Tìm Sách

Giảng Luận >> Bồ Tát tại gia - Bồ Tát xuất gia

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bồ Tát tại gia - Bồ Tát xuất gia
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 168
 • Nhà xuất bản : Lá Bối
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Chương 1: Đạo Bụt sau thời đức Thế Tôn nhập diệt  .....................................  5
Giáo đoàn Thanh Văn và Chủ Nghĩa Xuất Gia  ............................................  5
Sự xuất hiện của kinh Đại Thừa......................................................................  5
Tiến trình cuộc vận động chống đối tinh thần Thanh Văn  .........................  8
Chương 2: Kinh Úc Già Trưởng Giả  ...............................................................  14
Tóm tắt ý Kinh  .................................................................................................  14
Kiến giải Kinh  ..................................................................................................  14
Phương cách hành trì của Bồ Tát tại gia  ......................................................  15
Vấn đề Quy y  ......................................................................................................  15
Thực tập Quán niệm  ..........................................................................................  17
Hộ trì Chánh Pháp  .............................................................................................  17
Vấn đề trì giới  .....................................................................................................  18
Thực tập nói Pháp  ..............................................................................................  19
Môi trường gia đình  ..........................................................................................  19
Sáu phép Ba La Mật  ...........................................................................................  20
Thực tập Bát Quan trai  ......................................................................................  21
Thân cận người hiền  ..........................................................................................  21
Hai nếp sống  .......................................................................................................  22
Nếp sống của một Bồ Tát Xuất Gia  ..............................................................  23
Sống bình dị  ........................................................................................................  24
1. Ẩm Thực  ..........................................................................................................  24
2. Y Phục  ..............................................................................................................  26
3. Thuốc men  .......................................................................................................  26
4. Chỗ ở  ................................................................................................................  27
Tám sự hành trì chân chánh Sáu phép Ba La Mật  ........................................  28
Tứ Y  ......................................................................................................................  28
Phải biết sợ  ..........................................................................................................  32
Phải biết không sợ  ..............................................................................................  33
Tâm tu học  ...........................................................................................................  34
Trì giới  ..................................................................................................................  34
Sống tại gia, hành trì giới xuất gia  ................................................................  39
Nhất thiết trí  ........................................................................................................  39
Phạm hạnh thanh tịnh  .......................................................................................  39
Thiền tập độ người  ............................................................................................  39
Từ bi với mọi loài  ...............................................................................................  40 3 | M ụ c l ụ c
Hộ trì Chánh Pháp  .............................................................................................  40
Kết thúc  ............................................................................................................  40
Chương 3: Kinh Duy Ma Cật  ...........................................................................  41
Vài nét về kinh ................................................................................................  41
Các nhân vật trong kinh  .................................................................................  43
Thứ nhất: Phẩm Phật Quốc  ...........................................................................  46
Thứ hai: Phẩm Phương tiện ..........................................................................  55
Thứ ba: Phẩm Đệ Tử.......................................................................................  64
Thầy Xá Lợi Phất  ................................................................................................  65
Thầy Mục Kiền Liên  ..........................................................................................  66
Thầy Ca Diếp  ......................................................................................................  70
Thầy Tu Bồ Đề  ....................................................................................................  74
Thầy Phú Lâu Na  ...............................................................................................  75
Thầy Ma Ha Ca Chiên Diên  .............................................................................  77
Thầy A Na Luật  ..................................................................................................  78
Thầy Ưu Ba Ly  ....................................................................................................  79
Thầy La Hầu La  ..................................................................................................  81
Thầy A Nan  .........................................................................................................  82
Thứ tư: Phẩm Bồ tát  ........................................................................................  84
Bồ tát Di Lặc  ........................................................................................................  84
Đồng tử Quang Nghiêm  ...................................................................................  89
Bồ tát Trì Thế.......................................................................................................  91
Bồ tát Thiện Đức  .................................................................................................  95
Thứ năm: Phẩm Văn Thù Sư Lợi  ..................................................................  96
Thứ sáu: Phẩm Bất tư nghị  ..........................................................................  118
Thứ bảy: Phẩm Quán Chúng Sanh  .............................................................  127
Thứ tám: Phẩm Phật Đạo  .............................................................................  136
Thứ chín: Phẩm Pháp Môn Không Hai......................................................  142
Thứ mười: Phẩm Phật Hương Tích  ............................................................  143
Thứ mười một: Phẩm Hạnh của Bồ tát  ......................................................  149
Thứ mười hai: Phẩm thấy Bụt A Súc .........................................................  153
Thứ mười ba: Phẩm Pháp Cúng Dường  ....................................................  156
Thứ mười bốn: Phẩm Chúc Lụy  .................................................................  157
Phần kết  .............................................................................................................  160
Tinh hoa của kinh Duy Ma  ..........................................................................  160
Tư tưởng.........................................................................................................  160
Sự truyền thừa  ...............................................................................................  161 4 | M ụ c l ụ c
Mục đích của kinh ........................................................................................  163
Đọc và hiểu kinh Duy Ma  ............................................................................  164

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều