Tìm Sách

Giảng Luận >> Sống chung An Lạc

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Sống chung An Lạc
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 115
 • Nhà xuất bản : NXB Văn Hóa Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Lời nói đầu ............................................................................................................. 4
Chương 01: Xây dựng Tăng Thân ..................................................................... 5
Khả năng dựng Tăng ........................................................................................ 5
Giáo dục dựng Tăng ....................................................................................... 13
Phương cách dựng Tăng ................................................................................ 15
Phương tiện quyền xảo để dựng Tăng ........................................................ 19
Tập khí của người mới xuất gia .................................................................... 21
Thương với tinh thần Xả ................................................................................ 22
Lý tưởng của người tu.................................................................................... 24
Năng lượng của Tăng Thân ........................................................................... 26
Chương 02: Tăng Đoàn của Bụt ....................................................................... 28
Sự hình thành tăng đoàn nguyên thủy của Bụt .......................................... 28
Ngày Bồ tát tụng Giới .................................................................................... 30
Tinh thần dân chủ trong Tăng Đoàn ............................................................ 31
Thầy Mục Kiền Liên làm bổn phận Sư Anh (Kinh Tư Lượng) ................. 32
Nội dung kinh Tư Lượng: Những nguyên do khiến một người tự cô lập
hóa và cách đối trị ........................................................................................... 34
Chương 03: Luật Tạng và Tăng Đoàn ............................................................. 49
Sự hình thành của tam tạng kinh điển ......................................................... 49
Giáo lý truyền khẩu ........................................................................................... 49
Ghi chép kinh điển để lưu truyền ................................................................... 50
Luật Tạng và những nguyên tắc sống chung an lạc .................................. 51
Giới và Luật ......................................................................................................... 51
Túc số của một tăng đoàn xuất gia ................................................................. 53
Cách đạt quyết định chung trong một tăng đoàn ........................................ 53
Các loại Yết Ma ................................................................................................... 54
Khi có sự bất đồng trong chúng ...................................................................... 58
Quyền biểu quyết và quyền phủ quyết ......................................................... 58
Áp dụng Luật tạng cho mọi giới ................................................................... 59
Chương 04: Xây Dựng Tăng Thân tại Làng Mai ........................................... 61
Nguồn gốc môn phái ...................................................................................... 61
Tăng thân Đạo tràng Mai Thôn ..................................................................... 61
Những trung tâm tu học chính của Mai Thôn Đạo Tràng ........................ 63
3 | M ụ c l ụ c
Các chùa ở Làng Mai ......................................................................................... 63
Các đạo tràng tại Hoa Kỳ.................................................................................. 64
Mô thức dựng tăng tại Làng Mai .................................................................. 64
Phối hợp tinh thần dân chủ và tinh thần thâm niên của truyền thống .... 64
Ban điều hành ..................................................................................................... 66
Trú trì ................................................................................................................... 67
Hội đồng Giáo thọ ............................................................................................. 69
Cách làm quyết định chung theo truyền thống ............................................ 70
Cách làm quyết định chung tại Làng Mai ..................................................... 70
Sự uyển chuyển của ban điều hành ................................................................ 73
Các Pháp Dựng Tăng Tại Làng Mai ............................................................. 75
Nâng đỡ và khuyến khích giới trẻ .................................................................. 75
Theo chúng là thực tập dựng Tăng ................................................................. 79
Đối trị với Thế Tam Giác .................................................................................. 83
Đệ Nhị Thân ........................................................................................................ 88
Y Chỉ Sư ............................................................................................................... 90
Phép soi sáng ...................................................................................................... 91
Nghệ thuật tưới hoa .......................................................................................... 92
Thực tập Ba Cái Lạy và Năm Cái Lạy ............................................................ 92
Thân cận Thầy, gần gũi Bụt ........................................................................... 93
Chương 05: Một Mô Thức Tăng Đoàn Tại Gia ............................................. 97
Thế tam giác trong gia đình........................................................................... 98
Tuổi thơ và những cơn bão tố trong gia đình ............................................. 99
Tiếng chuông Chánh Niệm ......................................................................... 100
Cái bánh Thạch Sanh .................................................................................... 101
Gia tài vô giá để lại cho con ......................................................................... 103
Một mô thức thực tập nhìn sâu ................................................................... 106
Truyền thông là chìa khóa hạnh phúc ....................................................... 109
Sự hài hòa của hai nền văn hóa................................................................... 111
Nói với người trẻ ........................................................................................... 113
Quí vị nên nhìn lại ........................................................................................ 115

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo