Tìm Sách

Giảng Luận >> Thanh Từ toàn tập 1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thanh Từ toàn tập 1
 • Tác giả : HT. Thích Thanh Từ
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 422
 • Nhà xuất bản : Tôn giáo - Hà Nội
 • Năm xuất bản : 2002
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000004655
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THANH TỪ TOÀN TẬP

THÍCH THANH TỪ

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO - HÀ NỘI

 

PL. 2546 - DL. 2002

Tại Pháp Lạc Thất - Núi Lớn - Vũng Tàu (1967), Hòa Thượng hạ quyết tâm "Nếu đạo không sáng, thề không ra khỏi thất". Sau đó, Ngài liễu ngộ lý sắc không. Từ đây, Thiền Tông Việt Nam được thắp sáng ở cuối thế kỷ XX - đầu thế kỷ XXI. Và, THANH TỪ TOÀN TẬP được hình thành cũng phát nguồn từ đây.

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

          Từ lâu người đời quan niệm đạo Phật dành riêng cho những bậc lão niên, những người yếm thế. Do đó, hàng thanh niên chưa hiểu đạo Phật là gì, nên xem thường bàng quan và tránh xa đạo Phật. Vì họ sợ gần đạo Phật sẽ lây cho họ một tinh thần bi quan, một tư tưởng bạc nhược. Gia đình Phật tử Việt Nam ra đời, đã trả lời quan niệm sai lầm ấy.

          Trong thời gian giảng giải giáo lý cho đoàn thanh niên Phật tử, cũng như viết bài đăng trong những Nội san của các gia đình, tôi đã soạn được một số bài Giáo lý thích hợp với tuổi trẻ, hoặc đã đăng, hoặc chưa đăng trong các Nội san.

          Để phổ biến rộng hơn, tôi góp nhặt lại, cho in vào đây gọi là một hột cát tô bồi vào tòa lâu đài Phật giáo; cũng có thể gọi là vài tia sáng nhỏ nhoi đường cho hàng thanh niên trong khi lạc lõng giữa rừng mê.

          Để thực hiện ý chí ấy, tôi không ngần ngại cho tập sách này ra đời, mặc dù còn mang nhiều thiếu sót và một nhận thức quá thô thiển, mong quí vị thông cảm mà hỷ xả cho

THÍCH THANH TỪ

         

MỤC LỤC

THANH TỪ TOÀN TẬP

----- * -----

 

I.ĐỀ TÀI PHỔ THÔNG

A. Sách viết

Tập 1

1. Đạo Phật Với Tuổi Trẻ

 

Viết tại

 

Ấn Quang

 

Năm

 

1959

2. Đạo Phật với Dân Tộc Việt Nam

Phương Bối

1960

3. Trách Vụ Của Người Phật Tử Tại Gia

Phương Bối

1960

4. Vài Vấn Đề Phật Giáo

Huệ Nghiêm

1964

5. Phật Giáo Trong Mạch Sống Dân Tộc

Huệ Nghiêm

1966

6. Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật Và Bồ Tát

Pháp Lạc

1967

7. Vài Nét Chính Về Luân Lý Phật Giáo

Huệ Nghiêm

1967

8. Bước Đầu Học Phật

Thường Chiếu

1991

9. Cành Lá Vô Ưu

Thường Chiếu

1994

 10. Những Cảm Hứng Tùy Cảnh (Thơ)

Chơn Không

Thường Chiếu

Trúc Lâm

 

 

2001

B. Bài Giảng Được Ghi Thành Sách

Ghi tại

Năm

Tập 2

 

 

1. Nhặt Lá Bồ Đề

Chơn Không

1985

2. Tu Là Chuyển Nghiệp

Thường Chiếu

1993

3. Đâu Là Chân Hạnh Phúc

Thường Chiếu

1993

4. Phật Pháp Xây Dựng Thế Gian

Thường Chiếu

2001

Tập 3

 

 

1. Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1, 2, 3

Chơn Không

1991

2. Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4

Thường Chiếu

1995

Tập 4

 

 

1. Nguồn An Lạc

Thường Chiếu

2000

2. Hoa Vô Ưu Tập 1, 2, 3

Thường Chiếu

2000

Tập 5

 

 

    Hoa Vô Ưu Tập 4, 5, 6, 7

Thường Chiếu

2002

Tập 6

 

 

    Hoa Vô Ưu Tập 8, 9, 10

Thường Chiếu

2002

Tập 7

 

 

1. Những Cánh Hoa Đàm Tập 1

Thường Chiếu

1998

2. Những Cánh Hoa Đàm Tập 2, 3

Thường Chiếu

2003

Tập 8

 

 

       Bỏ Tất Cả Được Tất Cả

Thường Chiếu

2003

Tập 9

 

 

       Phụng Hoàng Cảnh Sách

Trúc Lâm

2003

II. KINH

 

 

A. Dịch

Dịch tại

Năm

Tập 10

 

 

1. Kinh Bát Đại Nhơn Giác

Chơn Không

1971

2. Kinh Thập Thiện

Chơn Không

1971

3. Bát Nhã Tâm Kinh

Chơn Không

1974

4. Kinh Kim Cang

Thường Chiếu

1974

5. Kinh Lăng Già Tâm Ấn

Chơn Không

1975

6. Kinh Viên Giác

Thường Chiếu

1982

7. Kinh Thắng Mạn

Thường Chiếu

1988

7. Kinh Phật Nói Đại Thừa Cây Lúa

Thường Chiếu

1988

B. Giảng Giải

Ghi tại

Năm

Tập 11

 

 

1. Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Giải

Chơn Không

1974

2. Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Giải

Thường Chiếu

1997

3. Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Giải

Thường Chiếu

2001

4. Kinh Kim Cang Giảng Giải

Thường Chiếu

1992

5. Kinh Bát Đại Nhơn Giác Giảng Giải

Thường Chiếu

1993

6. Kinh Thập Thiện Giảng Giải

Thường Chiếu

1993

7. Kinh Viên Giác Giảng Giải

Thường Chiếu

2001

Tập 12

 

 

       Kinh Pháp Hoa Giảng Giải

Thường Chiếu

1992

Tập 13

 

 

       Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải

Thường Chiếu

2004

III. LUẬN

 

 

A. Dịch

Dịch tại

Năm

Tập 14

 

 

1. Tham Thiền Yếu Chỉ

?

1962

2. Thiền Quan Sách Tấn

?

1963

3. Thiền Môn Khẩu Quyết

?

1964

4. Nguồn Thiền

Pháp Lạc

1969

5. Luận Tối Thượng Thừa

Pháp Lạc

1969

6. Thiền Căn Bản

Chơn Không

1972

7. Thiền Đốn Ngộ

Chơn Không

1987

8. Thập Nhị Môn Luận

Thường Chiếu

1987

Tập 15

 

 

       Bích Nham Lục

Chơn Không

1980

B. Giảng Giải

Ghi tại

Năm

Tập 16

 

 

1. Nguồn Thiền Giảng Giải

Thường Chiếu

1984

2. Pháp Bảo Đàn Giảng Giải

Thường Chiếu

1992

3. Qui Sơn Cảnh Sách Giảng Giải

Thường Chiếu

1993

4. Tranh Chăn Trâu Giảng Giải

Thường Chiếu

1995

Tập 17

 

 

       Thiền Sư Thần Hội Giảng Giải

Giảng tại Trúc Lâm

ghi ở Thường Chiều

 

2002

Tập 18

 

 

       Luận Trung Quán Giảng Giải

Thường Chiếu

2003

Tập 19

 

 

       Luận Trung Quán Giảng Giải

Thường Chiếu

2003

Tập 20

 

 

       Thiền Đốn Ngộ Giảng Giải

Thường Chiếu

2004

IV. SỬ THIỀN ẤN HOA

 

 

Dịch

Dịch tại

Năm

Tập 21

 

 

1. 33 Vị Tổ Ấn Hoa

Chơn Không

1971

2. Thiền Sư Ni

Thường Chiếu

1989

3. Thiền Sư Trung Hoa Tập 1

Chơn Không

1972

Tập 22

 

 

1. Thiền Sư Trung Hoa Tập 2

Chơn Không

1972

2. Thiền Sư Trung Hoa Tập 3

Chơn Không

1981

V. THIỀN HỌC PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

 

Tập 23

 

 

1. Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20

Viết tại Thường Chếu

1992

2. Trên Con Đường Thiền Tông

Ghi tại Thường Chiếu

1992

3. Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi

Viết tại Trúc Lâm

1997

4. Trọn Một Đời Tôi

Ghi tại Thường Chiếu

2000

Tập 24

 

 

       Thiền Sư Việt Nam

Soạn lần 1 tại Chơn Không

Soạn lần 2 tại Thường Chiếu

 

Tập 25

 

 

1. Tham Đồ Hiển Quyết Và Thi Tụng

    Các Thiền Sư Đời Lý Giảng Giải

Giảng tại Trúc Lâm

ghi ở Thường Chiếu

 

1999

2. Luận Giải Thi Tụng 10 Bức Tranh Chăn trâu

Giảng tại Trúc Lâm

ghi ở Thường Chiếu

 

1997

Tập 26

 

 

    Khóa Hư Lục Giảng Giải

Giảng tại Trúc Lâm

ghi ở Thường Chiếu

 

1996

Tập 27

 

 

    Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục Giảng Giải

Giảng tại Trúc Lâm

ghi ở Thường Chiếu

 

1996

Tập 28

 

 

1. Tam Tổ Trúc Lâm Giảng Giải

Giảng tại Trúc Lâm

ghi ở Thường Chiếu

 

1996

2. Thánh Đăng Lục Giảng Giải

Giảng tại Trúc Lâm

ghi ở Thường Chiếu

 

1999

Tập 29

 

 

1. Hương Hải Thiền Sư Giảng Giải

Giảng tại Trúc Lâm

ghi ở Thường Chiếu

 

1999

2. Bát Nhã Trực giải

Dịch ở Chơn Không

1973

3. Pháp Hoa Đề Cương

Dịch ở Chơn Không

1975

Tập 30

 

 

1. Thiền Tông Bản Hạnh Giảng Giải

Giảng tại Trúc Lâm

ghi ở Thường Chiếu

 

1998

2. Kiến Tánh Thành Phật Giảng Giải

Giảng tại Trúc Lâm

ghi ở Thường Chiếu

 

2000

VI. QUI CHẾ

Viết tại

Năm

Tập 31

 

 

1. Thanh Qui Tu Viện Chơn Không

Chơn Không

1971

2. Diễn Văn Khai Giảng Khóa I

Chơn Không

1971

3. Diễn Văn Khai Giảng Khóa II ở Tu Viện Chơn      Không và Khóa I ở Tu Viện Bát Nhã

 

Chơn Không

 

1974

4. Diễn Văn Khai Giảng Khóa I ở Tu Viện Linh Quang     

Chơn Không

1974

5. Nội Qui Thiền viện Thường Chiếu

Thường Chiếu

1975

6. Diễn Văn Lễ Đặt Đá Xây Dựng TV Trúc Lâm

Chùa Quán Âm

1993

7. Thanh Qui Thiền Viện Trúc Lâm     

Trúc Lâm

1993

8. Diễn Văn Lễ Khánh Thành TV Trúc Lâm

Trúc Lâm

1994

9. Diễn Văn Lễ Đặt Đá TV Trúc Lâm Yên Tử

Trúc Lâm

2002

 10. Diễn Văn Lễ Khánh Thành TV Trúc Lâm Yên Tử

Trúc Lâm

2002

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Từng Bước Nở Hoa Sen
Từng Bước Nở Hoa Sen
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Bụt
Trái Tim Của Bụt
Tố
Tố
Tình Người
Tình Người
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thả Một Bè Lau
Thả Một Bè Lau
Sống chung An Lạc
Sống chung An Lạc