Tìm Sách

Giới Luật >> Luật Tỳ Kheo - Tập 1 Yết ma yếu chỉ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Luật Tỳ Kheo - Tập 1 Yết ma yếu chỉ
 • Tác giả : HT. Thích Trí Thủ
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 305
 • Nhà xuất bản : Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam
 • Năm xuất bản : 1991
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 12010000009956
 • OPAC : 9956
 • Tóm tắt :

LUẬT TỲ KHEO – YẾT MA YẾU CHỈ  ( TẬP 1 )

HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ THỦ BIÊN SOẠN

TRƯỜNG CAO CẤP PHẬT HỌC VIỆT NAM - Ấn hành – 1991

 

LỜI  TỰA

Theo quan điểm Bộ phái Đàm Vô Đức, tức các vị thọ trì Luật Tứ Phần thì một trong các dấu hiệu về sự diệt tận của chánh pháp là các pháp yết ma hoàn toàn không được thực hiện, không có pháp yết ma sẽ không có các Tỳ kheo đắc giới như pháp, bản thể của Tăng không thành tựu. Không có sự tồn tại của Tăng thì chánh pháp mà Phật giảng dạy không có người tu và chứng. Như vậy có nghĩa là Chánh pháp sẽ không tồn tại. Cho nên việc học hỏi các học xứ trong giới Kinh và thông suốt 5 năm đầu kể từ khi đắc giới cụ túc. Đây là điều kiện căn bản tác thành tư cách bậc thầy hàng Thượng tọa trong Tăng chúng. Nếu Tỳ kheo không hoàn tất phận sự học hỏi này không bao giờ được phép rời Y chỉ sư dù cho tuổi đời 80 và hạ 60, nghĩa là luôn luôn phải sống nương tựa vào các bậc Thượng tọa, không được phép thế độ người xuất gia. Đây là điều quy định trong tất cả Luật Tạng, cần phải nghiêm cấm chấp trì vi sự tồn tại bền vững của Phật pháp.

Vầ các nguyên lý căn bản của yết ma, tất cả các bộ Luật đều đồng nhất, nhưng sự tác pháp có rất nhiều khác biệt, do điều kiện lịch sử và địa lý nơi mà Tăng đoàn sinh hoạt. Nếu không có sự lý giải về các nguyên tắc căn bản, tất sẽ khó có thể hội thông các điều sai biệt này. Do đó, việc nghiên cứu và học hỏi, các pháp Yết Ma cần phải hội đủ hai mặt: nắm vững sự lý giải và thông suốt tác pháp. Tổng quát mà nói, có hai bộ phận chính của tất cả các pháp yết ma. Một bộ phận chi phối các sinh hoạt tập thể của Tăng, tức gồm các luật yết ma như kiết giới, truyền thọ cụ túc, thuyết giới, tự tứ v.v…Bộ phận khác cho phối sinh hoạt cá nhân một Tỳ kheo, tức các yết ma trị phạt như sám tăng tàn, xả đọa, ba dật đề…

Bộ Luật này gồm hai phần:

1.     Phần thứ nhất lá YẾT MA YẾU CHỈ, trình bày các nguyên lý căn bản của yết ma song song với tác pháp.

2.     Phần thứ hai là TỨ PHẦN HIỆP CHÚ, giảng giải các pháp tụ của giới bổn.

Bộ luật này ra đời là do kết quả nhiều năm giảng dạy luật cho tăng chúng tại các Phật học viện: a Báo Quốc, Hải Đức, Quảng Hương, Già Lam. Nhưng sự biên tập được hoàn thành là do công đức đóng góp của các thầy ĐỒNG MINH và NGUYÊN CHỨNG. Hai vị đã cố gắng rất nhiều trong công việc ghi chép lại những điều tôi đã giảng giải, tham khảo các luật bộ, đối chiếu và thảo luận đả thông những điểm sai biệt giữa các luật bộ.

Ở đây tôi ghi nhận công đức đóng góp của hai vị và vô cùng hồi hướng công đức này  cầu nguyện chánh pháp tồn tại lâu dài ở thế gian để lợi lạc hữu tình.

Quảng Hương Già Lam, mùa hạ

PL. 2527 – 1983

Tỳ kheo THÍCH TRÍ THỦ

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG MỘT

TỔNG LUẬN VỀ YẾT MA

TIẾT 1 : YẾT MA TRONG SINH HOẠT CỦA CỘNG ĐỒNG TĂNG LỮ

             I.      Khái niệm tổng quát về cộng đồng Tăng lữ

          II.      Thành phần của Tăng

       III.      Phân loại Tăng

      IV.      Các nguyên tắc chi phối đời sống của Tăng

TIẾT 2 : PHÂN TÍCH NỘI DUNG CỦA YẾT MA

             I.      Yết ma là gì?

          II.      Đối tượng của yết ma

       III.      Phân loại yết ma

      IV.      Các giai đoạn tiến hành của yết ma

         V.      Già yết ma

      VI.      Phi tướng của yết ma

   VII.      Kết luận

CHƯƠNG  HAI

CƯƠNG GIỚI

TIẾT 1 : Ý NGHĨA VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CƯƠNG GIỚI

             I.      Ý nghĩa cương giới

          II.      Hiệu lực cho phối của cương giới

TIẾT 2 : BẢN CHÁT CỦA CƯƠNG GIỚI

             I.      Cương giới tự nhiên ( tự nhiên giới )

          II.      Cương giới ấn định ( tác pháp giới )

       III.      Thủ tục tiến hành yết ma kết giới

TIẾT 3 : CÁC PHÁP YẾT MA KẾT VÀ GIẢI GIỚI

             I.      Văn kết đại giới không giới trường

          II.      Văn giải đại giới

       III.      Văn kết đại giới có giới trường gồm luôn cả nhà bếp và nhà kho

      IV.      Văn giải giới trướng

         V.      Văn giải tịnh trù, tịnh khố, khố tàng

      VI.      Kết giới không mất y trong trú xứ

   VII.      Kết giới không mất y thông hai trú xứ

VIII.      Giải giới không mất y

      IX.      Kết tiều giới

CHƯƠNG BA

TRUYỀN GIỚI THỌ GIỚI ( I )

TIẾT 1 : BƯỚC ĐẦU XUẤT GIA

             I.      Dẫn khởi

          II.      Tư cách làm thầy

       III.      Yết ma súc chúng

      IV.      Thế phát xuất gia

         V.      Yết ma bạch tăng

      VI.      Ngoại đạo xuất gia

TIẾT 2 : GIỚI CỤ TÚC

             I.      Tổng luận về giới cụ túc

          II.      Tiến hành tác pháp

TIẾT 3 : XẢ VÀ THỌ Y BÁT

             I.      Ba y

          II.      Bình bát

       III.      Tọa cụ

      IV.      Đẫy lọc nước

TIẾT 4 : THỈNH Y CHỈ

CHƯƠNG BỐN

TRUYỀN GIỚI THỌ GIỚI ( II )

TIẾT 1 : NI XUẤT GIA

             I.      Ni xin nuôi chúng

          II.      Sa di ni và ngoại đạo cộng trú

       III.      Thọ thức xoa ma na

TIẾT 2 : THỌ TỲ KHEO NI GIỚI

             I.      Bản lộ yết ma

          II.      Chính pháp yết ma

       III.      Yết ma cấm tỳ kheo ni nuôi chúng

 

CHƯƠNG NĂM

BỒ TÁT VÀ THUYẾT GIỚI

TIẾT 1 : DUYÊN KHỞI VÀ Ý NGHĨA

TIẾT 2 : CÁC GIAI ĐOẠN TIẾN HÀNH

             I.      Dự kỳ sám hối

          II.      Nhật kỳ sám hối

       III.      Tập tăng hòa hợp

      IV.      Việc kiểm Tăng

         V.      Gởi dục và thuyết tịnh

      VI.      Yết ma công nhận bịnh cuồng si

   VII.      Giáo thọ ni

VIII.      Thuyết giới cho sa di

TIẾT 3 : CHÍNH THỨC THUYẾT GIỚI

             I.      Các thể thức thuyết giới

          II.      Tác pháp thuyết giới

       III.      Yết ma thuyết giới

CHƯƠNG SÁU

AN CƯ VÀ TỰ TƯ

TIẾT 1 : AN CƯ

             I.      Duyên khởi và ý nghĩa

          II.      Hạn kỳ an cư

       III.      Thọ an cư

      IV.      Xuất giới và phá hạ

TIẾT 2 : TỰ TỨ

             I.      Ý nghĩa

          II.      Tác pháp tự tứ

       III.      Sau tự tứ

CHƯƠNG BẢY

CA THI NA

             I.      Duyên khởi và ý nghĩa

          II.      Tác thành Ca thi na

       III.      Thọ Ca thi na

      IV.      Xả Ca thi na

CHƯƠNG TÁM

THỌ DƯỢC- THUYẾT TỊNH VÀ PHÂN VẬT

TIẾT 1 : THỌ DƯỢC

             I.      Các loại dược

          II.      Thể thức thọ

TIẾT 2 : THUYẾT TỊNH

             I.      Phân loại tịnh thí

          II.      Tác pháp tịnh thí

TIẾT 3 : PHÂN VẬT

                   I.            Phân loại sở hữu

                II.            Thể thức phân chia

             III.            Tác pháp phân vật

Thư mục tham khảo

Tiểu sử Hòa thượng

Các sách khác thuộc Giới Luật

Luật Sa Di và Sa Di Ni - tập 3
Luật Sa Di và Sa Di Ni - tập 3
Luật Học đại cương
Luật Học đại cương
Theo dấu chân xưa
Theo dấu chân xưa
Thuật ngữ Luật Tạng Pāli
Thuật ngữ Luật Tạng Pāli
Giáo Trình Luật Học Cơ Bản Tập II
Giáo Trình Luật Học Cơ Bản Tập II
Luật Học Tinh Yếu
Luật Học Tinh Yếu
Sa di giới và Sa Di Ni giới (Tập2)
Sa di giới và Sa Di Ni giới (Tập2)
Theo dấu chân xưa
Theo dấu chân xưa