Tìm Sách

Giảng Luận >> A Nan vấn Phật sự cát hung


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : A Nan vấn Phật sự cát hung
 • Tác giả : HT. Tịnh Không
 • Dịch giả : Thích Nhuận Nghi
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 197
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 120100000011962
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

A NAN VẤN PHẬT SỰ CÁT HUNG

[A NAN HỎI PHẬT VIỆC TỐT XẤU]

TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ giảng

THÍCH NHUẬN NGHI dịch.

 

           

Tên của bộ kinh này có 8 chữ, tôi phân ra làm 5 đoạn để giải thích cho quý vị dễ hiểu.

Thứ nhất "A-nan". A-nan là tên người, Ngài là em họ của đức Phật Thích-ca Mâu-ni.

Sau khi xuất gia, Ngài được đại chúng cử làm thị giả cho Phật. Ngài cũng là người nổi tiếng nhất về khả năng nghe nhiều, nhớ nhiều trong mười đại đệ tử của Phật.

Thứ hai là vấn (tức là hỏi) Trong kinh giải thích chữ vấn này có năm nghĩa, tức là năm cách hỏi pháp:

1. Không hiểu mà hỏi Nghĩa là người hỏi, đối với kinh điển của Phật, về phần "sự" và phần "lý" họ chưa hiểu rõ ràng, nên muốn gặp các bậc thiện tri thức để thưa hỏi.

2. Nghi ngờ mà hỏi Người hỏi đã có nghe và có học qua giáo pháp của đức Phật, nhưng vì trong tâm họ còn nhiều nghi ngờ nên cầu gặp các vị giáo thọ sư, các bậc trưởng lão để thưa hỏi.

3. Muốn thử nghiệm mà hỏi Người hỏi muốn thử nghiệm sự hiểu biết của các bậc trưởng lão, giáo thọ.

4. Tâm không thành khẩn mà hỏi Người hỏi với tâm ngạo mạn coi thường, không phải tâm thiết tha cầu học, hỏi một cách tùy tiện, không đúng nơi, đúng chỗ.

5. Vì lợi lạc tất cả chúng sanh mà hỏi: Người hỏi tự mình đã thông hiểu giáo pháp, vì thấy trong đại chúng có một số người chưa lãnh hội những lời đức Phật đã chỉ dạy về phần "sự" cũng như phần "lý" nên vì họ mà đứng ra thưa hỏi. Người thông minh là vậy, vì muốn mọi loài thông đạt giáo pháp của đức Phật, một lòng khiêm hạ, thay mọi loài thiết tha thỉnh cầu giáo pháp của Như Lai, cho nên ở đây nói, vì lợi lạc mà thưa hỏi.

Chữ hỏi (vấn) trong đề kinh này rất quan trọng. Tôn giả A-nan với lòng từ bi rộng lớn, mong muốn tất cả chúng sanh đời này, đời sau luôn được hạnh phúc an lạc, nên Ngài đưa ra năm vấn đề trọng yếu để thưa hỏi. Năm vấn đề này rất hợp với những người bước đầu học Phật như chúng ta. Và đức Phật từ bi giải bày những nghi vấn, thắc mắc của A-nan. Chúng ta nghe qua những lời thưa hỏi và từng lời giải đáp của đức Phật, nhân đây giúp chúng ta có thể lãnh hội được những lời chỉ dạy của đức Phật mà dẹp trừ những nghi ngờ trong nội tâm, giúp chúng ta thông hiểu giáo pháp và phương pháp tu hành, trên tiến trình giải thoát giác ngộ. Tôi đã sơ lược

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều