Tìm Sách

Giảng Luận >> Sống chung An Lạc

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Sống chung An Lạc
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 115
 • Nhà xuất bản : NXB Văn Hóa Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Lời nói đầu ............................................................................................................. 4
Chương 01: Xây dựng Tăng Thân ..................................................................... 5
Khả năng dựng Tăng ........................................................................................ 5
Giáo dục dựng Tăng ....................................................................................... 13
Phương cách dựng Tăng ................................................................................ 15
Phương tiện quyền xảo để dựng Tăng ........................................................ 19
Tập khí của người mới xuất gia .................................................................... 21
Thương với tinh thần Xả ................................................................................ 22
Lý tưởng của người tu.................................................................................... 24
Năng lượng của Tăng Thân ........................................................................... 26
Chương 02: Tăng Đoàn của Bụt ....................................................................... 28
Sự hình thành tăng đoàn nguyên thủy của Bụt .......................................... 28
Ngày Bồ tát tụng Giới .................................................................................... 30
Tinh thần dân chủ trong Tăng Đoàn ............................................................ 31
Thầy Mục Kiền Liên làm bổn phận Sư Anh (Kinh Tư Lượng) ................. 32
Nội dung kinh Tư Lượng: Những nguyên do khiến một người tự cô lập
hóa và cách đối trị ........................................................................................... 34
Chương 03: Luật Tạng và Tăng Đoàn ............................................................. 49
Sự hình thành của tam tạng kinh điển ......................................................... 49
Giáo lý truyền khẩu ........................................................................................... 49
Ghi chép kinh điển để lưu truyền ................................................................... 50
Luật Tạng và những nguyên tắc sống chung an lạc .................................. 51
Giới và Luật ......................................................................................................... 51
Túc số của một tăng đoàn xuất gia ................................................................. 53
Cách đạt quyết định chung trong một tăng đoàn ........................................ 53
Các loại Yết Ma ................................................................................................... 54
Khi có sự bất đồng trong chúng ...................................................................... 58
Quyền biểu quyết và quyền phủ quyết ......................................................... 58
Áp dụng Luật tạng cho mọi giới ................................................................... 59
Chương 04: Xây Dựng Tăng Thân tại Làng Mai ........................................... 61
Nguồn gốc môn phái ...................................................................................... 61
Tăng thân Đạo tràng Mai Thôn ..................................................................... 61
Những trung tâm tu học chính của Mai Thôn Đạo Tràng ........................ 63
3 | M ụ c l ụ c
Các chùa ở Làng Mai ......................................................................................... 63
Các đạo tràng tại Hoa Kỳ.................................................................................. 64
Mô thức dựng tăng tại Làng Mai .................................................................. 64
Phối hợp tinh thần dân chủ và tinh thần thâm niên của truyền thống .... 64
Ban điều hành ..................................................................................................... 66
Trú trì ................................................................................................................... 67
Hội đồng Giáo thọ ............................................................................................. 69
Cách làm quyết định chung theo truyền thống ............................................ 70
Cách làm quyết định chung tại Làng Mai ..................................................... 70
Sự uyển chuyển của ban điều hành ................................................................ 73
Các Pháp Dựng Tăng Tại Làng Mai ............................................................. 75
Nâng đỡ và khuyến khích giới trẻ .................................................................. 75
Theo chúng là thực tập dựng Tăng ................................................................. 79
Đối trị với Thế Tam Giác .................................................................................. 83
Đệ Nhị Thân ........................................................................................................ 88
Y Chỉ Sư ............................................................................................................... 90
Phép soi sáng ...................................................................................................... 91
Nghệ thuật tưới hoa .......................................................................................... 92
Thực tập Ba Cái Lạy và Năm Cái Lạy ............................................................ 92
Thân cận Thầy, gần gũi Bụt ........................................................................... 93
Chương 05: Một Mô Thức Tăng Đoàn Tại Gia ............................................. 97
Thế tam giác trong gia đình........................................................................... 98
Tuổi thơ và những cơn bão tố trong gia đình ............................................. 99
Tiếng chuông Chánh Niệm ......................................................................... 100
Cái bánh Thạch Sanh .................................................................................... 101
Gia tài vô giá để lại cho con ......................................................................... 103
Một mô thức thực tập nhìn sâu ................................................................... 106
Truyền thông là chìa khóa hạnh phúc ....................................................... 109
Sự hài hòa của hai nền văn hóa................................................................... 111
Nói với người trẻ ........................................................................................... 113
Quí vị nên nhìn lại ........................................................................................ 115

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Tịnh Độ chánh tông
Tịnh Độ chánh tông
Thanh Tịnh Đạo
Thanh Tịnh Đạo
Thành Thật Luận
Thành Thật Luận
Luận Thành Duy Thức
Luận Thành Duy Thức
Bước đầu vào đạo: Tu Hoa Nghiệm thập tín
Bước đầu vào đạo: Tu Hoa Nghiệm thập tín
Lời pháp vàng ngọc
Lời pháp vàng ngọc
Lược giải kinh Pháp Hoa
Lược giải kinh Pháp Hoa
Chiến Thắng Ác Ma
Chiến Thắng Ác Ma
Phật thuyết Tứ Thập Nhị Chương kinh
Phật thuyết Tứ Thập Nhị Chương kinh
Những bài giảng về Hoằng Pháp & Trụ trì
Những bài giảng về Hoằng Pháp & Trụ trì
Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư
Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư
Pháp lạc
Pháp lạc