Tìm Sách

Giảng Luận >> Học vi nhân sư hành vi thế phạm


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Học vi nhân sư hành vi thế phạm
 • Tác giả : HT. Tịnh Không
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 288
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2011
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 120100000011993
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Học vi nhân sư Hành vi thế phạm

Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHÔNG giảng

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 2011

 

            Đây chỉ là những bài ghi chép tóm tắt của đệ tử Ngộ Hữu, chỉnh lý cho gọn rồi viết thành bài nháp này để cúng dường độc giả.

PHẦN I

A. Khai thị về phương pháp tu trì

1. Tu phước và tu huệ

2. Sự quan trọng của định - huệ

3. Tổng cương lãnh của việc tu hành

4. Công phu niệm Phật

5. Xung đột

6. Tâm Phật

7. Chấp tướng

8. Nhẫn nhường

9. Giải hành tương ứng

10. Phương pháp niệm Phật

11. Nguyên tắc tu hành

12. Phát Bồ đề tâm, một hướng chuyên niệm

13. Làm thế nào mới được vãng sanh

14. Sám hối

15. Ba giai đoạn của sự tu hành

16. Bồ Tát hạnh

17. Tu thanh phước (phước báo thanh tịnh)

18. Mục tiêu của sự tu hành

19. Ly tướng tu phước

     (tu phước nhưng chẳng chấp tướng)

20. Phước báo và trí tuệ

21. Tùy hỷ

22. Khóa tụng sáng tối

23. Tâm thanh tịnh

24. Học

25. Lục Hòa kính

26. Phước huệ nhân quả

27. Thật thà

28. Thừa nguyện tái lai

29. Sửa lỗi

30. Tâm thanh tịnh

31. Chuyển biến phước đức thành công đức

B. Luận sự sanh tử trọng đại

Liễu sanh tử

C. Khuyến khích thành kính nhân sanh

Thành kính

D. Khuyên tin sâu nhân quả

1. Nhân quả

2. Bố thí pháp

E. Hiểu rõ giáo dục Phật đà

1. Hiểu ý

2. Bản chất của Phật giáo

3. Giới định huệ

F. Điển tích phải đọc

Ngũ kinh nhất luận

G. Trả lời nghi vấn học Phật

1. Mục đích của việc xuất gia

2. Năm trăm năm sau

3. Công việc của người xuất gia

4. Chánh tri chánh kiến

5. Hoằng pháp

6. Đời sống của người xuất gia

7. Vãng sanh

8. Ma chướng

9. Chánh tri chánh kiến

PHẦN II

A. Khai thị về phương pháp tu trì

1. Đến cũng không không, đi cũng không không

2. Phương pháp khai ngộ

3. Khỏe mạnh là căn bản của việc tu đạo

4. Làm thế nào mới được công phu đắc lực

5. Làm thế nào hàng [phục] ma

6. Làm thế nào để đối xử hòa mục với tất cả chúng sanh

7. Nói chuyện với đồng tu tại Niệm Phật Đường

8. Học Phật tức là học làm người

9. Cầu cảm ứng

10. Làm đệ tử Di Đà

11. Mở rộng tâm lượng, bao dung kẻ khác

B. Luận sự tử sanh trọng đại

1. Tử sanh đại sự

2. Kể chuyện vãng sanh

C. Khuyên tin sâu nhân quả

1. Chư Phật, Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh đang bị khổ nạn như thế nào

2. Nói về nhân quả và chuyển cảnh giới

D. Hiểu rõ giáo dục Phật đà

1. Mục đích của giáo dục Phật đà

2. Tam Quy Y

3. Giáo - Lý - Hạnh - Quả

4. Sứ mạng của Giáo dục Phật đà trong thế kỷ hai mươi mốt

    Bài giới thiệu sáng lập Tập San Giáo Dục Phật Đà

5. Cảm tưởng sau khi thăm viếng Hồi Giáo

E. Truyền bảo thiện tín tại gia

1. Làm thế nào để hướng dẫn quyến thuộc học Phật

2. Nói chuyện với Tịnh Tông Học Hội Mỹ Quốc

F. Điển tịch phải đọc

Nói về 'Hoa Nghiêm Giản Sử' và điển tịch Tịnh Tông

G. Trả lời nghi vấn học Phật

Làm thế nào để giải quyết vấn đề xã hội trước mắt

Phụ lục

Giải thích thêm về danh từ 'Tam Cương Bát Mục' dưới lăng kính Phật pháp

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều