Tìm Sách

Giảng Luận >> Bát Đại Nhân Giác giảng giải

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bát Đại Nhân Giác giảng giải
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 53
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 1997
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
LỜI ĐẦU SÁCH 
 
Đạo Phật là đạo giác ngộ, toàn bộgiáo lý của Phật dạy đều nhằm đánh thức 
con người sớm được giác ngộ. Mê lầm là cội nguồn đau khổ, chỉcó giác ngộmới 
cứu được mọi khổ  đau của chúng sanh. Đểcứu khổchúng sanh, ngài An ThếCao 
người nước An Tức sang Trung Hoa vào  đời Hán Hoàn  Đế  ởkinh  đô Lạc 
Dương,trước tiên trích dịch tám  điều giác ngộbiên thành quyển kinh Bát  Đại 
Nhân giác này. 
Chỉcần tám  điều giác ngộ  ở  đây, người phật tửkhéo  ứng dụng tu hành sẽ
tan biến hết mọi khổ  đau và lần bước tiến lên cấp bậc Bồ-tát cho  đến Phật quả. 
Hiệu dụng của tám điều giác ngộquảthật không thểnghĩbàn, nếu ai thực tập thực 
tu sẽnhận  được kết quảkhông nghi ngờ. Hàng phật tửchúng ta chớthấy quyển 
kinh mỏng mà xem thường, phải nghiền ngẫm cho tận tường, phải tu tập cho thuần 
thục sẽ đạt được bản nguyện thoát ly sanh tử. 
Vì thấy tính cách tuy  đơn giản nhưng quan trọng của quyển kinh, nên 
chúng tôi đem ra giảng cho tăng, ni và phật tửtrước nhất. Đồng thời muốn tăng, ni 
nhớmãi, chúng tôi dịch thành văn vần đểhọc mau thuộc. 
Hiện nay các Thiền sinh hợp tác ghi chép lại lời giảng của tôi  đểphổbiến 
cho những bạn đồng tu được cơhội  đọc lại quyển kinh này. Đểtỏlòng tùy hỷ, tôi 
xin ghi ít dòng ở đầu sách. 
Viết tại Thiền viện Thường Chiếu 
Ngày 27-08-1997 
THÍCH THANH TỪ

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều