Tìm Sách

Giảng Luận >> Bồ Tát tại gia - Bồ Tát xuất gia

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bồ Tát tại gia - Bồ Tát xuất gia
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 168
 • Nhà xuất bản : Lá Bối
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Chương 1: Đạo Bụt sau thời đức Thế Tôn nhập diệt  .....................................  5
Giáo đoàn Thanh Văn và Chủ Nghĩa Xuất Gia  ............................................  5
Sự xuất hiện của kinh Đại Thừa......................................................................  5
Tiến trình cuộc vận động chống đối tinh thần Thanh Văn  .........................  8
Chương 2: Kinh Úc Già Trưởng Giả  ...............................................................  14
Tóm tắt ý Kinh  .................................................................................................  14
Kiến giải Kinh  ..................................................................................................  14
Phương cách hành trì của Bồ Tát tại gia  ......................................................  15
Vấn đề Quy y  ......................................................................................................  15
Thực tập Quán niệm  ..........................................................................................  17
Hộ trì Chánh Pháp  .............................................................................................  17
Vấn đề trì giới  .....................................................................................................  18
Thực tập nói Pháp  ..............................................................................................  19
Môi trường gia đình  ..........................................................................................  19
Sáu phép Ba La Mật  ...........................................................................................  20
Thực tập Bát Quan trai  ......................................................................................  21
Thân cận người hiền  ..........................................................................................  21
Hai nếp sống  .......................................................................................................  22
Nếp sống của một Bồ Tát Xuất Gia  ..............................................................  23
Sống bình dị  ........................................................................................................  24
1. Ẩm Thực  ..........................................................................................................  24
2. Y Phục  ..............................................................................................................  26
3. Thuốc men  .......................................................................................................  26
4. Chỗ ở  ................................................................................................................  27
Tám sự hành trì chân chánh Sáu phép Ba La Mật  ........................................  28
Tứ Y  ......................................................................................................................  28
Phải biết sợ  ..........................................................................................................  32
Phải biết không sợ  ..............................................................................................  33
Tâm tu học  ...........................................................................................................  34
Trì giới  ..................................................................................................................  34
Sống tại gia, hành trì giới xuất gia  ................................................................  39
Nhất thiết trí  ........................................................................................................  39
Phạm hạnh thanh tịnh  .......................................................................................  39
Thiền tập độ người  ............................................................................................  39
Từ bi với mọi loài  ...............................................................................................  40 3 | M ụ c l ụ c
Hộ trì Chánh Pháp  .............................................................................................  40
Kết thúc  ............................................................................................................  40
Chương 3: Kinh Duy Ma Cật  ...........................................................................  41
Vài nét về kinh ................................................................................................  41
Các nhân vật trong kinh  .................................................................................  43
Thứ nhất: Phẩm Phật Quốc  ...........................................................................  46
Thứ hai: Phẩm Phương tiện ..........................................................................  55
Thứ ba: Phẩm Đệ Tử.......................................................................................  64
Thầy Xá Lợi Phất  ................................................................................................  65
Thầy Mục Kiền Liên  ..........................................................................................  66
Thầy Ca Diếp  ......................................................................................................  70
Thầy Tu Bồ Đề  ....................................................................................................  74
Thầy Phú Lâu Na  ...............................................................................................  75
Thầy Ma Ha Ca Chiên Diên  .............................................................................  77
Thầy A Na Luật  ..................................................................................................  78
Thầy Ưu Ba Ly  ....................................................................................................  79
Thầy La Hầu La  ..................................................................................................  81
Thầy A Nan  .........................................................................................................  82
Thứ tư: Phẩm Bồ tát  ........................................................................................  84
Bồ tát Di Lặc  ........................................................................................................  84
Đồng tử Quang Nghiêm  ...................................................................................  89
Bồ tát Trì Thế.......................................................................................................  91
Bồ tát Thiện Đức  .................................................................................................  95
Thứ năm: Phẩm Văn Thù Sư Lợi  ..................................................................  96
Thứ sáu: Phẩm Bất tư nghị  ..........................................................................  118
Thứ bảy: Phẩm Quán Chúng Sanh  .............................................................  127
Thứ tám: Phẩm Phật Đạo  .............................................................................  136
Thứ chín: Phẩm Pháp Môn Không Hai......................................................  142
Thứ mười: Phẩm Phật Hương Tích  ............................................................  143
Thứ mười một: Phẩm Hạnh của Bồ tát  ......................................................  149
Thứ mười hai: Phẩm thấy Bụt A Súc .........................................................  153
Thứ mười ba: Phẩm Pháp Cúng Dường  ....................................................  156
Thứ mười bốn: Phẩm Chúc Lụy  .................................................................  157
Phần kết  .............................................................................................................  160
Tinh hoa của kinh Duy Ma  ..........................................................................  160
Tư tưởng.........................................................................................................  160
Sự truyền thừa  ...............................................................................................  161 4 | M ụ c l ụ c
Mục đích của kinh ........................................................................................  163
Đọc và hiểu kinh Duy Ma  ............................................................................  164

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Từng Bước Nở Hoa Sen
Từng Bước Nở Hoa Sen
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Bụt
Trái Tim Của Bụt
Tố
Tố
Tình Người
Tình Người
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thả Một Bè Lau
Thả Một Bè Lau
Sống chung An Lạc
Sống chung An Lạc