tiểu đọn phản biện

4.   Chương 1:  mười sáu cách truyền đạt xử lý riêng lẻ

5.       Chương 2:  Mười sáu cách truyền đạt xử lý phối hợp

6.       Chương 3: Mẫu đường nét hướng dẫn

7.       Chương 4 Mẫu giáo pháp

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Thập Độ
Thập Độ
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học